Doteraz sa len od niekoľkých spoločností vyžadovalo, aby záväzne podávali správy o vplyve svojich obchodných činností na ľudské práva a životné prostredie. V Nemecku spadá do pôsobnosti zákona o nefinančnom vykazovaní, takzvaného CSR-RUG, len približne 550 spoločností orientovaných na kapitálový trh. V rámci EÚ je len približne 11 700 spoločností povinných zverejňovať nefinančné informácie podľa smernice o CSR prijatej v roku 2014. Nová smernica EÚ o podávaní správ o udržateľnosti (CSRD), ktorá od 1. januára 2024 nahradí smernicu o CSR v rámci NFRD, začína novú éru. V nasledujúcom texte sa dozviete, ktoré prahové hodnoty rozhodujú o tom, či sa to týka spoločností, a ako vyzerá časový harmonogram.

Cieľom novej smernice CSRD je "chrániť, zachovávať a zveľaďovať prírodný kapitál EÚ a chrániť zdravie a blaho občanov pred environmentálnymi rizikami a vplyvmi". Na dosiahnutie týchto cieľov sa okrem iného niekoľkokrát rozšíri skupina podnikov, ktoré podliehajú oznamovacej povinnosti. Len v Nemecku bude v budúcnosti do pôsobnosti smernice patriť až 15 000 spoločností. V rámci EÚ a mimo nej sa táto nová oznamovacia povinnosť bude vzťahovať až na 50 000 spoločností, pričom zavedenie rozšírenej oznamovacej povinnosti bude časovo rozložené.

Ktorých spoločností sa CSRD bude týkať od kedy?

Ako prvé budú dotknuté spoločnosti, ktoré už podliehajú oznamovacej povinnosti podľa CSR RUG. Ide o veľké spoločnosti podľa definície v nemeckom obchodnom zákonníku (HGB), ktoré sú orientované na kapitálový trh a majú v priemere viac ako 500 zamestnancov ročne, ako aj úverové inštitúcie a poisťovne, ktoré spĺňajú posledné dve kritériá. Tieto spoločnosti musia vypracovať svoju výročnú správu za vykazovací rok 2024 v súlade s novými štandardmi vykazovania a zverejniť ju v roku 2025.

Od 1. januára 2025 sa potom rozšírená vykazovacia povinnosť bude vzťahovať aj na všetky ostatné veľké spoločnosti s ručením obmedzeným, ako aj na úverové inštitúcie a poisťovne, ktoré predtým nepodliehali vykazovacej povinnosti v zmysle CSR RUG, za predpokladu, že k súvahovému dňu spĺňajú aspoň dve z nasledujúcich troch charakteristík:

- Bilančná suma: najmenej 20 miliónov EUR
- Čisté tržby: najmenej 40 miliónov EUR
- Priemerný počet najmenej 250 zamestnancov počas fiškálneho roka.

Tieto spoločnosti musia v roku 2026 vypracovať a zverejniť svoju správu za fiškálny rok 2025 v súlade s novými požiadavkami.

Pre malé a stredné podniky orientované na kapitálový trh, tzv. malé a stredné podniky, a nekomplexné úverové inštitúcie, ako aj kaptívne (za)poisťovacie spoločnosti platia požiadavky od 1. januára 2026, pričom povinné vykazovanie bude v roku 2027.

Z uvedených malých a stredných podnikov sú vylúčené tzv. mikrosubjekty. Ide o spoločnosti, ktoré k súvahovému dňu spĺňajú aspoň dve z nasledujúcich troch charakteristík:

- Bilančná suma: maximálne 350 000 EUR
- Čisté tržby: maximálne 700 000 EUR
- Priemerný počet zamestnancov počas fiškálneho roka je maximálne 10.

Uvedené malé a stredné podniky majú vzhľadom na svoju menšiu veľkosť, obmedzenejšie zdroje a s prihliadnutím na zložité hospodárske prostredie v dôsledku COVID-19 aj možnosť byť oslobodené od vykazovania počas dvojročného prechodného obdobia. Na tento účel musia vo svojej správe o hospodárení stručne vysvetliť, prečo ešte nie sú schopné splniť svoju povinnosť. Ak sa takýto MSP nechá dočasne oslobodiť od vykazovania, musí svoju prvú správu za vykazovací rok 2028 zverejniť v roku 2029.

CSRD pre spoločnosti so sídlom mimo EÚ.

V záujme vytvorenia rovnakých podmienok pre spoločnosti z EÚ a mimo EÚ sa podávanie správ o udržateľnosti vzťahuje aj na skupiny s materskými spoločnosťami so sídlom mimo EÚ. Na tieto spoločnosti mimo EÚ sa bude smernica vzťahovať od 1. 1. 2028, ak ich čistý obrat v rámci EÚ presiahne 150 miliónov EUR a ak majú v EÚ veľkú dcérsku spoločnosť alebo dcérsku spoločnosť orientovanú na kapitálový trh. Ak sú tieto podmienky splnené, dcérska spoločnosť konajúca v mene materskej spoločnosti so sídlom mimo EÚ je povinná zverejniť - v prípade pochybností skrátenú - správu o udržateľnosti prvýkrát v roku 2029.

Rovnaká povinnosť sa vzťahuje na pobočky spoločností alebo skupín so sídlom mimo EÚ, ak ich čistý obrat v predchádzajúcom roku presiahol 40 miliónov EUR.

V oboch uvedených prípadoch však musia spoločnosti alebo skupiny dosiahnuť v každom z posledných dvoch rokov na území Únie čistý obrat vyšší ako 150 miliónov EUR.

Ak dcérska spoločnosť alebo pobočka nemôže splniť svoju oznamovaciu povinnosť z dôvodu nedostatku dostupných informácií, v správe sa musí uviesť, že materská spoločnosť so sídlom mimo EÚ neposkytla potrebné informácie.

V opačnom prípade sú dcérske spoločnosti, ktorých materská spoločnosť má sídlo na území Únie, oslobodené od povinnosti podávať správy; to však neplatí pre veľké dcérske spoločnosti orientované na kapitálový trh. Podobne, ak existuje významný rozdiel medzi rizikami a ich účinkami v materskej a dcérskej spoločnosti, riziká a účinky dcérskej spoločnosti musia byť uvedené osobitne v správe o hospodárení skupiny materskej spoločnosti.

Ďalšie informácie o CSRD

Čo znamená smernica o trvalej udržateľnosti podnikov (CSRD) pre moju spoločnosť? Prečítajte si náš blogový príspevok, v ktorom nájdete ďalšie dôležité informácie o vykazovaní udržateľnosti podľa CSRD.

iac informácií nájdete v článku na našom blogu

Ako vám môže spoločnosť DQS pomôcť

Spoločnosť DQS je vaším partnerom pri externom overovaní správ o udržateľnosti. Od roku 2023 bude naša nemecká dcérska spoločnosť CFS ponúkať školenia o CSRD a vykazovaní udržateľnosti podľa štandardov ESRS. Po nadobudnutí účinnosti CSRD budeme od roku 2025 vykonávať externé audity správ o udržateľnosti vypracovaných podľa štandardov ESRS. Ponúkame tiež posúdenie nedostatkov v súvislosti s normami ESRS.

Neváhajte sa na nás obrátiť s akýmikoľvek otázkami alebo s cieľom prediskutovať budúce projekty.

Váš partner pre externé overovanie správ o udržateľnosti

Tu sa dozviete, ako funguje externý audit.

Find out more
Autor
Michael Wiedmann

Od júna 2017 do decembra 2020 pôsobil Michael Wiedmann ako právnik zodpovedný za dodržiavanie predpisov vo frankfurtskej pobočke advokátskej kancelárie Norton Rose Fulbright. Predtým dve desaťročia zastával rôzne manažérske pozície v spoločnosti METRO Group; vrátane funkcie Chief Compliance Officer, Senior Vice President Public Affairs, Head of Corporate Development/General Manager, General Counsel a Company Secretary. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti dodržiavania predpisov, správy a riadenia spoločností, ktoré využíva pri poskytovaní poradenstva svojim klientom, najmä pri vývoji a navrhovaní systémov riadenia dodržiavania predpisov. Okrem toho, že Michael Wiedmann pôsobí v Nemeckom inštitúte pre dodržiavanie predpisov e.V. (DICO) ako spolupredseda pracovnej skupiny CSR/ľudské práva, pravidelne publikuje na témy ľudských práv a whistleblowingu. Okrem toho je členom výkonného výboru nemeckej organizácie Wettbewerbszentrale v Bad Homburgu, ktorá bojuje proti nekalým obchodným praktikám.

Loading...