Posuňte své protikorupční řízení na novou úroveň

V roce 2016 byla zveřejněna norma ISO 37001. Zavádí mezinárodně platnou normu, kterou mohou společnosti používat k certifikaci svého protikorupčního řízení. Taková certifikace umožňuje společnostem účinně předcházet korupci a bojovat proti ní a prokázat tento závazek celosvětově uznávaným certifikátem vydaným nezávislým orgánem.

Snížení rizika korupce ve společnosti

Větší důvěra mezi všemi zúčastněnými stranami

Větší konkurenční výhody ve výběrových řízeních

Uznávaný důkaz pro vyšetřování ze strany úřadů

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

ISO 37001: Důležitá norma pro boj proti korupci

Zveřejnění normy ISO 37001 v roce 2016 nahradilo britskou normu BS 10500, která se do té doby používala po celém světě. Norma ISO obsahuje všechny požadavky, které musí systém řízení pro prevenci a boj proti korupci splňovat. Kromě toho norma obsahuje komplexní popisy možností opatření, kterými mohou společnosti aktivně bojovat proti korupci.

Certifikace podle normy ISO 37001 byla vyvinuta tak, že auditem může v zásadě projít každá společnost, která chce aktivně předcházet korupci a bojovat proti ní. Vzhledem k tomu, že norma má stejnou strukturu jako ISO 9001 nebo ISO 14001, lze požadavky splnit s poměrně malým dodatečným úsilím a integrovat je do stávajícího systému řízení.

Všechna potřebná opatření se řídí celosvětově platnými protikorupčními směrnicemi a splňují všechny zákonné požadavky. Obsah normy se týká jak úplatkářství ze strany zaměstnanců společnosti, tak ze strany samotné společnosti a korupce pocházející od obchodních partnerů nebo přidružených společností.

Důležitým cílem normy ISO je zajistit, aby se prevence korupce stala součástí transparentní a otevřené firemní kultury.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Anforderungen
Loading...

Požadavky normy ISO 37001

Abyste mohli získat certifikát ISO 37001, musí vaše společnost nebo organizace splňovat určité požadavky. Například je vyžadována specifická politika boje proti podvodům a korupci.

Kromě toho musíte vypracovat konkrétní protikorupční opatření a také opatření pro prevenci podvodů. Na tato opatření musí dohlížet vámi jmenovaný manažer shody. V souladu s tím musí být taková pozice vytvořena, pokud ještě neexistuje.

Všichni zaměstnanci musí být vyškoleni a vzděláni na téma "korupce" pro certifikaci ISO 37001. To má zajistit, aby se prevence podvodů stala součástí firemní kultury ve střednědobém horizontu. Důležité je také uplatňovat náležitou péči a dbát na náležitou opatrnost při peněžních transakcích nebo projektech, jakož i při výběru obchodních partnerů a zaměstnanců.

Základním předpokladem pro úspěšné absolvování auditu ISO 37001 je důsledná kontrola a regulace financí ve vaší organizaci nebo společnosti. To zahrnuje pravidelné analýzy a hodnocení situace i jednotlivých oddělení, směrů činnosti a procesů ve firmě.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Zielgruppe
Loading...

Pro které společnosti je certifikace ISO 37001 vhodná?

Norma ISO 37001 je v zásadě mezioborová norma, která se vztahuje na společnosti všech typů a velikostí. Každá společnost může být podle této normy certifikována.

Všechny renomované společnosti chtějí aktivně bojovat proti korupci a odmítají podvodné jednání a praktiky. To platí jak interně pro zaměstnance, vedoucí pracovníky a management, tak externě pro obchodní partnery nebo dodavatele. Certifikace podle normy ISO 37001 však nabízí společnostem možnost informovat o svých vysokých standardech dodržování předpisů navenek objektivně ověřitelným způsobem.

To pomáhá získat důvěru obchodních partnerů a zákazníků. Pozitivní pověst může mít následně příznivý vliv na ekonomický rozvoj a konkurenceschopnost společnosti. Díky mezinárodnímu uznání normy ISO 37001 je závazek aktivně bojovat proti korupci a předcházet jí výhodný i v globálních obchodních vztazích.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Welche Arten
Loading...

Podrobné požadavky

Norma ISO 37001 je založena na struktuře vysoké úrovně, a má tedy stejnou strukturu jako ostatní normy ISO. Z tohoto důvodu lze certifikaci provést rychleji a snadněji, pokud již existuje vhodně certifikovaný systém řízení.

Co musí společnosti konkrétně splňovat pro normu ISO 37001:

  • Organizační prostředí: Je nutné, aby společnosti definovaly rozsah certifikovaného systému protikorupčního řízení. To zahrnuje vymezení korupčního rizika pro společnost nebo jednotlivá oddělení. Dále musí být definována opatření k preventivním opatřením proti úplatkářství. Analýzy a hodnocení rizik jsou nedílnou součástí práce, která musí být provedena pro úspěšný audit.
  • Vedoucí pracovníci: Vedení musí převzít odpovědnost za zavedení, udržování a optimalizaci systému protikorupčního řízení. To zahrnuje přidělení pevných rolí a odpovědností v rámci tohoto systému.
  • Plánování: Všechna protikorupční opatření vyžadují komplexní plánování, které je doprovázeno definicí cílů a plánováním zdrojů (finančních i lidských).
  • Operace: V této části norma ISO 37001 především specifikuje, že jsou zavedeny procesy náležité péče.
  • Výkonnost a hodnocení: Zavedený protikorupční systém by měl umožňovat měření pokroku v oblasti opatření a procesů. Tímto způsobem lze provádět hodnocení a následné zlepšování systému řízení. Za tímto účelem lze provádět interní audity.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Business28.png
Loading...

Proces certifikace podle normy ISO 37001

Po zavedení všech požadavků normy si můžete nechat certifikovat svůj systém protikorupčního řízení. Přitom projdete několikastupňovým certifikačním procesem u DQS. Pokud je ve společnosti již zaveden certifikovaný systém řízení, může být proces zkrácen.

V prvním kroku s námi prodiskutujete vaši společnost, váš systém řízení a cíle certifikace. Na základě toho obratem obdržíte podrobnou a transparentní cenovou nabídku, která bude přizpůsobena vašim individuálním potřebám.

Zejména u větších certifikačních projektů je plánovací schůzka cennou příležitostí k seznámení s vaším auditorem i k vypracování individuálního programu auditu pro všechny zúčastněné oblasti a pracoviště.

Předaudit také nabízí příležitost předem identifikovat potenciál ke zlepšení i silné stránky vašeho systému řízení. Obě služby jsou volitelné.

Certifikační audit začíná analýzou systému (1. fáze auditu) a vyhodnocením vaší dokumentace, cílů, výsledků přezkoumání managementu a interních auditů. V tomto procesu zjišťujeme, zda je váš systém protikorupčního řízení dostatečně propracovaný a připravený na certifikaci. V dalším kroku (fáze auditu systému 2) váš auditor DQS na místě posoudí účinnost všech procesů řízení. Na závěrečném setkání vám poskytne podrobnou prezentaci výsledků a potenciálních zlepšení pro vaši společnost. V případě potřeby budou dohodnuty akční plány.

Po certifikačním auditu jsou výsledky vyhodnoceny nezávislou certifikační komisí DQS. Obdržíte zprávu o auditu dokumentující výsledky auditu. Pokud jsou splněny všechny požadavky normy ISO 37001, obdržíte mezinárodně uznávaný certifikát.

Abychom zajistili, že vaše společnost i po certifikačním auditu splňuje všechna důležitá kritéria normy, provádíme každoročně dozorové audity. To poskytuje kompetentní podporu pro neustálé zlepšování vašeho systému řízení a obchodních procesů.

Certifikát je platný maximálně tři roky. Recertifikace se provádí v dostatečném předstihu před vypršením platnosti, aby se zajistilo trvalé dodržování platných požadavků normy. Po splnění podmínek je vydán nový certifikát.

Banking13.png
Loading...

Kolik stojí certifikace ISO 37001?

Náklady na certifikaci ISO 37001 závisí na řadě faktorů. Důležitou roli hraje například to, zda již existuje certifikovaný systém řízení. Kromě toho má na délku trvání auditu, a tedy i na cenu, vliv velikost vaší společnosti a složitost systému protikorupčního řízení. Rádi vám nezávazně vypracujeme individuální nabídku pro vaši společnost nebo organizaci.

Business2.png
Loading...

Proč je DQS vaším ideálním partnerem pro certifikaci ISO 37001

  • Máme k dispozici celosvětovou síť kvalifikovaných auditorů ISO 37001.
  • Nabízíme zkušený tým s osobními kontakty ve vaší oblasti.
  • Doprovázíme vás na každém kroku na cestě k certifikaci ISO 37001 - profesionálně a spolehlivě.
  • Máme rozsáhlé zkušenosti a odborné znalosti ve všech průmyslových odvětvích.
  • Specializujeme se na certifikaci podle mezinárodních norem.
Loading...

Vyžádejte si cenovou nabídku

Váš místní kontakt

Rádi vám poskytneme individuální nabídku cenové nabídky na certifikaci ISO 37001.