ISO 14001 je najznámejšia a najúspešnejšia medzinárodná norma, ktorá formuluje požiadavky na systém environmentálneho manažérstva. Jej cieľom je poskytnúť rámec riadenia na zlepšenie environmentálneho správania spoločnosti - a to v súlade so sociálno-ekonomickými požiadavkami. Súčasťou "cieľov trvalo udržateľného rozvoja", ktoré vydala Organizácia Spojených národov, je aj ochrana životného prostredia a boj proti klimatickým zmenám. Prečítajte si, ako k tomu môže prispieť environmentálna norma.

Loading...

ISO 14001 a SDG: Globálne ciele udržateľnosti v pohľade

V roku 2015 sformulovala Organizácia Spojených národov (OSN) v rámci Agendy 2030 celkovo 17 zastrešujúcich cieľov udržateľnosti, ktoré sa majú dosiahnuť najneskôr do roku 2030. Tieto "ciele udržateľného rozvoja" (SDGs) predstavujú výzvu pre spoločnosť, aby integrovala koncept udržateľnosti do každej činnosti. Priamo oslovené sú predovšetkým vlády, podniky a veda a v neposlednom rade spotrebitelia.

Ciele trvalo udržateľného rozvoja sa priamo zameriavajú na tri piliere udržateľnosti: sociálny, ekonomický a ekologický - rovnako ako medzinárodne uznávaná environmentálna norma ISO 14001.

Environmentálne riadenie je dnes nevyhnutnou súčasťou udržateľného rozvoja podnikov. Ochrana životného priestoru súčasných a budúcich generácií sa stala globálnou úlohou. Tento záväzok si našiel cestu do podnikových politík mnohých spoločností. V súlade s tým je ochrana životného prostredia viac ako len dodržiavanie zákonných povinností alebo obmedzovanie vplyvov na životné prostredie. Norma ISO 14001 sa skôr zameriava na neustále zlepšovanie environmentálneho správania spoločnosti.

Norma ISO 14001 spĺňa hlavné posolstvo 13. cieľa trvalo udržateľného rozvoja

Pohľad na normu ISO 14001 ukazuje: Norma obsahuje množstvo požiadaviek, niektoré sú zastrešujúce a niektoré konkrétne, ktorých implementácia môže priamo prispieť k boju proti zmene klímy, čo je hlavným posolstvom cieľa udržateľného rozvoja č. 13.

iso14001-sdg-13-dayankac-iso 14001 und die sdg
Loading...

Cieľ udržateľného rozvoja 13:

Prijať naliehavé opatrenia na boj proti zmene klímy a jej dôsledkom.

Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 13 obsahuje tri čiastkové ciele. Všeobecnejšie znenie čiastkových cieľov znie:

 • "Posilniť odolnosť a schopnosť prispôsobiť sa nebezpečenstvám a prírodným katastrofám súvisiacim s klímou vo všetkých krajinách." (SDG 13.1)
 • "Integrovať opatrenia v oblasti klímy do národných politík, stratégií a plánovania". (SDG 13.2)
 • "Zlepšiť vzdelávanie, informovanosť a ľudské a inštitucionálne kapacity v oblasti zmierňovania zmeny klímy, adaptácie, zmierňovania a včasného varovania." (SDG 13.3)

Štandard systému riadenia s udržateľným vplyvom

Používatelia normy ISO 14001 by mali zlepšiť svoje environmentálne správanie, dosiahnuť environmentálne ciele, ako aj splniť záväzné povinnosti. Norma ISO 14001 ako norma systému manažérstva pomáha spoločnostiam dosahovať aj ich ekonomické ciele, t. j. dlhodobo úspešne pôsobiť na trhu. To však už nie je možné za každú cenu. Stále viac sa totiž presadzuje poznanie, že rozvoj ľudstva a prosperita závisia od zachovania a ochrany našich prírodných zdrojov.

Preto sa moderné normy systému riadenia, ako napr. ISO 14001 a ISO 50001 (Energetika) v ich súčasnej verzii možno považovať za výsledok rastúceho rozvoja udržateľnosti. Obsahujú požiadavky, ktorých splnenie v závislosti od predmetnej oblasti určite vyhovuje myšlienke udržateľnosti. Definujú zodpovednosti, správanie, procesy a špecifikácie na realizáciu podnikovej politiky. Pomocou transparentných štruktúr v definovaných procesoch možno systematicky dosahovať stanovené ciele. Environmentálna norma tak určite zohráva pozitívnu úlohu v boji proti klimatickým zmenám a plytvaniu prírodnými zdrojmi.

Preklad formulácií SDG do konkrétneho jazyka noriem

Nie je hneď jasné, ktoré tvrdenia sú obsiahnuté vo všeobecných formuláciách cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN a kde môže prispieť environmentálna norma. Avšak formulácia bližšia norme ISO 14001, SDG 13, obsahuje dobre známe požiadavky normy, ako napr.

 • Zohľadnenie kontextu organizácie z environmentálneho hľadiska
 • Formulovanie podnikovej politiky, ktorá kladie environmentálne hľadisko do popredia činností organizácie
 • Identifikácia a zohľadnenie potrieb a očakávaní (príslušných) zainteresovaných strán
 • Zameranie sa na environmentálne otázky už vo fáze strategického plánovania
 • Zohľadnenie tých environmentálnych podmienok, ktoré organizácia ovplyvňuje
 • Zohľadnenie životného cyklu výrobkov vrátane ich používania a likvidácie
 • Neustále zlepšovanie environmentálneho správania
 • Implementácia opatrení na zníženie environmentálnych rizík
 • Dodržiavanie právnych a iných (záväzných) povinností
 • ...

Tieto požiadavky v súčasnosti dôsledne uplatňuje takmer 350 000 používateľov noriem na celom svete (prieskum ISO 2020)- a rozhodne majú pozitívny vplyv na udržateľný rozvoj a dosiahnutie globálnych klimatických cieľov.

Norma ISO 14001 spĺňa aj ciele udržateľného rozvoja 14 a 15

Známa environmentálna norma ISO 14001 spĺňa aj ďalšie dva globálne ciele udržateľného rozvoja:

SDG 14: Život pod vodou a SDG 15: Život na súši

Loading...

Oba ciele trvalo udržateľného rozvoja možno prepojiť aj s požiadavkami normy ISO 14001. Efektívne environmentálne riadenie totiž ďaleko presahuje rámec ochrany klímy. V environmentálnej norme je pevne zakotvená aj ochrana vody (oceánov, jazier, riek), flóry a fauny a suchozemských ekosystémov, ako sú lesy, lúky a rašeliniská. Vzhľadom na to, že oceány a veľké plochy lesov a rozsiahle rašeliniská sú účinnými pohlcovačmiCO2 , ich ochrana je tiež dôležitou otázkou v boji proti klimatickým zmenám.

Silný tím: SDG a ISO 14001

Norma ISO 14001 môže do určitej miery podporiť globálne ciele OSN v oblasti udržateľnosti. V zásade to platí aj pre ostatných členov série noriem ISO 14000, napr. ISO 14064 (emisie skleníkových plynov, riadenie klímy). Otázkou však zostáva, aký rozsah pôsobnosti environmentálnej normy možno v konečnom dôsledku očakávať v boji proti zmene klímy. V konečnom dôsledku jej prínos do veľkej miery závisí od odhodlania a konkrétnych okolností podniku, ktorý ju uplatňuje.

"ISO 14001 môže podporiť globálne ciele OSN v oblasti udržateľnosti."

Spoločnosti, ktoré prijmú túto zodpovednosť, sa zameriavajú na systematické zlepšovanie vlastného environmentálneho správania v súlade so sociálno-ekonomickými potrebami, a tak sa zapájajú do dôveryhodného environmentálneho manažérstva. Norma ISO 14001 na to poskytuje potrebný rámec bez ohľadu na veľkosť, typ, umiestnenie alebo štádium vývoja spoločnosti. Certifikátom ISO 14001 spoločnosti preukazujú svojim zákazníkom, partnerom a zainteresovaným stranám, že nesú zodpovednosť za životné prostredie a zodpovedajúcim spôsobom prispôsobujú svoje činnosti - čím prispievajú aj k plneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN.

ISO 14001 - systém manažérstva pre životné prostredie

Dosiahnutie dobrého environmentálneho správania si vyžaduje záväzok spoločnosti systematicky zavádzať a neustále zlepšovať systém environmentálneho manažérstva (EMS). Od používateľov normy sa očakáva, že budú využívať požiadavky na zlepšenie environmentálneho správania, dosiahnutie environmentálnych cieľov a splnenie právnych a iných povinností, ku ktorým sa organizácia zaviazala. Norma ISO 14001 bola prvýkrát uverejnená v roku 1996.

Norma ISO 14001:2015 - Systémy environmentálneho manažérstva - Požiadavky s návodom na používanie je k dispozícii na webovej stránky ISO

Od veľkej revízie v roku 2015 má environmentálna norma, podobne ako všetky ostatné významné normy systémov manažérstva, štruktúru vysokej úrovne (HLS/spoločná základná štruktúra), ktorá výrazne zjednodušuje integráciu do existujúceho systému manažérstva. Na lepšie pochopenie a podporu toho, ako vytvoriť, zaviesť, udržiavať a zlepšovať systém environmentálneho manažérstva, slúži príručka ISO 14004.

ISO 14004:2016 - Systémy environmentálneho manažérstva - Všeobecné pokyny na implementáciu I Webová stránka ISO

DQS: Jednoduché využitie kvality.

Prostredníctvom účinného certifikovaného systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 spoločnosti nezávisle a nepretržite zlepšujú prevádzkovú ochranu životného prostredia. Prevencia rizík, dodržiavanie zákonov a predpisov a zvýšené environmentálne povedomie zamestnancov sú ďalšie aspekty, ktoré vedú ku konkurenčným výhodám a prispievajú k zabezpečeniu budúcnosti. A: Medzinárodne uznávaný certifikát DQS je viditeľným dôkazom toho, že nesiete zodpovednosť za životné prostredie.

iso14001-sdg-13-dayankac-iso 14001 und die sdg
Loading...

Certifikácia podľa normy ISO 14001

Koľko úsilia musíte vynaložiť na to, aby bol váš systém environmentálneho manažérstva certifikovaný podľa normy ISO 14001? Získajte informácie bezplatne a nezáväzne.

Dôvera a odbornosť

Naše texty píšu výlučne naši interní dlhoroční odborníci na systémy riadenia a audítori. Ak máte na autora akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Autor
Altan Dayankac

Produktový manažér DQS a expert na mnohé témy týkajúce sa udržateľnosti, klímy, životného prostredia a bezpečnosti práce. Altan Dayankac prispieva svojimi odbornými znalosťami aj ako autor a prednášateľ vo výboroch pre životné prostredie a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na mnohých odborných podujatiach.

Loading...