Breng uw anticorruptiebeheer naar een nieuw niveau

In 2016 werd de ISO 37001-norm gepubliceerd. Hiermee wordt een internationaal geldige norm vastgesteld die bedrijven kunnen gebruiken om hun anticorruptiemanagement te certificeren. Een dergelijke certificering stelt bedrijven in staat om corruptie effectief te voorkomen en te bestrijden en deze inzet te bewijzen met een wereldwijd erkend certificaat dat door een onafhankelijke instantie wordt afgegeven.

Verminderd risico op corruptie in de onderneming

Meer vertrouwen bij alle belanghebbenden

Grotere concurrentievoordelen bij aanbestedingen

Erkend bewijs voor onderzoeken door autoriteiten

ISO 37001: een belangrijke norm voor corruptiebestrijding

De publicatie van ISO 37001 in 2016 verving de Britse norm BS 10500, die tot dan toe wereldwijd werd gebruikt. De ISO-norm bevat alle eisen waaraan een managementsysteem voor het voorkomen en bestrijden van corruptie moet voldoen. Daarnaast bevat de norm uitgebreide beschrijvingen van actiemogelijkheden voor bedrijven om corruptie proactief te bestrijden.

ISO 37001-certificering is zo ontwikkeld dat in principe elk bedrijf dat corruptie proactief wil voorkomen en bestrijden, de audit kan ondergaan. Aangezien de norm dezelfde structuur volgt als ISO 9001 of ISO 14001, kan met relatief weinig extra inspanning aan de eisen worden voldaan en kunnen deze in het bestaande managementsysteem worden geïntegreerd.

Alle noodzakelijke maatregelen volgen de wereldwijd geldende anticorruptierichtlijnen en voldoen aan alle wettelijke vereisten. De inhoud van de norm heeft zowel betrekking op omkoping door werknemers van een bedrijf, door het bedrijf zelf, als op corruptie die uitgaat van zakenpartners of gelieerde bedrijven.

Een belangrijk doel van de ISO-norm is ervoor te zorgen dat corruptiepreventie onderdeel wordt van een transparante en open bedrijfscultuur.

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Vereisten van ISO 37001

Om gecertificeerd te worden volgens ISO 37001, moet uw bedrijf of organisatie aan bepaalde eisen voldoen. Zo is er bijvoorbeeld een specifiek beleid nodig om fraude en corruptie te bestrijden.

Daarnaast bent u verplicht om specifieke anticorruptiemaatregelen en fraudepreventie maatregelen te ontwikkelen. Op deze maatregelen moet toezicht worden gehouden door een door u aangestelde compliance manager. Dienovereenkomstig moet een dergelijke functie worden gecreëerd indien deze nog niet bestaat.

Voor de ISO 37001-certificering moeten alle werknemers worden opgeleid en getraind in het onderwerp "corruptie". Dit is om ervoor te zorgen dat fraudepreventie op middellange termijn deel gaat uitmaken van de bedrijfscultuur. Het is ook belangrijk om due diligence toe te passen en zorgvuldigheid te betrachten bij monetaire transacties of projecten, evenals bij de selectie van zakenpartners en werknemers.

Elementair voor het slagen voor de ISO 37001-audit is een consequente controle en regulering van de financiën in uw organisatie of bedrijf. Dit omvat regelmatige analyses en beoordelingen van de situatie, evenals van afzonderlijke afdelingen, werkwijzen en processen in het bedrijf.

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Voor welke bedrijven is een ISO 37001-certificering geschikt?

In principe is ISO 37001 een sectoroverschrijdende norm die van toepassing is op bedrijven van alle soorten en maten. Elk bedrijf kan volgens deze norm worden gecertificeerd.

Alle gerenommeerde bedrijven willen corruptie actief bestrijden en frauduleuze handelingen en praktijken afwijzen. Dit geldt zowel intern voor werknemers, leidinggevenden en management, als extern voor zakenpartners of leveranciers. ISO 37001-certificering biedt bedrijven echter de mogelijkheid om hun hoge nalevingsnormen op een objectief verifieerbare manier aan de buitenwereld kenbaar te maken.

Dit helpt om het vertrouwen van zakenpartners en klanten te winnen. De positieve reputatie kan op haar beurt een gunstig effect hebben op de economische ontwikkeling en het concurrentievermogen van het bedrijf. Dankzij de internationale erkenning van ISO 37001 is een engagement om corruptie actief te bestrijden en te voorkomen ook voordelig in wereldwijde zakenrelaties.

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Vereisten in detail

De ISO 37001-norm is gebaseerd op de High Level Structure (HLS) en volgt dus dezelfde structuur als andere ISO-normen. Om deze reden kan certificering sneller en eenvoudiger worden uitgevoerd als er al een managementsysteem bestaat dat op de juiste manier is gecertificeerd.

Waaraan moeten bedrijven specifiek voldoen voor ISO 37001:

  • Organisatorische omgeving: het is noodzakelijk dat bedrijven de reikwijdte van het gecertificeerde anticorruptiebeheersysteem definiëren. Dit omvat het vaststellen van het corruptierisico voor het bedrijf of voor afzonderlijke afdelingen. Daarnaast moeten maatregelen worden gedefinieerd om preventief op te treden tegen omkoping. Risicoanalyses en -beoordelingen vormen een integraal onderdeel van het werk dat moet worden verricht voor een succesvolle audit.
  • Leidinggevenden: het management moet de verantwoordelijkheid nemen voor het invoeren, onderhouden en optimaliseren van een anti-corruptie managementsysteem. dit omvat het toewijzen van vaste rollen en verantwoordelijkheden binnen dit systeem.
  • Planning: Voor alle anti-corruptiemaatregelen is een alomvattende planning vereist, vergezeld van definities van doelstellingen en planning van middelen (financieel en menselijk).
  • Bedrijfsvoering: in dit onderdeel specificeert ISO 37001 voornamelijk dat due diligence-processen worden geïmplementeerd.
  • Prestaties en evaluatie: het geïmplementeerde anticorruptiesysteem moet de voortgang van de maatregelen en processen meetbaar maken. Op die manier kan een evaluatie en vervolgens een verbetering van het beheersysteem plaatsvinden. Hiertoe kunnen interne audits worden uitgevoerd.
Meer tonen
Minder tonen
Business28.png
Loading...

Certificeringsproces volgens ISO 37001

Als alle eisen van de norm zijn geïmplementeerd, kunt u uw anticorruptiemanagementsysteem laten certificeren. Daarbij doorloopt u bij DQS een certificeringstraject in meerdere fasen. Als er al een gecertificeerd managementsysteem in het bedrijf aanwezig is, kan het proces verkort worden.

In de eerste stap bespreekt u met ons uw bedrijf, uw managementsysteem en de doelstellingen van de certificering. Op basis hiervan ontvangt u direct een gedetailleerde en transparante offerte, afgestemd op uw individuele behoeften.

Vooral voor grotere certificeringsprojecten is een planningsvergadering een waardevolle gelegenheid om uw auditor te leren kennen en een individueel auditprogramma te ontwikkelen voor alle betrokken gebieden en locaties.

Een pre-audit biedt ook de mogelijkheid om het potentieel voor verbetering en de sterke punten van uw managementsysteem op voorhand te identificeren. Beide diensten zijn optioneel.

De certificatieaudit begint met een systeemanalyse (auditfase 1) en een evaluatie van uw documentatie, doelstellingen, de resultaten van uw managementbeoordeling en interne audits. In dit proces bepalen we of uw anticorruptiebeheersysteem voldoende is ontwikkeld en klaar is voor certificering. In de volgende stap (systeemaudit fase 2) beoordeelt uw DQS-auditor ter plaatse de doeltreffendheid van alle managementprocessen. In een afsluitend gesprek geven zij u een gedetailleerde presentatie van de resultaten en mogelijke verbeteringen voor uw bedrijf. Indien nodig zullen actieplannen worden overeengekomen.

Na de certificeringsaudit worden de resultaten geëvalueerd door de onafhankelijke certificeringscommissie van DQS. U ontvangt een auditrapport waarin de auditresultaten worden gedocumenteerd. Als aan alle eisen van ISO 37001 is voldaan, ontvangt u een internationaal erkend certificaat.

Om ervoor te zorgen dat uw bedrijf ook na de certificeringsaudit aan alle belangrijke criteria van de norm blijft voldoen, voeren wij jaarlijks controleaudits uit. Dit biedt deskundige ondersteuning voor de voortdurende verbetering van uw managementsysteem en bedrijfsprocessen.

Het certificaat is maximaal drie jaar geldig. De hercertificering wordt tijdig vóór het verstrijken van de geldigheidsduur uitgevoerd om te garanderen dat aan de toepasselijke normvereisten wordt voldaan. Wanneer hieraan is voldaan, wordt een nieuw certificaat afgegeven.

Banking13.png
Loading...

Hoeveel kost een ISO 37001-certificering?

De kosten van een ISO 37001-certificering zijn afhankelijk van een aantal factoren. Zo speelt het bijvoorbeeld een belangrijke rol of er al een gecertificeerd managementsysteem bestaat. Daarnaast zijn de grootte van uw bedrijf en de complexiteit van het anticorruptiemanagementsysteem van invloed op de duur van de audit en dus op de prijs. Wij maken graag vrijblijvend een individuele offerte voor uw bedrijf of organisatie.

Business2.png
Loading...

Waarom DQS uw perfecte partner is voor ISO 37001 certificering

  • Wij hebben een wereldwijd netwerk van gekwalificeerde ISO 37001 auditoren tot uw beschikking
  • Wij bieden een ervaren team met persoonlijke contacten in uw regio.
  • Wij begeleiden u bij elke stap op weg naar ISO 37001 certificering - professioneel en betrouwbaar.
  • Wij hebben uitgebreide ervaring en expertise in alle sectoren.
  • Wij zijn gespecialiseerd in certificering volgens internationale normen.
Loading...

Vraag een offerte aan

Uw lokale contactpersoon

Wij bieden u graag een individuele offerte aan voor ISO 37001-certificering.