Systémy energetického manažérstva sú v súčasnosti štandardom v mnohých spoločnostiach. Je to správne a dôležité, pretože prínosy pre peňaženku a životné prostredie sú hmatateľné. To isté však platí aj pre jeden z najvzácnejších zdrojov: vodu. Nová certifikácia ISO 46001 je teraz navrhnutá tak, aby umožnila organizáciám používať systém manažérstva na zvýšenie efektívnosti využívania vody.

Rastúci tlak obyvateľstva a dôsledky klimatických zmien na mnohých miestach prudko zvyšujú dopyt po vode. Zvyšujúci sa dopyt vytvára tlak nielen na ceny a následne na spoločnosť. Má tiež významný vplyv na miestne ekonomiky. Nedostatok vody už v niektorých krajinách ohrozuje prežitie niektorých podnikateľských odvetví.

Norma ISO 46001 umožňuje spoločnostiam zosúladiť svoj systém hospodárneho využívania vody (WEMS) s medzinárodnou normou a nechať si ho certifikovať. Cieľom normy je určiť požiadavky na WEMS a poskytnúť účinné a flexibilné usmernenie, ako zaviesť a udržiavať systémy hospodárneho využívania vody v spoločnostiach. Zavedenie takéhoto WEMS by malo viesť k efektívnemu a udržateľnému využívaniu vody.

ISO 46001: Obsah a štruktúra normy

Norma ISO 46001 opisuje postup v siedmich častiach. Tie sú zhruba uvedené nižšie:

  • Oddiel 4 sa začína vysvetlením dôležitosti zosúladenia WEMS s kontextom organizácie. Tento prvý krok má zásadný vplyv na WEMS, jeho rozsah a obmedzenia.
  • V oddiele 5 sa uvádza vplyv správania vedenia na systém riadenia, ktoré zainteresované strany je potrebné zapojiť a čo je potrebné zohľadniť pri vypracúvaní stratégie WEMS.
  • Oddiel 6 sa týka plánovania. Tu je potrebné identifikovať riziká a príležitosti systému WEMS, aby bolo možné na tomto základe prijať opodstatnené rozhodnutia týkajúce sa cieľov, implementácie, spracovania údajov atď. aj s ohľadom na požiadavky na súlad.
  • V časti 7 sa uvádzajú podporné opatrenia potrebné pre fungujúci WEMS. Týka sa to investícií do zriadenia, implementácie, údržby a neustáleho zlepšovania WEMS. Okrem toho je potrebné vyškoliť zamestnancov v oblasti kompetencií a informovanosti. Je potrebné prijať rozhodnutia o rozsahu komunikácie a o dokumentácii, aktualizácii a kontrole zhromaždených informácií.
  • V ôsmej časti sa opisuje, ako sa musia implementovať definované procesy a opatrenia v súlade s normou ISO 46001.
  • Deviata časť zahŕňa hodnotenie výkonnosti. Tu sú uvedené informácie o monitorovaní, meraní, analýze a hodnotení údajov. Fungovanie WEMS by malo byť monitorované v rámci interných auditov a manažmentom.
  • V oddiele 10 sa vysvetľuje, ako sa majú riešiť odchýlky, aby sa na ich základe dosiahlo neustále zlepšovanie WEMS.

Výsledkom je cyklus, ktorý je v zjednodušenej podobe znázornený na nasledujúcom obrázku:

ENGGrafik_plan_do_act_check-Kopie_Grafik.jpg

Komu je určená certifikácia podľa normy ISO 46001?

Implementácia normy je užitočná pre všetky spoločnosti a organizácie, ktoré spotrebúvajú väčšie ako malé množstvo vody. V Európe sa podniky a priemysel v priemere podieľajú na celkovej spotrebe vody 52 %. Čísla, ktoré ukazujú - je potrebné konať najmä v týchto odvetviach hospodárstva.

Prečo sa oplatí zaviesť normu ISO 46001 do praxe?

Certifikácia systémov manažérstva efektívneho využívania vody podľa normy ISO 46001 zabezpečuje funkčný a ambiciózny systém, za ktorým stojí WEMS. Dôsledné uplatňovanie normy zabezpečuje zohľadnenie týchto aspektov:

  • splnenie spoločenskej a podnikovej zodpovednosti v súvislosti s udržateľným využívaním vody
  • Identifikovať riziká a príležitosti v oblasti spotreby vody, kontrolovať ich, priebežne ich optimalizovať, a tým zlepšovať vodnú bilanciu
  • Zabezpečiť, aby bol WEMS prispôsobený konkrétnej spoločnosti a obsahoval všetky dôležité body
Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...