ISO 14001 je najpoznatija i najuspješnija međunarodna norma koja formulira zahtjeve za sustav upravljanja okolišem. Svrha joj je dati okvir za upravljanje s ciljem poboljšanja okolišnog učinka organizacije - i to u skladu s društveno-ekonomskim zahtjevima. Dio "Ciljeva održivog razvoja" Ujedinjenih naroda su i zaštita okoliša i borba protiv klimatskih promjena. Pročitajte kakav doprinos može dati norma za upravljanje okolišem.

Loading...

ISO 14001 Ciljevi održivog razvoja: pogled na ciljeve održivog razvoja

Ujedinjeni narodi su 2015. godine formulirali ukupno 17 sveobuhvatnih ciljeva održivosti kao dio svoje Agende 2030, koji trebaju biti postignuti najkasnije do 2030. godine. Ovi "Ciljevi održivog razvoja" (Sustainable Development Goals - SDGs) predstavljaju poziv društvu za integraciju koncepta održivosti u svaku aktivnost. Izravno se obraćaju prije svega vladama, poslovnom svijetu i znanstvenim krugovima, ali i potrošačima.

Ciljevi održivog razvoja izravno su usredotočeni na tri stupa održivosti: društveni, gospodarski i ekološki - baš poput međunarodno priznate norme ISO 14001

Danas je upravljanje okolišem neizostavna komponenta održivog korporativnog razvoja. Očuvanje životnog prostora sadašnjih i budućih generacija postalo je globalni zadatak. Ova predanost je sada dio korporativnih politika brojnih organizacija. Sukladno tome, zaštita okoliša je više od same usklađenosti s regulatornim obvezama ili ograničavanja utjecaja na okoliš. Umjesto toga ISO 14001 se fokusira na stalno poboljšavanje okolišnog učinka organizacije.

ISO 14001 ispunjava temeljnu poruku Globalnih ciljeva 13

Pogled na ISO 14001 pokazuje: Norma sadrži brojne zahtjeve, neke općenite, a neke konkretne, čija implementacija može direktno doprinijeti borbi protiv klimatskih promjena, što je temeljna poruka Ciljeva održivog razvoja iz 2013. godine.

iso14001-sdg-13-dayankac-iso 14001 und die sdg
Loading...

Ciljevi održivog razvoja 13:

Poduzmite hitne mjere u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih učinaka.

Ciljevi održivog razvoja 13 sadrže tri podcilja. Općenitiji tekst tri podcilja glasi:

 • "Ojačati otpornost i sposobnost prilagodbe na klimatske opasnosti i prirodne katastrofe u svim zemljama." (SDG 13.1)
 • "Integrirati klimatske akcije u nacionalne politike, strategije i planiranje." (SDG 13.2)
 • "Ojačati edukaciju, svijest te ljudske i institucionalne kapacitete za ublažavanje klimatskih promjena i sustave prilagodbe i ranog upozoravanja." (SDG 13.3)

Norma za sustave upravljanja s održivim učinkom

Korisnici norme ISO 14001 trebali bi poboljšati svoj okolišni učinak, postići ciljeve zaštite okoliša kao i ispunjavati obvezujuće obveze. Kao norma za sustave upravljanja, ISO 14001 organizacijama pomaže i u postizanju vlastitih ekonomskih ciljeva, tj. u dugoročno uspješnom poslovanju na tržištu. Međutim, to više nije po svaku cijenu. Sada razumijemo da ljudski razvoj i prosperitet ovise o očuvanju i zaštiti naših prirodnih resursa.

Stoga se na norme za sustave upravljanja poput ISO 14001 i ISO 50001  (energija) u njihovim sadašnjim izdanjima može gledati kao na rezultat sve većeg razvoja održivosti. One sadrže zahtjeve, čije ispunjenje, ovisno o tematskom području, svakako odgovara ideji održivosti. Definiraju odgovornosti, ponašanja, procese i specifikacije za provedbu korporativne politike. Uz pomoć transparentnih struktura u definiranim procesima mogu se sustavno postići definirani ciljevi. Norma za upravljanje okolišem stoga sigurno ima pozitivnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena i rasipanju prirodnih resursa.

Prevođenje formulacija Ciljeva održivog razvoja u konkretan jezik normi

Nije odmah jasno koje su izjave sadržane u općim formulacijama Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda i kako se tu uklapa norma za upravljanje okolišem. Međutim, približeni normi ISO 14001, Ciljevi održivog razvoja 13 sadrže dobro poznate zahtjeve poput:

 • Razmatranje konteksta organizacije sa stajališta okoliša
 • Uspostavljanje korporativne politike koja razmatranja o okolišu stavlja u prvi plan aktivnosti organizacije
 • Identificiranje i uzimanje u obzir potreba i očekivanja (relevantnih) zainteresiranih strana
 • Fokus na pitanjima zaštite okoliša već u ranim fazama strateškog planiranja
 • Razmatranje onih uvjeta zaštite okoliša na koje organizacija može utjecati
 • Razmatranje životnog ciklusa proizvoda, uključujući njihovu upotrebu i odlaganje
 • Stalno poboljšavanje u pogledu okolišnog učinka
 • Primjena mjera za smanjenje okolišnih rizika
 • Poštivanje zakonskih i drugih obveza
 • ...

Ove zahtjeve trenutno dosljedno primjenjuje skoro 350 000 korisnika norme diljem svijeta (ISO Survey 2020) - i ti zahtjevi definitivno imaju pozitivan učinak na održivi razvoj i postizanje globalnih klimatskih ciljeva.

ISO 14001 ispunjava i Ciljeve održivog razvoja iz 2014. i 2015.

Poznata norma za upravljanje okolišem ISO 14001 ispunjava i druga dva globalna cilja održivosti:

Cilj 14: Život ispod vode and Cilj 15: Život na kopnu

Loading...

I ta dva Cilja održivog razvoja mogu se povezati sa zahtjevima ISO 14001 jer djelotvorno upravljanje okolišem ide daleko dalje od zaštite klime. Zaštita voda (oceana, jezera, rijeka), flore i faune, i kopnenih ekosustava poput šuma, livada i vriština duboko je ukorijenjena u normi za okoliš. Budući da su oceani, velike šume i ekstenzivna tresišta djelotvorni ponori CO2, njihova je zaštita također jedno od važnih pitanja u borbi protiv klimatskih promjena. 

Snažan tim: Ciljevi održivog razvoja i ISO 14001

U određenoj mjeri ISO 14001 može poduprijeti Globalne ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda. U načelu se to odnosi i na druge članove ISO 14001 niza normi, npr. ISO 14064 (emisije stakleničkih plinova, upravljanje klimom). Međutim, ostaje pitanje koliko norma za upravljanje okolišem može pomoći u borbi protiv klimatskih promjena. Njezin doprinos naposljetku znatno ovisi o predanosti i konkretnim okolnostima organizacije koja je primjenjuje.

"ISO 14001 može podržati Gobalne ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda"

Organizacije koje prihvaćaju tu odgovornost usredotočene su na sustavno poboljšavanje vlastitog okolišnog učinka u skladu s društveno-ekonomskim potrebama te stoga primjenjuju vjerodostojno upravljanje okolišem. ISO 14001 daje potreban okvir za to, neovisno o veličini, vrsti, lokaciji ili stupnju razvoja organizacije. Certifikatom ISO 14001 organizacije pokazuju svojim kupcima, partnerima i zainteresiranim stranama da preuzimaju odgovornost za okoliš i svoje kativnosti usklađuju s tim - čime doprinose i Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda.

ISO 14001 - Sustav upravljanja za okoliš

Postizanje dobrog okolišnog učinka od organizacije zahtijeva predanost sustavnoj implementaciji i stalnom poboljšavanju sustava upravljanja okolišem. Korisnici norme zahtjeve koriste kako bi poboljšali okolišni učinak, postigli  ciljeve okoliša i ispunili zakonske i druge obveze organizacije. Norma ISO 14001 je prvi put objavljena 1996. godine.

ISO 14001:2015 - Sustavi upravljanja okolišem -- Zahtjevi s uputama za uporabu dostupna je na internetskoj stranici ISO organizacije

Od velike revizije 2015. godine, norma za upravljanje okolišem, kao i sve ostale velike norme, ima zajedničku osnovnu Strukturu visoke razine (High Level Structure - HLS) što znatno olakšava integraciju u postojeći sustav upravljanja. Za bolje razumijevanje i podršku kod uspostave, implementacije, održavanja i poboljšavanja sustava upravljanja okolišem postoji vodič ISO 14004.

ISO 14004:2016 - Sustavi upravljanja okolišem -- Opće smjernice za primjenu - internetska stranica ISO organizacije

DQS: Simply leveraging Quality.

Djelotvornim, certificiranim sustavom upravljanja okolišem u skladu s ISO 14001, organizacije poboljšavaju samostalno i kontinuirano poboljšavaju operativnu zaštitu okoliša. Daljnji aspekti koji vode do konkurentskih prednosti i doprinose osiguranju budućnosti  su sprječavanje rizika, poštivanje zakona i propisa i povećana svijest o zaštiti okoliša kod zaposlenika. Osim toga, međunaordno priznati certifikat DQS-a vidljiv je dokaz prihvaćanja odgovornosti za okoliš.

iso14001-sdg-13-dayankac-iso 14001 und die sdg
Loading...

Certifikacija u skladu s ISO 14001

Koliko truda morate uložiti kako biste certificirali svoj sustav upravljanja okolišem prema normi SIO 14001? Saznajte sve informacije besplatno i bez obveze.

Povjerenje i stručnost

Naše tekstove pišu isključivo naši stručnjaci za sustave upravljanja i dugogodišnji auditori. Ako imate pitanja za autora, slobodno nam se obratite.

Autor
Altan Dayankac

DQS voditelj proizvoda i stručnjak za brojne teme održivosti, klime, okoliša i zaštite na radu. Altan Dayankac je i autor i predavač u povjerenstvima za zaštitu okoliša i zdravlje i sigurnost pri radu te na brojnim stručnim događanjima.

 

Loading...