V uplynulých týždňoch sa niekoľko členských štátov EÚ zaviazalo k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050. Tento cieľ si však vyžaduje obrovské investície. S cieľom podporiť financovanie podnikateľských aktivít šetrných k životnému prostrediu sa EÚ zameriava na vypracovanie štandardu zelených dlhopisov. V tomto prehľadovom článku sa dozviete, čo sa deje na popredných miestach.

Dvanásty december 2015 bol dňom, keď bola schválená Parížska dohoda o klíme. Jej cieľom je zabezpečiť, aby sa globálne otepľovanie obmedzilo na úroveň výrazne nižšiu ako 2 °C v porovnaní s predindustriálnym obdobím. Pre EÚ táto zmluva znamená zníženie emisií skleníkových plynov o 40 % do roku 2030 a na dosiahnutie tohto cieľa bude podľa Európskej komisie potrebné vyplniť investičnú medzeru vo výške približne 180 miliárd eur ročne. Viete si predstaviť, že túto sumu nemožno jednoducho získať zo dňa na deň.

Financovanie cieľov udržateľnosti

Na odstránenie investičnej medzery sa EÚ nechce a nemôže spoliehať len na verejný sektor. Z tohto dôvodu je teraz potrebné povzbudiť inštitucionálnych investorov, aby smerovali finančné toky do nízkouhlíkových projektov a odvetví hospodárstva odolných voči zmene klímy. Táto ambícia patrí medzi hlavné ciele akčného plánu EÚ pre udržateľné financovanie, ktorý bol zverejnený 22. marca 2018. Jednou z priorít akčného plánu je "vypracovať oficiálne európske štandardy udržateľného financovania, počnúc zelenými dlhopismi". S pomocou výboru odborníkov sa majú určiť kľúčové body možného štandardu EÚ pre zelené dlhopisy a zverejniť v správe.

Štandard EÚ pre zelené dlhopisy: Správa výboru expertov

V marci 2019 výbor expertov zverejnil predbežnú správu a o tri mesiace neskôr záverečnú správu. V správe sa uvádza obsah štandardu EÚ pre zelené dlhopisy a vysvetľuje sa v nej, ako má štandard EÚ pre zelené dlhopisy prelomiť prekážky, ktoré v súčasnosti bránia rozvoju trhu so zelenými dlhopismi. Okrem toho opisuje, ako môže štandard plniť svoju funkciu usmerňovania investícií do zelených projektov. Okrem toho správa podrobne opisuje stimuly, ktoré možno využiť na zvýšenie objemu vydávaných zelených dlhopisov, a spôsob, akým v širšom kontexte spolupracuje s inými udržateľnými finančnými nástrojmi. TEG oznámila, že s GBS EÚ sa počíta ako s dobrovoľnou normou, ktorá vychádza z existujúcej trhovej praxe a je s ňou kompatibilná.

Taxonómia EÚ

Ako bolo opísané vyššie, cieľom štandardu zelených dlhopisov je nasmerovať finančné toky do nízkouhlíkových projektov a sektorov hospodárstva odolných voči zmene klímy. Kde sa však nachádza hranica medzi podnikateľskými aktivitami priaznivými a nepriaznivými pre klímu? Tu prichádza na rad taxonómia EÚ: spolu so správou zverejnil výbor expertov technickú správu o taxonómii, klasifikačný systém, ktorý určuje, ako sú jednotlivé projekty a činnosti priaznivé pre klímu. Taxonómia nie je v podstate nič iné ako zoznam podnikateľských činností, ktoré prispievajú k zmierňovaniu zmeny klímy a prispôsobovaniu sa jej, ako napríklad doprava s nízkymi emisiami, výroba energie z obnoviteľných zdrojov, výroba biopalív atď.

Overovanie zelených dlhopisov externými overovateľmi

Na zabezpečenie dôveryhodnosti zelených dlhopisov je povinné externé overovanie. Akreditácia externého overovania je uvedená v správe. Ako skúsený overovateľ sledujeme vývoj s veľkým záujmom.

Ako súvisí štandard zelených dlhopisov EÚ s iniciatívou klimatických dlhopisov?

Taxonómia EÚ zohľadňuje existujúce normy a iniciatívy, ako je napríklad iniciatíva klimatických dlhopisov. To znamená, že investície, ktoré sú napríklad opatrené certifikátom Climate Bonds, by mala európska iniciatíva uznať bez väčších problémov. Certifikácia Climate Bonds tak zjednodušuje certifikáciu podľa štandardu EÚ pre zelené dlhopisy a dáva emitentom možnosť preukázať udržateľnosť svojich investícií ešte pred zverejnením európskeho štandardu. Je možná dvojitá certifikácia podľa štandardu EÚ pre zelené dlhopisy a certifikácia podľa normy Climate Bonds.

Ďalšie kroky

Správy výboru expertov predstavujú odporúčania, ktoré boli odovzdané Európskej komisii. Očakáva sa, že na ich základe bude v relatívne krátkom čase vypracovaný európsky štandard pre zelené dlhopisy.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...