Energianhallintajärjestelmät ovat nykyään vakio monissa yrityksissä. Tämä on oikein ja tärkeää, sillä lompakolle ja ympäristölle koituvat hyödyt ovat konkreettisia. Sama pätee kuitenkin yhteen kaikkein arvokkaimmista luonnonvaroista: veteen. Uusi ISO 46001 -sertifiointi on nyt suunniteltu siten, että organisaatiot voivat käyttää johtamisjärjestelmää vesitehokkuuden parantamiseen.

Kasvava väestöpaine ja ilmastonmuutoksen vaikutukset nostavat veden kysyntää jyrkästi monin paikoin. Lisääntyvä kysyntä ei paina ainoastaan hintoja ja sitä kautta yhteiskuntaa. Sillä on myös merkittävä vaikutus paikallisiin talouksiin. Veden niukkuus uhkaa jo nyt joissakin maissa tiettyjen liiketoiminta-alojen selviytymistä.

ISO 46001 -standardin avulla yritykset voivat yhdenmukaistaa vesitehokkuuden hallintajärjestelmänsä kansainvälisen standardin kanssa ja sertifioida sen . Standardin tavoitteena on määritellä WEMS-järjestelmiä koskevat vaatimukset ja antaa tehokkaita ja joustavia ohjeita siitä, miten vesitehokkuuden hallintajärjestelmiä voidaan toteuttaa ja ylläpitää yrityksissä. Tällaisen WEMS-järjestelmän käyttöönoton pitäisi johtaa veden tehokkaaseen ja kestävään käyttöön.

ISO 46001: Standardin sisältö ja rakenne

Standardissa ISO 46001 kuvataan menettely seitsemässä osassa. Tämä on esitetty karkeasti seuraavassa:

  • Jaksossa 4 selitetään aluksi, miten tärkeää on sovittaa WEMS organisaation kontekstiin. Tällä ensimmäisellä vaiheella on suuri vaikutus WEMSiin, sen laajuuteen ja rajoituksiin.
  • Jaksossa 5 osoitetaan johtamiskäyttäytymisen vaikutus johtamisjärjestelmään, mitkä sidosryhmät on otettava mukaan ja mitä on otettava huomioon WEMS-strategiaa kehitettäessä.
  • Jakso 6 koskee suunnittelua. Siinä on tunnistettava WEMS:n riskit ja mahdollisuudet, jotta voidaan tehdä niiden perusteella perusteltuja päätöksiä tavoitteista, täytäntöönpanosta, tietojenkäsittelystä jne. myös vaatimustenmukaisuuden kannalta.
  • Jaksossa 7 luetellaan tukitoimenpiteet, joita tarvitaan toimivan WEMS-järjestelmän toteuttamiseksi. Tämä koskee investointeja WEMS-järjestelmän perustamiseen, toteuttamiseen, ylläpitoon ja jatkuvaan parantamiseen. Lisäksi henkilöstöä on koulutettava osaamisen ja tietoisuuden osalta. On tehtävä päätöksiä viestinnän laajuudesta sekä kerättyjen tietojen dokumentoinnista, päivittämisestä ja valvonnasta.
  • Kahdeksannessa osassa kuvataan, miten määritellyt prosessit ja toimenpiteet on toteutettava ISO 46001 -standardin mukaisesti.
  • Yhdeksäs jakso sisältää suorituksen arvioinnin. Tässä annetaan tietoa tietojen seurannasta, mittaamisesta, analysoinnista ja arvioinnista. WEMS-järjestelmän toimintaa olisi seurattava sisäisissä auditoinneissa ja johdon toimesta.
  • Jaksossa 10 selitetään, miten poikkeamia on käsiteltävä, jotta WEMS-järjestelmää voidaan jatkuvasti parantaa.

Tämä johtaa sykliin, joka on esitetty yksinkertaistettuna seuraavassa kuvassa:

ENGGrafik_plan_do_act_check-Kopie_Grafik.jpg

Kenelle ISO 46001 -sertifiointi on tarkoitettu?

Standardin toteuttaminen on hyödyllistä kaikille yrityksille ja organisaatioille, jotka kuluttavat vettä enemmän kuin pienen määrän. Euroopassa yritysten ja teollisuuden osuus veden kokonaiskulutuksesta on keskimäärin 52 prosenttia. Luvut osoittavat - erityisesti näillä talouden aloilla on tarvetta toimenpiteisiin.

Miksi ISO 46001 kannattaa ottaa käyttöön käytännössä?

Vesitehokkuuden hallintajärjestelmien ISO 46001 -sertifiointi takaa toimivan ja kunnianhimoisen järjestelmän WEMSin taustalla. Standardin johdonmukainen soveltaminen varmistaa, että seuraavat näkökohdat otetaan huomioon:

  • täytetään sosiaalinen ja yritysvastuu kestävän vedenkäytön osalta
  • Tunnistetaan vedenkulutukseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet, hallitaan niitä, optimoidaan jatkuvasti ja parannetaan siten vesitasetta
  • Varmistetaan, että WEMS on räätälöity yrityskohtaisesti ja että se sisältää kaikki tärkeät seikat.
Kirjoittaja
Constanze Illner

Constanze Illner (she/her) is Research and Communications Officer in the area of sustainability and food safety. In this position, she keeps an eye on all important developments in this context and informs our clientele in a monthly newsletter. She also moderates the annual Sustainability Heroes conference.

Loading...