Je stará sotva tri roky a už je neoddeliteľnou súčasťou sveta podnikania: Medzinárodná norma pre protikorupčné systémy riadenia ISO 37001. V tomto článku sa dozviete, prečo sa v súčasnosti toľko spoločností rozhoduje pre certifikáciu.

1. Korupcia je problém - všade

Mnohí sa domnievajú, že korupcia je obmedzená na krajiny s nízkymi príjmami. Prieskum finančnej audítorskej spoločnosti Ernst & Young však ukazuje iný obraz. Vyplýva z neho, že napríklad v Nemecku sa za posledné dva roky každá šiesta spoločnosť stretla s veľkým prípadom podvodu. Táto miera bola v prieskume spred dvoch rokov o niečo nižšia. To je dostatočný dôvod na to, aby ste problém korupcie brali vážne bez ohľadu na zemepisnú šírku.

2. Predvídané je predvídané

Norma ISO 37001 poskytuje návod na navrhnutie účinného systému protikorupčného riadenia. Implementáciou požiadaviek normy môžu organizácie znížiť riziko individuálneho a inštitucionálneho pochybenia a predchádzať korupcii.

3. Ak dôjde k incidentom, ste právne chránení

V prípade regulačného alebo trestného vyšetrovania norma pomôže spoločnostiam a organizáciám preukázať, že boli prijaté primerané opatrenia na predchádzanie korupcii. V niektorých jurisdikciách to už má za následok zmiernenie trestu. Naopak, možno očakávať, že korupcia sa bude v budúcnosti trestať ešte prísnejšie - pretože to, čomu sa dá predísť, sa bude trestať tiež prísnejšie.

4. Primerané úsilie

Témou dodržiavania predpisov sa napríklad v mnohých veľkých nemeckých spoločnostiach zaoberajú celé oddelenia. Pre malé a stredné podniky je takéto oddelenie nepraktické - príliš nákladné. Práve tu môže norma ISO 37001 poskytnúť nápravu, pretože norma sa dá prispôsobiť rôznym typom organizácií. Opatrenia musia byť prispôsobené veľkosti, štruktúre, sídlu, odvetviu, rozsahu a zložitosti činností a rizikám danej organizácie, či už ide o veľkú spoločnosť alebo združenie, a musia byť primerané. V súlade s touto zásadou primeranosti sa organizácie nemusia obávať ani nadmernej byrokracie.

5. Konkurenčné výhody

Protikorupčná certifikácia môže priniesť ekonomické výhody, pretože vysiela silný signál kupujúcim, zákazníkom a spotrebiteľom. Konkurenčné výhody a posilnená reputácia môžu byť výsledkom formálneho a pevného záväzku organizácie bojovať proti korupcii.

6. Žiadne nepríjemné prekvapenia s obchodnými partnermi

V norme ISO 37001 má ústredné postavenie náležitá starostlivosť, najmä preverovanie obchodných partnerov. Zavedením účinného systému protikorupčného manažérstva zabezpečíte, aby aj vaši dodávatelia brali túto problematiku vážne.

7. Dôvera zainteresovaných strán

Norma ISO 37001 obsahuje požiadavky, ktoré možno overiť a certifikovať. Certifikácia preto poskytuje manažmentu, investorom, zamestnancom, zákazníkom, ako aj ďalším zainteresovaným stranám uistenie, že sa prijímajú opatrenia na minimalizáciu korupčných rizík. Vo všeobecnosti sa certifikácia podľa normy ISO 37001 považuje za dôkaz, že sa prijímajú zmysluplné opatrenia na predchádzanie úplatkárstvu a korupcii.

8. Firemná kultúra

Zavedenie normy ISO 37001 prispieva ku kultúre integrity, transparentnosti a regulárnosti a uznáva význam a ochranu oznamovateľov korupcie. To má pozitívny vplyv na podnikovú kultúru.

DQS - váš partner pre certifikáciu ISO 37001

Ako akreditovaný certifikačný orgán sa spoliehame výlučne na skúsených audítorov, vytvárame dodatočnú hodnotu prostredníctvom zmysluplných audítorských správ a sprevádzame vás celým procesom certifikácie ISO 37001. Týmto spôsobom prispievame k udržateľnému úspechu našich zákazníkov. Viac informácií o norme ISO 37001 nájdete tu.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...