Nechajte si certifikovať systémy riadenia efektívneho využívania vody od spoločnosti DQS

ISO 46001 je norma na certifikáciu systémov manažérstva efektívneho využívania vody (WEMS). Norma zabezpečuje, aby systémy WEMS viedli k efektívnemu a udržateľnému využívaniu vody. Identifikuje požiadavky a poskytuje flexibilný návod na implementáciu a udržiavanie systémov manažérstva efektívneho využívania vody v organizáciách.

Úspora nákladov vďaka efektívnemu hospodáreniu s vodou

Zlepšuje vodnú bilanciu

Optimalizuje imidž vašej spoločnosti

Presnejšie údaje na účely podávania správ o udržateľnosti

Zielgruppe
Loading...

Cieľová skupina

Normu môžu uplatňovať všetky spoločnosti a organizácie. Zo zavedenia normy môžu mať veľký úžitok najmä remeslá a priemyselné odvetvia náročné na vodu.

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Štruktúra a obsah

Predpokladom pre certifikáciu podľa normy ISO 46001 sú nasledujúce požiadavky.
Plánovanie: Systém WEMS je zosúladený s kontextom spoločnosti, sú zapojení manažéri a zamestnanci, je vypracovaná stratégia WEMS a riziká a príležitosti WEMS.
Implementácia: Definované procesy a opatrenia WEMS sa implementujú v súlade s normou ISO 46001.
Kontrola: Údaje, merania a analýzy sa monitorujú a vyhodnocujú. Procesy sa kontrolujú prostredníctvom interných auditov.
Optimalizácia: Procesy a opatrenia sa neustále prispôsobujú a zlepšujú. Potenciál úspor sa identifikuje a implementuje vyhodnocovaním údajov.

Business28.png
Loading...

Proces certifikácie

V prvom kroku s nami prediskutujete vašu spoločnosť, váš systém riadenia a ciele certifikácie. Na základe toho okamžite dostanete podrobnú a transparentnú ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám.

Najmä pri väčších certifikačných projektoch je plánovacie stretnutie cennou príležitosťou na zoznámenie sa s audítorom, ako aj na vypracovanie individuálneho programu auditu pre všetky zúčastnené oblasti a pracoviská.
Predaudit tiež ponúka príležitosť vopred identifikovať potenciál na zlepšenie, ako aj silné stránky vášho systému manažérstva. Obe služby sú voliteľné.

Certifikačný audit sa začína analýzou systému (1. etapa auditu) a vyhodnotením vašej dokumentácie, cieľov, výsledkov preskúmania manažérstva a interných auditov. Počas tohto procesu určíme, či je váš systém manažérstva efektívneho využívania vody dostatočne rozvinutý a pripravený na certifikáciu.
V ďalšom kroku (2. etapa auditu systému) váš audítor na mieste posudzuje účinnosť všetkých procesov riadenia. Na záverečnom stretnutí vám audítor poskytne podrobnú prezentáciu výsledkov a možného potenciálu zlepšenia pre vašu spoločnosť. V prípade potreby sa dohodnú akčné plány.

Po certifikačnom audite vyhodnotí výsledky nezávislá certifikačná komisia DQS. Dostanete správu z auditu, ktorá dokumentuje výsledky auditu. Ak sú splnené všetky požiadavky normy ISO 46001, dostanete medzinárodne uznávaný certifikát.

Aby sme sa uistili, že vaša spoločnosť aj po certifikačnom audite naďalej spĺňa všetky dôležité kritériá normy, každoročne vykonávame dozorné audity. Tým poskytujeme kompetentnú podporu pri neustálom zlepšovaní vášho systému riadenia a obchodných procesov.

Certifikát je platný maximálne tri roky. Recertifikácia sa vykonáva v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím platnosti, aby sa zabezpečilo trvalé dodržiavanie platných požiadaviek normy. Po splnení podmienok sa vydá nový certifikát.

Banking13.png
Loading...

Koľko stojí certifikácia podľa normy ISO 46001?

Náklady na certifikáciu podľa normy ISO 46001 závisia od viacerých faktorov. Dôležitú úlohu zohráva napríklad to, či už máte certifikovaný systém riadenia. Okrem toho má na trvanie auditu, a teda aj na cenu, vplyv veľkosť vašej spoločnosti, ako aj spotreba vody. Radi vám nezáväzne vypracujeme individuálnu ponuku pre vašu spoločnosť alebo organizáciu.

Business2.png
Loading...

Prečo je DQS ideálnym partnerom pre certifikáciu podľa normy ISO 46001

  • Globálna sieť vysokokvalifikovaných audítorov
  • Silná orientácia na zákazníka a zameranie na riešenie
  • Vysoká úroveň odborných znalostí vo všetkých odvetviach
  • Cenové ponuky a služby prispôsobené potrebám vašej spoločnosti
Loading...

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Váš miestny kontakt

Radi vám poskytneme individuálnu cenovú ponuku na certifikáciu podľa normy ISO 46001.