По-високо ниво на антикорупционно управление

Стандартът ISO 37001 бе публикуван през 2016 г. Той установява международно валидни правила, които компаниите могат да използват, за да сертифицират своето управление за борба с корупцията. Такава сертификация дава възможност на компаниите ефикасно да предотвратяват и да се борят с корупцията, и да доказват този ангажимент със световно признат сертификат, издаден от независим орган.

Намаляване на риска от корупция в компанията

По-високо доверие сред всички заинтересовани страни

По-големи конкурентни предимства при участие в търгове

Признати доказателства за разследвания от страна на властите

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

ISO 37001: Важен стандарт за борба с корупцията

С публикуването на ISO 37001 през 2016 г. той замени британския стандарт BS 10500, който дотогава се използваше в световен мащаб. Стандартът ISO включва всички изисквания, на които трябва да отговаря една система за управление за предотвратяване и борба с корупцията. Освен това стандартът съдържа изчерпателни описания на възможностите за действие на компаниите за проактивна борба с корупцията.

Сертификацията по ISO 37001 е разработена по такъв начин, че по принцип всяка компания, която желае активно да предотвратява и да се бори с корупцията, може да се подложи на одит. Тъй като стандартът следва същата структура както ISO 9001 или ISO 14001, изискванията могат да бъдат изпълнени със сравнително малко допълнителни усилия и да бъдат интегрирани в съществуващата система за управление.

Всички необходими мерки следват глобално приложимите насоки за борба с корупцията и отговарят на всички законови изисквания. Съдържанието на стандарта се отнася както до корупция от страна на служителите на компанията, от самата компания, така и до корупцията, идваща от бизнес партньори или свързани компании.

Важна цел на ISO стандарта е да гарантира, че превенцията на корупцията ще стане част от прозрачната и открита корпоративна култура.

Вижте повече
Вижте по-малко
Anforderungen
Loading...

Изисквания на ISO 37001

За да бъде сертифицирана по ISO 37001, Вашата компания или организация трябва да отговаря на определени изисквания. Например, изисква се специална политика за борба с измамите и корупцията.

Освен това от Вас се изисква да разработите конкретни мерки за борба с корупцията, както и мерки за предотвратяване на измами. Тези мерки трябва да се управляват от назначен от Вас мениджър по осигуряване на съответствието. Такава длъжност трябва да бъде съответно създадена, ако все още не съществува.

За сертификацията по ISO 37001, всички служители трябва да бъдат обучени и образовани по темата "корупция". Това трябва да гарантира, че предотвратяването на измамите ще стане част от корпоративната култура в средносрочен план. Важно е също така да се прилага надлежна проверка и да се полагат дължимите грижи при парични транзакции или проекти, както и при избора на бизнес партньори и служители.

Елементарно условие за преминаване на одита по ISO 37001 е последователният контрол и регулиране на финансите във Вашата организация или фирма. Това включва редовни анализи и оценки на ситуацията, както и на отделните звена, начини на действие и процеси в компанията.

Вижте повече
Вижте по-малко
Zielgruppe
Loading...

За кои компании е подходяща сертификацията по ISO 37001?

По принцип ISO 37001 е междуотраслов стандарт, който се прилага за компании от всякакъв вид и големина. Всяка компания може да бъде сертифицирана по този стандарт.

Всички уважавани компании желаят активно да се борят с корупцията и да противодействат на измамните действия и практики. Това се отнася както вътрешно за служителите, ръководителите и мениджмънта, така и външно за бизнес партньорите или доставчиците. Сертификацията по ISO 37001 обаче предлага на компаниите възможността да съобщят на външния свят за своите високи стандарти за съответствие по обективно проверим начин.

Това помага да се спечели доверието на бизнес партньорите и клиентите. Положителната репутация от своя страна може да окаже благоприятно въздействие върху икономическото развитие и конкурентоспособността на компанията. Благодарение на международното признаване на ISO 37001, ангажиментът за активна борба и предотвратяване на корупцията е от полза и в глобалните бизнес отношения.

Вижте повече
Вижте по-малко
Welche Arten
Loading...

Подробни изисквания

Стандарт ISO 37001 се основава на т. нар. Структура на високо ниво, и по този начин следва същата структура като другите стандарти на ISO. По тази причина сертификацията може да се извърши по-бързо и лесно, ако вече съществува подходящо сертифицирана система за управление.

Какво конкретно трябва да изпълнят компаниите за ISO 37001:

  • Организационна среда: Необходимо е компаниите да определят обхвата на сертифицираната система за управление на борбата с корупцията. Това включва определяне на риска от корупция за компанията или за отделните отдели. Освен това трябва да се определят мерки за предприемане на превантивни действия. Анализите и оценките на риска са неразделна част от работата, която трябва да се извърши за успешен одит.
  • Ръководители: Ръководството трябва да поеме отговорност за въвеждането, поддържането и оптимизирането на системата за управление на борбата с корупцията. Това включва възлагане на дефинирани роли и отговорности в рамките на тази система.
  • Планиране: Всички антикорупционни мерки изискват цялостно планиране, придружено от определяне на целите и планиране на ресурсите (финансови и човешки).
  • Дейности: В този раздел ISO 37001 преди всичко изисква да се прилагат процеси на надлежна проверка.
  • Изпълнение и оценка: Въведената система за борба с корупцията трябва да направи измерим напредъка на мерките и процесите. По този начин може да се извърши оценка и последващо подобряване на системата за управление. За тази цел могат да се провеждат вътрешни одити.
Вижте повече
Вижте по-малко
Business28.png
Loading...

Процес на сертификация по ISO 37001

След като всички изисквания на стандарта са изпълнени, можете да сертифицирате Вашата система за управление на борбата с корупцията. При това ще преминете през многоетапен процес на сертификация в DQS. Ако в компанията вече е въведена сертифицирана система за управление, процесът може да бъде съкратен.

На първия етап обсъждате с нас Вашата компания, Вашата система за управление и целите на сертификацията. На тази основа своевременно ще получите подробна и прозрачна оферта, съобразена с Вашите индивидуални нужди.

Специално при по-големи сертификационни проекти, една среща за планиране е полезна възможност да се запознаете с Вашия одитор, както и да се разработи индивидуална програма за одит за всички участващи области и обекти.

Предварителният одит също така дава възможност отрано да се идентифицира потенциалът за подобряване, както и силните страни на Вашата система за управление. И двете услуги са по избор.

Сертификационният одит започва с анализ на системата (етап 1 на одита) и оценка на Вашата документация, цели, резултати от прегледа от ръководството и вътрешни одити. В този процес ние определяме дали Вашата система за управление на борбата с корупцията е достатъчно развита и готова за сертифициране. На следващия етап (етап 2 на одита на системата) Вашият одитор от DQS на място оценява ефикасността на всички процеси на управление. На заключителната среща той ще представи подробно резултатите и потенциалите за подобряване за Вашата компания. Ако е необходимо, ще бъдат съгласувани коригиращи действия.

След сертификационния одит резултатите се оценяват от независимия сертификационен борд на DQS. Ще получите одитен доклад, в който са документирани резултатите от одита. Ако всички изисквания на ISO 37001 са изпълнени, ще получите международно признат сертификат.

За да гарантираме, че Вашата компания продължава да отговаря на всички важни критерии на стандарта след сертификационния одит, ние провеждаме ежегодни надзорни одити. Това осигурява компетентно съдействие за непрекъснатото подобряване на Вашите система за управление и бизнес процеси.

Сертификатът е валиден за максимален срок от три години. Ресертификацията се извършва своевременно преди изтичането на срока, за да се гарантира непрекъснато съответствие с приложимите изисквания на стандарта. При изпълнение на изискванията се издава нов сертификат.

Banking13.png
Loading...

Цена на сертификацията по ISO 37001

Цената на сертификацията по ISO 37001 зависи от редица фактори. Например, важно значение има дали вече съществува сертифицирана система за управление. Освен това, големината на Вашата компания и сложността на системата за управление на борбата с корупцията оказват влияние върху продължителността на одита и съответно върху цената. Ще се радваме да изготвим индивидуална необвързваща оферта за Вашата компания или организация.

Business2.png
Loading...

Защо DQS е Вашият идеален партньор за сертификация по ISO 37001

  • Разполагаме с глобална мрежа от квалифицирани одитори по ISO 37001, които са на Ваше разположение
  • Предлагаме опитен екип с личен контакт във Вашия регион.
  • Съпровождаме Ви на всяка стъпка по пътя към сертифицирането по ISO 37001 - професионално и надеждно.
  • Разполагаме с богат опит и експертни познания във всички отрасли.
  • Ние сме специализирани в сертификацията в съответствие с международни стандарти.
Loading...

Запитване за оферта

Вашето лице за контакт: инж. Хайко Шмидт

Ще се радваме да Ви предоставим индивидуална оферта за сертификация по ISO 37001.