V posledních týdnech se několik členských států EU zavázalo k dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Tento cíl však vyžaduje masivní investice. Aby podpořila financování podnikatelských aktivit šetrných ke klimatu, zaměřuje se EU na vytvoření standardu zelených dluhopisů. V tomto přehledném článku se dozvíte, co se děje v první linii.

Dne 12. prosince 2015 byla dohodnuta Pařížská dohoda o klimatu. Jejím cílem je zajistit, aby se globální oteplování omezilo výrazně pod 2 °C oproti předindustriální úrovni. Pro EU tato smlouva znamená snížení emisí skleníkových plynů o 40 % do roku 2030 a k dosažení tohoto cíle bude podle Evropské komise třeba zaplnit investiční mezeru ve výši přibližně 180 miliard eur ročně. Lze si představit, že tuto částku nelze jednoduše získat ze dne na den.

Financování cílů udržitelnosti

K překlenutí investiční mezery se EU nechce a nemůže spoléhat pouze na veřejný sektor. Z tohoto důvodu je nyní třeba povzbudit institucionální investory, aby směřovali finanční toky do nízkouhlíkových projektů a odvětví hospodářství odolných vůči změně klimatu. Tato ambice patří mezi hlavní cíle Akčního plánu EU pro udržitelné financování, který byl zveřejněn 22. března 2018. Jednou z priorit akčního plánu je "vypracovat oficiální evropské standardy udržitelného financování, počínaje zelenými dluhopisy". S pomocí výboru odborníků mají být určeny klíčové body možného standardu EU pro zelené dluhopisy a zveřejněny ve zprávě.

Standard EU pro zelené dluhopisy: Zpráva výboru odborníků

V březnu 2019 zveřejnil výbor odborníků průběžnou zprávu a o tři měsíce později zprávu závěrečnou. Zpráva představuje obsah standardu EU pro zelené dluhopisy a vysvětluje, jakým způsobem má standard EU pro zelené dluhopisy prolomit překážky, které v současné době brání rozvoji trhu se zelenými dluhopisy. Kromě toho popisuje, jak může standard plnit svou funkci usměrňování investic do zelených projektů. Dále zpráva podrobně popisuje pobídky, které lze využít ke zvýšení objemu vydávaných zelených dluhopisů, a způsob, jakým se v širším kontextu propojuje s dalšími nástroji udržitelného financování. TEG oznámila, že se s obecným dluhopisovým standardem EU počítá jako s dobrovolným standardem, který vychází ze stávající tržní praxe a je s ní kompatibilní.

Taxonomie EU

Jak bylo popsáno výše, standard zelených dluhopisů má za cíl nasměrovat finanční toky do nízkouhlíkových projektů a odvětví hospodářství odolných vůči změně klimatu. Kde však vést hranici mezi podnikatelskými aktivitami, které jsou šetrné ke klimatu, a těmi, které k němu šetrné nejsou? Zde přichází na řadu Taxonomie EU: spolu se zprávou zveřejnil odborný výbor Technickou zprávu o taxonomii, což je klasifikační systém, který určuje, jak jsou jednotlivé projekty a činnosti šetrné ke klimatu. Taxonomie není v podstatě nic jiného než seznam podnikatelských aktivit, které přispívají ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se jí, jako je doprava s nízkými emisemi, výroba energie z obnovitelných zdrojů, výroba biopaliv atd.

Ověřování zelených dluhopisů externími ověřovateli

Aby bylo zajištěno, že zelené dluhopisy jsou důvěryhodné, je povinné externí ověření. Akreditace pro externí ověřování je uvedena ve zprávě. Jako zkušený ověřovatel sledujeme vývoj s velkým zájmem.

Jak souvisí standard EU pro zelené dluhopisy s iniciativou pro klimatické dluhopisy?

Taxonomie EU zohledňuje stávající standardy a iniciativy, jako je například Iniciativa pro dluhopisy na ochranu klimatu. To znamená, že investice, které nesou například certifikaci Climate Bonds, by měly být evropskou iniciativou uznány bez větších obtíží. Certifikace Climate Bonds tak zjednodušuje certifikaci podle standardu EU pro zelené dluhopisy a dává emitentům možnost prokázat udržitelnost svých investic ještě před zveřejněním evropského standardu. Je možná dvojí certifikace podle standardu EU pro zelené dluhopisy a certifikace podle standardu Climate Bonds.

Další kroky

Zprávy expertního výboru jsou doporučeními, která byla předána Evropské komisi. Očekává se, že na jejich základě bude v relativně krátké době vypracován evropský standard pro zelené dluhopisy.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...