Dotychczas tylko nieliczne przedsiębiorstwa były zobowiązane do wiążącego raportowania o wpływie ich działalności gospodarczej na prawa człowieka i środowisko. W Niemczech tylko ok. 550 spółek działających na rynku kapitałowym jest objętych ustawą o raportowaniu niefinansowym, tzw. CSR-RUG. W ramach UE tylko około 11 700 spółek jest zobowiązanych do ujawniania informacji niefinansowych na mocy przyjętej w 2014 roku dyrektywy CSR. Nowa dyrektywa UE w sprawie raportowania zrównoważonego rozwoju (CSRD), która od 1 stycznia 2024 r. zastąpi dyrektywę CSR w ramach KPRU, rozpoczyna nową erę. W dalszej części artykułu dowiesz się, jakie progi decydują o tym, czy spółki zostaną dotknięte zmianami i jak wygląda harmonogram.

Celem nowej dyrektywy CSRD jest "ochrona, zachowanie i wzmocnienie kapitału naturalnego UE oraz zabezpieczenie zdrowia i dobrobytu obywateli przed zagrożeniami i wpływami środowiskowymi". Aby osiągnąć te cele, m.in. kilkakrotnie rozszerzona zostanie grupa przedsiębiorstw podlegających obowiązkowi raportowania. W samych Niemczech w przyszłości w zakres dyrektywy wejdzie nawet 15.000 przedsiębiorstw. Na terenie UE i poza nią nowy obowiązek sprawozdawczy będzie dotyczył nawet 50.000 spółek, przy czym wprowadzenie rozszerzonych obowiązków sprawozdawczych ma być rozłożone w czasie.

Od kiedy CSRD wpłynie na które przedsiębiorstwa?

Jako pierwsze zostaną dotknięte firmy, które już podlegają obowiązkowi raportowania w ramach RUG CSR. Są to duże przedsiębiorstwa w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego (HGB), które są zorientowane na rynek kapitałowy i zatrudniają rocznie średnio ponad 500 pracowników, a także instytucje kredytowe i zakłady ubezpieczeń, które spełniają dwa ostatnie kryteria. Spółki te muszą przygotować swój raport roczny za rok sprawozdawczy 2024 zgodnie z nowymi standardami sprawozdawczości i opublikować go w 2025 roku.

Od 1 stycznia 2025 r. rozszerzony obowiązek sprawozdawczy będzie wówczas dotyczył również wszystkich innych dużych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także instytucji kredytowych i zakładów ubezpieczeń, które wcześniej nie podlegały wymogom sprawozdawczym w rozumieniu RUG CSR, o ile na dzień bilansowy spełniają co najmniej dwie z trzech poniższych cech:

- Suma bilansowa: co najmniej 20 mln euro
- Sprzedaż netto: co najmniej 40 mln euro
- Średnio co najmniej 250 pracowników w roku podatkowym.

Spółki te muszą przygotować i opublikować swój raport za rok obrotowy 2025 w 2026 roku zgodnie z nowymi wymogami.

W przypadku zorientowanych na rynek kapitałowy małych i średnich przedsiębiorstw, tzw. MŚP, oraz niekompleksowych instytucji kredytowych, jak również zależnych firm (re)ubezpieczeniowych, wymogi obowiązują od 1 stycznia 2026 r., z obowiązkowym raportowaniem w 2027 r.

Z wymienionych MŚP wyłączone są tzw. mikropodmioty. Są to firmy, które na dzień bilansowy spełniają co najmniej dwie z trzech poniższych cech:

- Suma bilansowa: maksymalnie 350 000 euro
- Sprzedaż netto: maksymalnie 700 000 euro
- Średnio maksymalnie 10 pracowników w roku podatkowym.

Wymienione MŚP, ze względu na ich mniejszy rozmiar, bardziej ograniczone zasoby i biorąc pod uwagę trudne otoczenie gospodarcze ze względu na COVID-19, mają również możliwość zwolnienia ze sprawozdawczości w dwuletnim okresie przejściowym. W tym celu muszą one w swoim sprawozdaniu z działalności krótko wyjaśnić, dlaczego nie są jeszcze w stanie spełnić swojego obowiązku. Jeśli takie MŚP pozwoli sobie na tymczasowe zwolnienie ze sprawozdawczości, musi opublikować swój pierwszy raport za rok sprawozdawczy 2028 w 2029 roku.

CSRD dla przedsiębiorstw mających siedzibę poza UE.

W celu stworzenia równych szans dla przedsiębiorstw z UE i spoza niej, raportowanie zrównoważonego rozwoju obejmuje również grupy z jednostkami dominującymi mającymi siedzibę poza UE. Te spółki spoza UE będą objęte zakresem dyrektywy od 01.01.2028 r., jeśli generują sprzedaż netto powyżej 150 mln euro w UE i mają dużą lub zorientowaną na rynek kapitałowy spółkę zależną w UE. W przypadku spełnienia tych warunków spółka zależna, działająca w imieniu spółki dominującej z siedzibą poza UE, jest zobowiązana do opublikowania - w razie wątpliwości skróconego - raportu zrównoważonego rozwoju po raz pierwszy w 2029 roku.

Ten sam obowiązek dotyczy oddziałów spółek lub grup z siedzibą poza UE, jeśli ich sprzedaż netto w poprzednim roku przekroczyła 40 mln euro.

W obu wymienionych przypadkach spółki lub grupy muszą jednak w każdym z dwóch ostatnich lat wygenerować na terytorium Unii sprzedaż netto przekraczającą 150 mln euro.

Jeżeli spółka zależna lub oddział nie jest w stanie wypełnić obowiązku sprawozdawczego z powodu braku dostępnych informacji, w sprawozdaniu należy podać, że spółka dominująca znajdująca się poza UE nie przekazała niezbędnych informacji.

W innym przypadku ze sprawozdawczości zwolnione są jednostki zależne, których jednostka dominująca ma siedzibę na terytorium Unii; nie dotyczy to jednak dużych jednostek zależnych zorientowanych na rynek kapitałowy. Podobnie, jeśli istnieje znacząca różnica między ryzykiem i jego skutkami w jednostce dominującej i w jednostce zależnej, ryzyko i skutki jednostki zależnej muszą być wymienione oddzielnie w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej jednostki dominującej.

Więcej informacji na temat CSRD

Co dyrektywa w sprawie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD) oznacza dla mojej firmy? Przeczytaj nasz wpis na blogu, aby uzyskać więcej ważnych informacji na temat raportowania zrównoważonego rozwoju w ramach CSRD.

Przeczytaj więcej na blogu

Jak DQS może Państwa wspierać

DQS jest Państwa partnerem w zewnętrznej weryfikacji raportów zrównoważonego rozwoju. Od 2023 roku nasza niemiecka spółka zależna CFS będzie oferować szkolenia dotyczące CSRD i raportowania zrównoważonego rozwoju według standardów ESRS. Po wejściu w życie CSRD, od 2025 roku będziemy przeprowadzać zewnętrzne audyty raportów zrównoważonego rozwoju przygotowanych zgodnie ze standardami ESRS. Oferujemy również oceny luk w zakresie standardów ESRS.

Zapraszamy do kontaktu z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub w celu omówienia przyszłych projektów.

Twój partner w zakresie zewnętrznego poświadczenia raportów zrównoważonego rozwoju

Tutaj dowiesz się, jak działa audyt zewnętrzny.

Dowiedz się więcej
Autor
Michael Wiedmann

Od czerwca 2017 r. do grudnia 2020 r. Michael Wiedmann był prawnikiem ds. zgodności z przepisami we frankfurckim biurze Norton Rose Fulbright. Wcześniej przez dwie dekady zajmował różne stanowiska kierownicze w METRO Group, w tym Głównego Dyrektora ds. Zgodności z Przepisami, Starszego Wiceprezesa ds. Publicznych, Kierownika Działu Rozwoju Korporacyjnego/Dyrektora Generalnego, Radcy Prawnego i Sekretarza Spółki. Posiada rozległe doświadczenie w zakresie zgodności, ładu korporacyjnego i spraw korporacyjnych, które wykorzystuje w doradzaniu swoim klientom, zwłaszcza przy opracowywaniu i projektowaniu systemów zarządzania zgodnością. Poza zaangażowaniem w działalność Niemieckiego Instytutu Zgodności e.V. (DICO) jako współprzewodniczący grupy roboczej CSR/Prawa Człowieka, Michael Wiedmann regularnie publikuje na tematy związane z prawami człowieka i informowaniem o nieprawidłowościach. Ponadto jest członkiem komitetu wykonawczego niemieckiej organizacji Wettbewerbszentrale w Bad Homburg, która zajmuje się zwalczaniem nieuczciwych praktyk handlowych.

Loading...