De afgelopen weken hebben verschillende EU-lidstaten zich ertoe verbonden om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit doel vergt echter enorme investeringen. Om de financiering van klimaatvriendelijke bedrijfsactiviteiten aan te moedigen, richt de EU zich op de ontwikkeling van een Green Bond Standard. Ontdek wat er in de frontlinies gebeurt in dit overzichtsartikel.

12 december 2015 was de dag waarop overeenstemming werd bereikt over het klimaatakkoord van Parijs. Het moet ervoor zorgen dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot ruim 2°C boven het pre-industriële niveau. Voor de EU betekent het verdrag een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 40% tegen 2030, en om dat doel te bereiken moet een investeringsgat van ongeveer 180 miljard euro per jaar worden gedicht, aldus de Europese Commissie. U kunt zich voorstellen dat dit bedrag niet zomaar van de ene op de andere dag bij elkaar kan worden gebracht.

Financiering van de duurzaamheidsdoelstellingen

Om het investeringsgat te dichten, wil en kan de EU niet alleen op de publieke sector rekenen. Daarom moeten institutionele beleggers nu worden aangemoedigd om financiële stromen te kanaliseren naar koolstofarme en klimaatbestendige projecten en sectoren van de economie. Deze ambitie is een van de belangrijkste doelstellingen van het EU-actieplan voor duurzame financiering, dat op 22 maart 2018 is gepubliceerd. Een van de prioriteiten van het actieplan is het "ontwikkelen van officiële Europese normen voor duurzame financiering, te beginnen met groene obligaties." Met de hulp van een comité van deskundigen moeten de belangrijkste punten van een mogelijke EU Green Bond Standard worden vastgesteld en in een rapport worden gepubliceerd.

EU-norm voor groene obligaties: het verslag van het deskundigencomité

In maart 2019 publiceerde de commissie van deskundigen een tussentijds verslag en drie maanden later het eindverslag. In het verslag wordt de inhoud van de EU-norm voor groene obligaties gepresenteerd en wordt uitgelegd hoe de EU-norm voor groene obligaties de belemmeringen wil wegnemen die momenteel de ontwikkelingen op de markt voor groene obligaties in de weg staan. Daarnaast wordt beschreven hoe de norm zijn functie, namelijk het sturen van investeringen in groene projecten, kan vervullen. Voorts wordt in het verslag nader ingegaan op de stimulansen die kunnen worden gebruikt om het aantal uitgegeven groene obligaties te verhogen en op de wisselwerking met andere duurzame financieringsinstrumenten in de bredere context. De TEG heeft aangekondigd dat de EU GBS wordt beschouwd als een vrijwillige norm die voortbouwt op en verenigbaar is met de bestaande marktpraktijk.

De EU-taxonomie

Zoals hierboven beschreven, is de Groenebondsnorm bedoeld om financiële stromen naar koolstofarme en klimaatbestendige projecten en sectoren van de economie te kanaliseren. Maar waar trekt men de grens tussen klimaatvriendelijke en niet-klimaatvriendelijke bedrijfsactiviteiten? Dit is waar de EU-Taxonomie om de hoek komt kijken: samen met het verslag heeft het deskundigencomité het technisch verslag van de Taxonomie gepubliceerd, een classificatiesysteem dat bepaalt hoe klimaatvriendelijk individuele projecten en activiteiten zijn. In wezen is de Taxonomy niets meer dan een lijst van bedrijfsactiviteiten die bijdragen tot de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering, zoals vervoer met lage emissies, opwekking van hernieuwbare energie, productie van biobrandstoffen, enz.

Verificatie van Groen Obligaties door externe verificateurs

Om ervoor te zorgen dat Groene Obligaties geloofwaardig zijn, is externe verificatie verplicht. De accreditatie voor externe verificatie is opgenomen in het verslag. Als ervaren verificateur volgen wij de ontwikkelingen met grote belangstelling.

Hoe verhoudt de EU-norm voor groene obligaties zich tot het initiatief inzake klimaatobligaties?

De EU taxonomie houdt rekening met bestaande normen en initiatieven, zoals het Climate Bonds Initiative. Dit betekent dat investeringen met bijvoorbeeld een Climate Bonds-certificering zonder grote problemen door het Europese initiatief moeten worden erkend. Klimaatobligatiecertificering vereenvoudigt dus de certificering volgens de EU-norm voor groene obligaties en biedt emittenten de kans om de duurzaamheid van hun beleggingen aan te tonen nog voordat de Europese norm is gepubliceerd. Dubbele certificering met de EU Green Bond Standard en certificering met Climate Bonds is mogelijk.

Volgende stappen

De rapporten van het deskundigencomité zijn aanbevelingen die zijn overhandigd aan de Europese Commissie. De verwachting is dat op basis hiervan op relatief korte termijn een Europese Groene Obligatie Standaard zal worden ontwikkeld.

Auteur
Constanze Illner

Constanze Illner is onderzoeks- en communicatiemedewerker op het gebied van duurzaamheid en voedselveiligheid. In deze functie houdt zij alle belangrijke ontwikkelingen op dit gebied in de gaten en informeert zij onze klanten via een maandelijkse nieuwsbrief. Ook modereert zij de jaarlijkse Sustainability Heroes conferentie.

Loading...