Do sada je samo nekoliko kompanija imalo obavezu obaveštavanja o uticaju svojih poslovnih aktivnosti na ljudska prava i životnu sredinu. U Nemačkoj, samo oko 550 kompanija orijentisanih na tržište potpada pod delokrug zakona o nefinansijskom izveštavanju, takozvanog CSR-RUG. Unutar EU, samo oko 11.700 kompanija mora da otkrije nefinansijske informacije u skladu sa Direktivom o društveno odgovornom poslovanju usvojenom 2014. godine. U nastavku ćete saznati koj je vremenski okvir i ograničenja, na koje kompanije se odnosi i raspored.

Cilj novog CSRD-a je da „zaštiti, očuva, unapredi prirodu Evrope i zaštiti zdravlje i dobrobit građana od rizika i uticaja na životnu sredinu“. Da bi se postigli ovi ciljevi, kompanije koje podležu obavezi izveštavanja biće višestruko proširene. Samo u Nemačkoj, do 15.000 kompanija biće obuhvaćeno direktivom. Unutar i izvan EU, nova obaveza izveštavanja će se primenjivati na oko 50.000 kompanija, uz uvođenje proširenih obaveza izveštavanja.

Na koje kompanije se odnosi CSRD i kada počinju?

Prve kompanije na koje se odnosi direktiva su one koje već obuhvaćene zahtevima za izveštavanje prema CSR RUG-u. Reč je o velikim kompanijama kako ih definiše Nemački zakon o trgovini (HGB), koje su orijentisane na tržište i imaju  više od 500 zaposlenih, kao i kreditne institucije i osiguravajuća društva koja ispunjavaju poslednja dva kriterijuma. Ove kompanije moraju pripremiti svoj godišnji izveštaj za 2024. godinu u skladu sa novim standardima izveštavanja i objaviti ga 2025. godine.

Od 1. januara 2025. godine, proširena obaveza izveštavanja biće primenljiva i na sve druge kompanije, kao i na kreditne institucije i osiguravajuća društva koja ranije nisu bila podvrgnuta zahtevima za izveštavanje u smislu CSR RUG-a, pod uslovom da ispunjavaju najmanje dve od sledeće tri karakteristike na dan bilansa stanja:

- Ukupna bilansna stanja: najmanje 20 miliona €
- Neto prodaja: najmanje 40 miliona €
- Prosek od najmanje 250 zaposlenih tokom godine.

Ove kompanije moraju da pripreme svoj izveštaj za 2025. godinu, a objave 2026. godine u skladu sa novim zahtevima.

Za mala i srednja preduzeća orijentisana na tržište, takozvana MSP, i nekompleksne kreditne institucije kao i osiguravajuća društva, uslovi se primenjuju od 1. januara 2026. godine, uz obavezno izveštavanje 2027. godine.

Iz navedenih malih i srednjih preduzeća isključena su takozvana mikro-preduzeća. To su kompanije koje ispunjavaju najmanje dve od sledeće tri karakteristike na dan bilansa stanja:

- Ukupna bilansna stanja: maksimalno 350.000 €
- Neto prodaja: maksimalno 700.000 €
- Prosečno maksimalno 10 zaposlenih tokom godine.

Navedena mala i srednja preduzeća, zbog svoje veličine, ograničenih resursa i uzimajući u obzir ekonomsko okruženje zbog COVID-19, takođe imaju mogućnost da budu izuzeta od izveštavanja tokom prelaznog perioda od dve godine. Da bi to uradili, oni moraju ukratko da objasne u svom izveštaju o upravljanju zašto još nisu u mogućnosti da ispune svoju obavezu. Ako takva organizacija bude privremeno izuzeta od izveštavanja, svoj prvi izveštaj za 2028. godinu biće u obavezi da objavi 2029. godine.

CSRD za kompanije sa sedištem izvan EU

Da bi se stvorili jednaki uslovi za kompanije iz EU i izvan EU, izveštavanje o održivosti takođe uključuje kompanije sa sedištem izvan EU. Kompanije koje nisu članice EU spadaće u delokrug direktive od 01.01.2028. ako ostvare neto prodaju veću od 150 miliona € unutar EU i imaju veliku kompaniju ili filijalu orijentisanu na tržište EU. Ako su ovi uslovi ispunjeni, grupa, koja nastupa u ime matične kompanije sa sedištem izvan EU, dužna je da objavi svoj izveštaj o održivosti prvi put 2029. godine.

Ista obaveza važi i za filijale kompanija ili grupa sa sedištem izvan EU ako je njihova neto prodaja u prethodnoj godini premašila 40 miliona €.

U oba navedena slučaja kompanije ili grupe moraju ostvariti neto prodaju veću od 150 miliona € u svakoj od poslednje dve godine na teritoriji Unije.

Ako kompanija ili filijala nije u mogućnosti da ispuni svoju obavezu izveštavanja zbog nedostatka dostupnih informacija, u izveštaju se mora navesti da matična kompanija koja se nalazi van EU nije dostavila potrebne informacije.

U suprotnom, povezana kompanija koja ima sedište na teritoriji Unije je izuzeta od izveštavanja; ovo se ne odnosi na velike kompanije orijentisane na tržište. Slično tome, ako postoji značajna razlika između rizika i njihovih efekata u matičnoj i povezanoj kompaniji, rizici i efekti povezane kompanije moraju biti posebno navedeni u izveštaju rukovodstva grupe matične kompanije.

Dodatne informacije o CSRD

Šta Direktiva o korporativnoj održivosti (CSRD) znači za kompaniju? Pročitajte naš blog za dodatne informacija o izveštavanju o održivosti u skladu sa CSRD.

Saznajte više

Kako DQS može da Vas podrži

DQS je vaš partner u eksternoj verifikaciji izveštaja o održivosti. Počevši od 2023. godine, CFS će nuditi obuku o CSRD-u i izveštavanju o održivosti u skladu sa standardima ESRS. Nakon što CSRD stupi na snagu, sprovešćemo eksterne provere izveštaja o održivosti pripremljenih prema ESRS standardima od 2025. Nudimo i ocenjivanje usaglašenosti za ESRS standarde.

Slobodno nas kontaktirajte sa svim pitanjima ili da razgovaramo o budućim projektima.

CFS DE Sustainability Reporting Assurance
Loading...

Sve što treba da znate o verifikaciji treće strane

U našoj brošuri „Izveštavanje o održivosti. Verifikacija treće strane“ saznaćete više o eksternoj verifikaciji izveštaja o održivosti i ESG indikatorima.

Saznajte više
Autor
Michael Wiedmann

From June 2017 to December 2020, Michael Wiedmann was a compliance lawyer in the Frankfurt office of Norton Rose Fulbright. Prior to that, he held a wide variety of management positions at METRO Group for two decades; including Chief Compliance Officer, Senior Vice President Public Affairs, Head of Corporate Development/ General Manager, General Counsel and Company Secretary. He has extensive experience in compliance, governance and corporate matters, which he brings to bear in advising his clients, particularly in the development and design of compliance management systems. In addition to his involvement with the German Institute for Compliance e.V. (DICO) as co-chairman of the CSR/Human Rights working group, Michael Wiedmann regularly publishes on the topics of human rights and whistleblowing. Furthermore, he is a member of the executive committee of the German Wettbewerbszentrale in Bad Homburg, which combats unfair commercial practices.

Loading...