Nová európska smernica o trvalej udržateľnosti podnikov (CSRD) zavádza pre veľké podniky povinnosť vypracúvať správy o trvalej udržateľnosti. V nasledujúcom texte vám priblížime právne súvislosti a vysvetlíme, aké zmeny čakajú dotknuté spoločnosti.

Smernica o udržateľnosti podnikov (CSRD) čoskoro nahradí smernicu o nefinančnom výkazníctve (NFRD) z roku 2014. V dôsledku novej smernice prechádza legislatíva týkajúca sa podávania správ o udržateľnosti zásadnou aktualizáciou.

Aký je politický kontext CSRD?

CSRD je súčasťou európskej zelenej dohody, balíka politických iniciatív, ktorých cieľom je položiť základy pre ekologický prechod v EÚ a dosiahnuť, aby bolo združenie štátov do roku 2050 klimaticky neutrálne. Tento cieľ, ktorý je politickou prioritou EÚ, je ambiciózny a časovo náročný, čo vysvetľuje krátke prechodné obdobia, ktorým čelia podniky.

Z hľadiska obsahu je zelená dohoda navrhnutá tak, aby nasmerovala kapitálové toky konkrétne do udržateľných investícií. Na tento účel EÚ spustila tieto iniciatívy:

  • Nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní (SFRD), ktoré vyžaduje, aby spoločnosti vyrábajúce finančné produkty a finanční poradcovia zverejňovali informácie o udržateľnosti.
  • Štandardy pre zelené dlhopisy (GBS), ktoré identifikujú udržateľné investície na kapitálovom trhu.
  • Environmentálna taxonómia, ktorá definuje "zelené" hospodárske činnosti.
  • Smernica o náležitej starostlivosti v oblasti udržateľnosti podnikov (CSDD), ktorá vyžaduje, aby spoločnosti pôsobiace v EÚ dodržiavali ľudské práva a životné prostredie v globálnych hodnotových reťazcoch.
  • A smernica o udržateľnosti podnikov (CSRD), ktorá zabezpečuje transparentnosť a porovnateľnosť informácií o udržateľnosti od veľkých podnikov v EÚ a mimo nej.

NFRD/CSRD stanovuje pravidlá pre všeobecné podávanie správ o udržateľnosti. Ide o smernicu, ktorú musia členské štáty transponovať do vnútroštátneho práva.

Týka sa CSRD aj mojej spoločnosti?

Tu sa dozviete, ktoré prahové hodnoty určujú, či sa to týka spoločností, a aký je časový harmonogram.

Zistite viac

Ako sa zmení povinnosť podávať správy o CSR?

Nemecko implementovalo smernicu EÚ NFRD do vnútroštátneho práva prostredníctvom zákona o implementácii smernice CSR (CSR-RUG) v roku 2014. V Nemecku spadá do pôsobnosti CSR-RUG len približne 550 spoločností orientovaných na kapitálový trh. V rámci EÚ má povinnosť zverejňovať nefinančné informácie len približne 11 700 spoločností.

Okrem toho sa oznamovacia povinnosť podľa CSR-RUG uplatňuje len vtedy, ak majú podnikové činnosti negatívny vplyv na výsledok hospodárenia, ako aj na ľudí a životné prostredie. Táto takzvaná dvojitá významnosť má jasný cieľ investora, a to spojiť dlhodobú ziskovosť so sociálnou spravodlivosťou a ochranou životného prostredia. NFRD neobsahuje komplexné požiadavky na podávanie správ. Komisia síce v roku 2017 zverejnila usmernenia pre nefinančné vykazovanie, tie sú však veľmi stručné a abstraktné. Oveľa komplexnejšie a konkrétnejšie sú dobrovoľné štandardy vykazovania, napríklad štandardy Globálnej iniciatívy pre vykazovanie.

S cieľom priblížiť nefinančné vykazovanie finančnému a odstrániť nedostatky v predchádzajúcom systéme Komisia EÚ v apríli 2021 nielen predložila návrh nového vykazovania udržateľnosti, ale ako ďalšie ústredné reformné opatrenie iniciovala aj vypracovanie európskych noriem pre vykazovanie udržateľnosti. Ich cieľom je konkretizovať a rozšíriť obsah správy. V súčasnosti ich vypracúva Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo (EFRAG). Záväzné európske štandardy vykazovania, tzv. štandardy EÚ pre vykazovanie udržateľnosti (ESRS), majú byť prijaté do 30. júna 2023 alebo 2024.

ESRS: Aké požiadavky budú musieť dotknuté spoločnosti splniť?

Nové štandardy obsahujú požiadavky na:

  • environmentálne aspekty (klíma, voda, obehové hospodárstvo, znečistenie a biodiverzita).
  • Sociálne aspekty (rovnaké zaobchádzanie, pracovné podmienky a dodržiavanie ľudských práv).
  • aspekty riadenia (orgány spoločnosti, systémy vnútornej kontroly a riadenia rizík, boj proti korupcii, politický vplyv a platobné postupy).

V odvetvových normách sú špecifikované požiadavky na oblasti, ktorých hospodárska činnosť je spojená s vysokými rizikami a/alebo vplyvmi. V súlade s tým zahŕňajú okrem iného poľnohospodárstvo a lesníctvo, ťažbu, výrobu, dodávky energie a vody, stavebníctvo, obchod, dopravu a skladovanie, nehnuteľnosti a bývanie.

Od spoločností sa očakáva, že pomocou týchto sektorových noriem opíšu svoj obchodný model a stratégiu a preukážu, nakoľko sú oboje odolné voči otázkam udržateľnosti.

Dôležitou zmenou, ktorú priniesla CSRD, je objasnenie zásady dvojitého hľadiska významnosti: Podľa toho sa záležitosti majú klasifikovať ako významné, ak sú významné buď z hľadiska obchodného úspechu, alebo z environmentálneho či sociálneho hľadiska. Predtým boli záležitosti významné len vtedy, ak platili obidve skutočnosti, čo pri striktnom výklade znamená, že len málo záležitostí podlieha oznamovaniu.

V smernici sa tiež vyžaduje, aby spoločnosti "zverejnili svoje plány na zabezpečenie toho, aby ich obchodný model a stratégia boli v súlade s prechodom na udržateľné hospodárstvo a s cieľmi obmedzenia globálneho otepľovania na 1,5 °C v súlade s Parížskou dohodou a dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 2050".


Podobne sa od spoločností bude vyžadovať, aby poskytovali kvalitatívne, kvantitatívne, výhľadové a minulé informácie, a to v celom hodnotovom reťazci, v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom časovom horizonte. V tejto súvislosti hodnotový reťazec zahŕňa vlastnú činnosť spoločnosti, vytvorené produkty a služby a obchodné vzťahy spoločnosti na území Únie aj mimo neho.

Spoločnosti sa môžu od tohto veľmi komplexného vykazovania hodnotového reťazca odchýliť počas prvých troch rokov uplatňovania smernice len vtedy, ak vysvetlia, prečo tieto informácie nie sú k dispozícii a ako ich získajú v budúcnosti.

Rozšírený a kvalifikovaný rozsah podávania správ by mal v konečnom dôsledku ukončiť "greenwashing".

Kde a ako by sa mala správa o udržateľnosti zverejňovať?

S cieľom efektívne informovať o tomto rozšírenom informačnom obsahu a zdôrazniť jeho budúci význam sa má v budúcnosti podávanie správ podľa smernice uskutočňovať v samostatnej časti správy o hospodárení. Doteraz sa príslušné spoločnosti mohli samy rozhodnúť, či budú informácie o udržateľnosti uvádzať v správe o hospodárení, na rôznych miestach správy o hospodárení alebo v samostatnej správe o udržateľnosti.

Okrem toho sa správa o hospodárení skupiny musí v budúcnosti vypracovať v strojovo čitateľnom formáte XHTML, aby sa zlepšila porovnateľnosť správ s inými spoločnosťami pre investorov a iné zainteresované strany.

Ako sa bude monitorovať implementácia? - Audit a sankcie

Na rozdiel od smernice o SZP smernica o podávaní správ o udržateľnosti stanovuje povinný externý audit. Spočiatku sa bude vykonávať len s obmedzeným uistením (preskúmanie audítorom alebo "obmedzené uistenie"). Najneskôr do októbra 2028 však Komisia EÚ plánuje rozhodnúť, či sa hĺbka auditu zvýši tak, aby bol pre vykazovanie stanovený audit s primeranou istotou. Tým sa úroveň uistenia pre vykazovanie udržateľnosti stane porovnateľnou s úrovňou uistenia pre finančné vykazovanie.

Kto musí byť zapojený do vykazovania udržateľnosti?

V budúcnosti by vykazovanie nemalo zohľadňovať len informačné potreby investorov, ale malo by tiež zlepšiť dialóg medzi spoločnosťou a ďalšími zainteresovanými stranami, ako sú mimovládne organizácie, odbory a zástupcovia zamestnancov.

Spoločnosti by preto mali opísať aj to, ako vo svojich obchodných modeloch a stratégiách zohľadňujú záujmy týchto zainteresovaných strán a vplyvy svojich činností relevantné z hľadiska udržateľnosti.

Na úrovni spoločnosti si má vedenie vymieňať názory so zástupcami zamestnancov na podávanie správ o udržateľnosti a zhromažďovanie a overovanie informácií a má tiež odovzdávať názory zástupcov zamestnancov príslušným riadiacim a dozorným orgánom.

Týmto spôsobom smernica nadväzuje na nariadenia v iných oblastiach spoločenskej zodpovednosti podnikov, napríklad na zákon o povinnosti starostlivosti v dodávateľskom reťazci, ktorý tiež požaduje zapojenie ďalších zainteresovaných strán.

Podniky by sa preto mali čo najskôr pripraviť nielen na obstaranie dodatočných informácií a na vypracovanie správ o udržateľnosti, ale aj na diskurz s ostatnými zainteresovanými stranami.

Ako vám môže spoločnosť DQS pomôcť

DQS je vaším partnerom pri externom overovaní správ o udržateľnosti. Po nadobudnutí účinnosti CSRD budeme od roku 2025 vykonávať externé audity správ o udržateľnosti vypracovaných podľa štandardov ESRS. Môžeme tiež ponúknuť školenia alebo posúdenie nedostatkov v súvislosti s normami ESRS.

Neváhajte sa na nás obrátiť s akýmikoľvek otázkami alebo s cieľom prediskutovať budúce projekty.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...