Μόλις τριών ετών και ήδη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του επιχειρηματικού κόσμου: Το διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης κατά της διαφθοράς ISO 37001. Μάθετε σε αυτό το άρθρο γιατί τόσες πολλές εταιρείες επιλέγουν σήμερα την πιστοποίηση.

1. Η διαφθορά είναι πρόβλημα - παντού

Πολλοί πιστεύουν ότι η διαφθορά περιορίζεται στις χώρες με χαμηλό εισόδημα. Ωστόσο, μια έρευνα της εταιρείας χρηματοοικονομικού ελέγχου Ernst & Young δίνει μια διαφορετική εικόνα. Δείχνει ότι τα τελευταία δύο χρόνια, για παράδειγμα, μία στις έξι εταιρείες στη Γερμανία αντιμετώπισε μια σημαντική περίπτωση απάτης. Ένα ποσοστό που ήταν κάπως χαμηλότερο στην έρευνα πριν από δύο χρόνια. Αυτός είναι αρκετός λόγος για να λάβετε σοβαρά υπόψη σας το ζήτημα της διαφθοράς, ανεξαρτήτως του γεωγραφικού σας πλάτους.

2. Προειδοποίηση είναι προφύλαξη

Το ISO 37001 παρέχει οδηγίες για τον σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης κατά της διαφθοράς. Με την εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου, οι οργανισμοί μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο ατομικών και θεσμικών παραπτωμάτων και να αποτρέψουν τη διαφθορά.

3. Εάν συμβούν περιστατικά, είστε νομικά προστατευμένοι

Σε περίπτωση κανονιστικής ή ποινικής έρευνας, το πρότυπο θα βοηθήσει τις εταιρείες και τους οργανισμούς να αποδείξουν ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της διαφθοράς. Αυτό έχει ήδη ως αποτέλεσμα τον μετριασμό της ποινής σε ορισμένες δικαιοδοσίες. Αντίθετα, μπορεί να αναμένεται ότι η διαφθορά θα τιμωρείται ακόμη αυστηρότερα στο μέλλον - επειδή αυτό που μπορεί να αποφευχθεί θα τιμωρείται επίσης αυστηρότερα.

4. Αναλογική προσπάθεια

Ολόκληρα τμήματα σε πολλές μεγάλες γερμανικές εταιρείες, για παράδειγμα, ασχολούνται με το θέμα της συμμόρφωσης. Για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ένα τέτοιο τμήμα δεν είναι πρακτικό - είναι πολύ δαπανηρό. Σε αυτό το σημείο το ISO 37001 μπορεί να προσφέρει μια λύση, επειδή το πρότυπο μπορεί να προσαρμοστεί σε μια μεγάλη ποικιλία τύπων οργανισμών. Τα μέτρα πρέπει να προσαρμόζονται στο μέγεθος, τη δομή, τις τοποθεσίες, τον κλάδο, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων και τους κινδύνους του εν λόγω οργανισμού, είτε πρόκειται για μια μεγάλη εταιρεία είτε για μια ένωση, και πρέπει να είναι αναλογικά. Σύμφωνα με αυτή την αρχή της καταλληλότητας, οι οργανισμοί δεν χρειάζεται επίσης να φοβούνται την υπερβολική γραφειοκρατία.

5. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Η πιστοποίηση κατά της διαφθοράς μπορεί να αποφέρει οικονομικά οφέλη, διότι στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στους αγοραστές, τους πελάτες και τους καταναλωτές. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και ενισχυμένη φήμη μπορούν να προκύψουν από την επίσημη και ισχυρή δέσμευση του οργανισμού για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

6. Δεν υπάρχουν δυσάρεστες εκπλήξεις με τους επιχειρηματικούς εταίρους

Η δέουσα επιμέλεια λαμβάνει κεντρική θέση στο ISO 37001, ιδίως ο έλεγχος των επιχειρηματικών εταίρων. Με την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης κατά της διαφθοράς, διασφαλίζετε ότι και οι προμηθευτές σας λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους το ζήτημα.

7. Εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων μερών

Το ISO 37001 περιέχει απαιτήσεις που μπορούν να επαληθευτούν και να πιστοποιηθούν. Συνεπώς, η πιστοποίηση παρέχει διαβεβαίωση στη διοίκηση, στους επενδυτές, στους εργαζομένους, στους πελάτες καθώς και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ότι λαμβάνονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων διαφθοράς. Σε γενικές γραμμές, η πιστοποίηση του ISO 37001 θεωρείται απόδειξη ότι λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα για την πρόληψη της δωροδοκίας και της διαφθοράς.

8. Εταιρική κουλτούρα

Η εφαρμογή του ISO 37001 συμβάλλει σε μια κουλτούρα ακεραιότητας, διαφάνειας και κανονικότητας και αναγνωρίζει τη σημασία και την προστασία των πληροφοριοδοτών. Αυτό έχει θετικό αντίκτυπο στην εταιρική κουλτούρα.

DQS - Ο συνεργάτης σας για την πιστοποίηση κατά ISO 37001

Ως διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης, βασιζόμαστε αποκλειστικά σε έμπειρους ελεγκτές, δημιουργούμε πρόσθετη αξία μέσω ουσιαστικών εκθέσεων ελέγχου και σας καθοδηγούμε σε όλη τη διαδικασία πιστοποίησης ISO 37001. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλουμε στη βιώσιμη επιτυχία των πελατών μας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ISO 37001 εδώ.

Συγγραφέας
Constanze Illner

Η Constanze Illner (she/her) είναι υπεύθυνη έρευνας και επικοινωνίας στον τομέα της βιωσιμότητας και της ασφάλειας των τροφίμων. Σε αυτή τη θέση, παρακολουθεί όλες τις σημαντικές εξελίξεις σε αυτό το πλαίσιο και ενημερώνει την πελατεία μας με ένα μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο. Συντονίζει επίσης το ετήσιο συνέδριο Sustainability Heroes.

Loading...