Ανεβάστε τη διαχείρισή σας κατά της διαφθοράς σε νέο επίπεδο

Το 2016 δημοσιεύθηκε το πρότυπο ISO 37001. Καθιερώνει ένα διεθνώς έγκυρο πρότυπο το οποίο οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν για να πιστοποιούν τη διαχείρισή τους κατά της διαφθοράς. Η εν λόγω πιστοποίηση επιτρέπει στις εταιρείες να προλαμβάνουν και να καταπολεμούν αποτελεσματικά τη διαφθορά και να αποδεικνύουν αυτή τη δέσμευση με ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που εκδίδεται από ανεξάρτητο φορέα.

Μειωμένος κίνδυνος διαφθοράς στην εταιρεία

Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών

Μεγαλύτερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε διαγωνισμούς

Αναγνωρισμένα αποδεικτικά στοιχεία για τις έρευνες των αρχών

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

ISO 37001: Ένα σημαντικό πρότυπο για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Η δημοσίευση του ISO 37001 το 2016 αντικατέστησε το βρετανικό πρότυπο BS 10500, το οποίο μέχρι τότε χρησιμοποιούνταν παγκοσμίως. Το πρότυπο ISO περιλαμβάνει όλες τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένα σύστημα διαχείρισης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Επιπλέον, το πρότυπο περιέχει εκτενείς περιγραφές επιλογών δράσης για τις εταιρείες για την προληπτική καταπολέμηση της διαφθοράς.

Η πιστοποίηση κατά ISO 37001 αναπτύχθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε, κατ' αρχήν, κάθε εταιρεία που επιθυμεί να προλαμβάνει και να καταπολεμά προληπτικά τη διαφθορά να μπορεί να υποβληθεί στον έλεγχο. Δεδομένου ότι το πρότυπο ακολουθεί την ίδια δομή με το ISO 9001 ή το ISO 14001, οι απαιτήσεις μπορούν να ικανοποιηθούν με σχετικά μικρή πρόσθετη προσπάθεια και να ενσωματωθούν στο υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης.

Όλα τα απαραίτητα μέτρα ακολουθούν τις παγκοσμίως ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές κατά της διαφθοράς και πληρούν όλες τις νομικές απαιτήσεις. Το περιεχόμενο του προτύπου αφορά τόσο τη δωροδοκία από υπαλλήλους μιας εταιρείας, από την ίδια την εταιρεία, όσο και τη διαφθορά που προέρχεται από επιχειρηματικούς εταίρους ή συνδεδεμένες εταιρείες.

Ένας σημαντικός στόχος του προτύπου ISO είναι να διασφαλίσει ότι η πρόληψη της διαφθοράς θα γίνει μέρος μιας διαφανούς και ανοικτής εταιρικής κουλτούρας.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Anforderungen
Loading...

Απαιτήσεις του ISO 37001

Για να πιστοποιηθεί η εταιρεία ή ο οργανισμός σας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001, πρέπει να πληροί ορισμένες απαιτήσεις. Για παράδειγμα, απαιτείται συγκεκριμένη πολιτική για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς.

Επιπλέον, απαιτείται να αναπτύξετε συγκεκριμένα μέτρα κατά της διαφθοράς καθώς και μέτρα πρόληψης της απάτης. Τα μέτρα αυτά πρέπει να εποπτεύονται από έναν υπεύθυνο συμμόρφωσης που έχετε ορίσει εσείς. Κατά συνέπεια, πρέπει να δημιουργηθεί μια τέτοια θέση εάν δεν υπάρχει ήδη.

Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να εκπαιδεύονται και να επιμορφώνονται σχετικά με το θέμα της "διαφθοράς" για την πιστοποίηση κατά ISO 37001. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι η πρόληψη της απάτης θα γίνει μεσοπρόθεσμα μέρος της εταιρικής κουλτούρας. Είναι επίσης σημαντικό να εφαρμόζεται η δέουσα επιμέλεια και να επιδεικνύεται η δέουσα προσοχή στις χρηματικές συναλλαγές ή στα έργα, καθώς και στην επιλογή επιχειρηματικών εταίρων και εργαζομένων.

Στοιχειώδες στοιχείο για να περάσετε τον έλεγχο ISO 37001 είναι ο συνεπής έλεγχος και η ρύθμιση των οικονομικών στον οργανισμό ή την εταιρεία σας. Αυτό περιλαμβάνει τακτικές αναλύσεις και εκτιμήσεις της κατάστασης καθώς και των επιμέρους τμημάτων, των τρόπων δράσης και των διαδικασιών στην εταιρεία.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Zielgruppe
Loading...

Για ποιες εταιρείες είναι κατάλληλη η πιστοποίηση ISO 37001;

Βασικά, το ISO 37001 είναι ένα διακλαδικό πρότυπο που ισχύει για εταιρείες όλων των τύπων και μεγεθών. Οποιαδήποτε εταιρεία μπορεί να πιστοποιηθεί σύμφωνα με αυτό το πρότυπο.

Όλες οι αξιόπιστες εταιρείες θέλουν να καταπολεμούν ενεργά τη διαφθορά και να απορρίπτουν δόλιες πράξεις και πρακτικές. Αυτό ισχύει τόσο εσωτερικά για τους εργαζόμενους, τα στελέχη και τη διοίκηση όσο και εξωτερικά για τους επιχειρηματικούς εταίρους ή τους προμηθευτές. Ωστόσο, η πιστοποίηση κατά ISO 37001 προσφέρει στις εταιρείες την ευκαιρία να επικοινωνήσουν τα υψηλά πρότυπα συμμόρφωσής τους προς τα έξω με αντικειμενικά επαληθεύσιμο τρόπο.

Αυτό συμβάλλει στο να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των επιχειρηματικών εταίρων και των πελατών. Η θετική φήμη μπορεί με τη σειρά της να έχει ευνοϊκή επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας. Χάρη στη διεθνή αναγνώριση του ISO 37001, η δέσμευση για ενεργή καταπολέμηση και πρόληψη της διαφθοράς είναι επίσης επωφελής στις παγκόσμιες επιχειρηματικές σχέσεις.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Welche Arten
Loading...

Λεπτομερείς απαιτήσεις

Το πρότυπο ISO 37001 βασίζεται στη δομή υψηλού επιπέδου και συνεπώς ακολουθεί την ίδια δομή με άλλα πρότυπα ISO. Για το λόγο αυτό, η πιστοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί ταχύτερα και ευκολότερα εάν υπάρχει ήδη ένα κατάλληλα πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης.

Τι πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα οι εταιρείες για το ISO 37001:

  • Οργανωτικό περιβάλλον: Είναι απαραίτητο οι εταιρείες να καθορίσουν το πεδίο εφαρμογής του πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης κατά της διαφθοράς. Αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό του κινδύνου διαφθοράς για την εταιρεία ή για μεμονωμένα τμήματα. Επιπλέον, πρέπει να καθοριστούν μέτρα για τη λήψη προληπτικών μέτρων κατά της δωροδοκίας. Οι αναλύσεις και οι αξιολογήσεις κινδύνου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εργασιών που πρέπει να γίνουν για έναν επιτυχή έλεγχο.
  • Στελέχη: Η διοίκηση πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την εισαγωγή, τη διατήρηση και τη βελτιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης κατά της διαφθοράς. Αυτό περιλαμβάνει την ανάθεση σταθερών ρόλων και αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο αυτού του συστήματος.
  • Προγραμματισμός: Όλα τα μέτρα κατά της διαφθοράς απαιτούν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ο οποίος συνοδεύεται από ορισμούς στόχων και προγραμματισμό πόρων (οικονομικών και ανθρώπινων).
  • Λειτουργίες: Σε αυτό το τμήμα, το ISO 37001 ορίζει κυρίως ότι εφαρμόζονται διαδικασίες δέουσας επιμέλειας.
  • Απόδοση και αξιολόγηση: Το σύστημα καταπολέμησης της διαφθοράς που εφαρμόζεται πρέπει να καθιστά μετρήσιμη την πρόοδο των μέτρων και των διαδικασιών. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση και επακόλουθη βελτίωση του συστήματος διαχείρισης. Για το σκοπό αυτό μπορούν να διενεργούνται εσωτερικοί έλεγχοι.
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business28.png
Loading...

Διαδικασία πιστοποίησης σύμφωνα με το ISO 37001

Μόλις εφαρμοστούν όλες οι απαιτήσεις του προτύπου, μπορείτε να πιστοποιήσετε το σύστημα διαχείρισης κατά της διαφθοράς. Με τον τρόπο αυτό, θα περάσετε από μια διαδικασία πιστοποίησης πολλαπλών σταδίων στην DQS. Εάν στην εταιρεία έχει ήδη καθιερωθεί ένα πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης, η διαδικασία μπορεί να συντομευτεί.

Στο πρώτο βήμα, συζητάτε μαζί μας για την εταιρεία σας, το σύστημα διαχείρισής σας και τους στόχους της πιστοποίησης. Βάσει των παραπάνω, θα λάβετε αμέσως μια λεπτομερή και διαφανή προσφορά, προσαρμοσμένη στις ατομικές σας ανάγκες.

Ειδικά για μεγαλύτερα έργα πιστοποίησης, μια συνάντηση σχεδιασμού αποτελεί πολύτιμη ευκαιρία για να γνωρίσετε τον ελεγκτή σας καθώς και για να αναπτύξετε ένα ατομικό πρόγραμμα ελέγχου για όλους τους εμπλεκόμενους τομείς και χώρους.

Ένας προ-έλεγχος προσφέρει επίσης την ευκαιρία να εντοπίσετε εκ των προτέρων δυνατότητες βελτίωσης καθώς και τα δυνατά σημεία του συστήματος διαχείρισής σας. Και οι δύο υπηρεσίες είναι προαιρετικές.

Ο έλεγχος πιστοποίησης ξεκινά με την ανάλυση του συστήματος (στάδιο 1 του ελέγχου) και την αξιολόγηση της τεκμηρίωσής σας, των στόχων, των αποτελεσμάτων της ανασκόπησης διαχείρισης και των εσωτερικών ελέγχων. Κατά τη διαδικασία αυτή, καθορίζουμε αν το σύστημα διαχείρισης κατά της διαφθοράς σας είναι επαρκώς ανεπτυγμένο και έτοιμο για πιστοποίηση. Στο επόμενο βήμα (στάδιο 2 του ελέγχου του συστήματος), ο επιτόπιος ελεγκτής της DQS αξιολογεί την αποτελεσματικότητα όλων των διαδικασιών διαχείρισης. Σε μια τελική συνάντηση, θα σας παράσχει μια λεπτομερή παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των πιθανών βελτιώσεων για την εταιρεία σας. Εάν είναι απαραίτητο, θα συμφωνηθούν σχέδια δράσης.

Μετά τον έλεγχο πιστοποίησης, τα αποτελέσματα αξιολογούνται από την ανεξάρτητη επιτροπή πιστοποίησης της DQS. Θα λάβετε μια έκθεση ελέγχου που θα τεκμηριώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου. Εάν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του ISO 37001, θα λάβετε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

Για να διασφαλίσουμε ότι η εταιρεία σας συνεχίζει να πληροί όλα τα σημαντικά κριτήρια του προτύπου και μετά τον έλεγχο πιστοποίησης, διεξάγουμε ελέγχους επιτήρησης σε ετήσια βάση. Αυτό παρέχει ικανή υποστήριξη για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης και των επιχειρηματικών διαδικασιών σας.

Το πιστοποιητικό ισχύει το πολύ για τρία χρόνια. Η επαναπιστοποίηση πραγματοποιείται εγκαίρως πριν από τη λήξη της ισχύος του, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις του προτύπου. Μετά την εκπλήρωση, εκδίδεται νέο πιστοποιητικό.

Banking13.png
Loading...

Πόσο κοστίζει η πιστοποίηση κατά ISO 37001;

Το κόστος της πιστοποίησης ISO 37001 εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Για παράδειγμα, παίζει σημαντικό ρόλο το αν υπάρχει ήδη πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης. Επιπλέον, το μέγεθος της εταιρείας σας και η πολυπλοκότητα του συστήματος διαχείρισης κατά της διαφθοράς επηρεάζουν τη διάρκεια του ελέγχου και, συνεπώς, την τιμή. Θα χαρούμε να σας κάνουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για την εταιρεία ή τον οργανισμό σας χωρίς καμία υποχρέωση.

Business2.png
Loading...

Γιατί η DQS είναι ο τέλειος συνεργάτης σας για την πιστοποίηση ISO 37001

  • Διαθέτουμε ένα παγκόσμιο δίκτυο εξειδικευμένων ελεγκτών ISO 37001 στη διάθεσή σας
  • Προσφέρουμε μια έμπειρη ομάδα με προσωπικές επαφές στην περιοχή σας.
  • Σας συνοδεύουμε σε κάθε βήμα προς την πιστοποίηση ISO 37001 - επαγγελματικά και αξιόπιστα.
  • Διαθέτουμε εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε όλους τους κλάδους.
  • Ειδικευόμαστε στην πιστοποίηση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Ζητήστε προσφορά

Βρείτε την τοπική σας επαφή

Θα χαρούμε να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη προσφορά προσφοράς για την πιστοποίηση ISO 37001.