Ta din hantering av antikorruption till en ny nivå

År 2016 publicerades ISO 37001-standarden. Den fastställer en internationellt giltig standard som företag kan använda för att certifiera sin antikorruptionshantering. En sådan certifiering gör det möjligt för företag att effektivt förebygga och bekämpa korruption och att bevisa detta åtagande med ett globalt erkänt certifikat utfärdat av ett oberoende organ.

Minskad risk för korruption i företaget

Större förtroende bland alla intressenter.

Större konkurrensfördelar vid upphandlingar

Erkända bevis för myndigheternas undersökningar

ISO 37001: En viktig standard för att bekämpa korruption

Publiceringen av ISO 37001 2016 ersatte den brittiska standarden BS 10500, som hade använts över hela världen fram till dess. ISO-standarden innehåller alla de krav som ett ledningssystem för att förebygga och bekämpa korruption måste uppfylla. Dessutom innehåller standarden omfattande beskrivningar av handlingsalternativ för företag som proaktivt vill bekämpa korruption.

ISO 37001-certifieringen utvecklades på ett sådant sätt att i princip alla företag som vill förebygga och bekämpa korruption proaktivt kan genomgå revisionen. Eftersom standarden följer samma struktur som ISO 9001 eller ISO 14001 kan kraven uppfyllas med jämförelsevis liten extra ansträngning och integreras i det befintliga ledningssystemet.

Alla nödvändiga åtgärder följer de globalt tillämpliga riktlinjerna för korruptionsbekämpning och uppfyller alla rättsliga krav. Standardens innehåll gäller både mutor från företagets anställda, från företaget självt och från affärspartner eller närstående företag.

Ett viktigt mål med ISO-standarden är att se till att förebyggande av korruption blir en del av en transparent och öppen företagskultur.

Show more
Show less
Loading...

Krav i ISO 37001

För att bli certifierad enligt ISO 37001 måste ditt företag eller din organisation uppfylla vissa krav. Det krävs till exempel en särskild policy för att bekämpa bedrägeri och korruption.

Dessutom måste du utveckla specifika åtgärder mot korruption samt åtgärder för att förebygga bedrägerier. Dessa åtgärder måste övervakas av en ansvarig för efterlevnad som du utsett. Följaktligen måste en sådan tjänst inrättas om den inte redan finns.

Alla anställda måste utbildas i ämnet "korruption" för ISO 37001-certifiering. Detta för att se till att förebyggande av bedrägerier blir en del av företagskulturen på medellång sikt. Det är också viktigt att tillämpa vederbörlig aktsamhet och utöva vederbörlig försiktighet vid monetära transaktioner eller projekt samt vid val av affärspartner och anställda.

Elementärt för att klara ISO 37001-revisionen är en konsekvent kontroll och reglering av ekonomin i din organisation eller ditt företag. Detta inbegriper regelbundna analyser och bedömningar av situationen samt enskilda avdelningar, handlingsvägar och processer i företaget.

Show more
Show less
Loading...

Vilka företag lämpar sig en ISO 37001-certifiering för?

I grund och botten är ISO 37001 en branschövergripande standard som gäller för företag av alla typer och storlekar. Alla företag kan certifieras enligt denna standard.

Alla välrenommerade företag vill aktivt bekämpa korruption och avvisa bedrägliga handlingar och metoder. Detta gäller såväl internt för anställda, chefer och ledning som externt för affärspartner eller leverantörer. ISO 37001-certifiering ger dock företagen möjlighet att kommunicera sina höga efterlevnadsstandarder till omvärlden på ett objektivt verifierbart sätt.

Detta bidrar till att vinna affärspartners och kunders förtroende. Det positiva ryktet kan i sin tur ha en gynnsam effekt på företagets ekonomiska utveckling och konkurrenskraft. Tack vare det internationella erkännandet av ISO 37001 är ett åtagande att aktivt bekämpa och förebygga korruption också fördelaktigt i globala affärsrelationer.

Show more
Show less
Loading...

Kraven i detalj

ISO 37001-standarden bygger på högnivåstrukturen och följer därmed samma struktur som andra ISO-standarder. Av denna anledning kan certifieringen genomföras snabbare och enklare om det redan finns ett lämpligt certifierat ledningssystem.

Vad företagen specifikt måste uppfylla för ISO 37001:

  • Organisatorisk miljö: Det är nödvändigt för företagen att definiera omfattningen av det certifierade ledningssystemet för korruptionsbekämpning. I detta ingår att definiera korruptionsrisken för företaget eller enskilda avdelningar. Dessutom måste åtgärder definieras för att vidta förebyggande åtgärder mot mutor. Riskanalyser och riskbedömningar är en integrerad del av det arbete som måste utföras för en lyckad revision.
  • Chefer: Ledningen måste ta ansvar för att införa, upprätthålla och optimera ett ledningssystem för antikorruption. Detta inkluderar att tilldela fasta roller och ansvarsområden inom detta system.
  • Planering: Alla korruptionsbekämpningsåtgärder kräver en omfattande planering som åtföljs av måldefinitioner och planering av resurser (ekonomiska och mänskliga).
  • Verksamhet: I det här avsnittet specificerar ISO 37001 i första hand att due diligence-processer ska genomföras.
  • Prestationer och utvärdering: Det antikorruptionssystem som införts ska göra det möjligt att mäta framstegen i åtgärderna och processerna. På så sätt kan en utvärdering och efterföljande förbättring av ledningssystemet ske. Interna revisioner kan utföras i detta syfte.
Show more
Show less
Business28.png
Loading...

Certifieringsprocess enligt ISO 37001

När alla krav i standarden har genomförts kan du få ditt ledningssystem för antikorruption certifierat. I samband med detta genomgår du en certifieringsprocess i flera steg hos DQS. Om ett certifierat ledningssystem redan är etablerat i företaget kan processen förkortas.

I det första steget diskuterar du ditt företag, ditt ledningssystem och målen för certifieringen med oss. På grundval av detta får du omgående en detaljerad och transparent offert som är skräddarsydd för dina individuella behov.

Särskilt för större certifieringsprojekt är ett planeringsmöte ett värdefullt tillfälle att lära känna din revisor samt att utveckla ett individuellt revisionsprogram för alla berörda områden och platser.

En förhandsrevision ger också möjlighet att i förväg identifiera förbättringspotential samt styrkor i ditt ledningssystem. Båda tjänsterna är frivilliga.

Certifieringsrevisionen börjar med en systemanalys (revisionssteg 1) och en utvärdering av din dokumentation, dina mål, resultaten av din ledningsgranskning och interna revisioner. I denna process fastställer vi om ditt ledningssystem för antikorruption är tillräckligt utvecklat och redo för certifiering. I nästa steg (systemrevision steg 2) bedömer din DQS-revisor på plats effektiviteten i alla förvaltningsprocesser. Vid ett slutmöte ger de dig en detaljerad presentation av resultaten och potentiella förbättringar för ditt företag. Vid behov kommer man överens om handlingsplaner.

Efter certifieringsrevisionen utvärderas resultaten av DQS oberoende certifieringsnämnd. Du kommer att få en revisionsrapport som dokumenterar revisionsresultaten. Om alla krav i ISO 37001 uppfylls får du ett internationellt erkänt certifikat.

För att säkerställa att ditt företag fortsätter att uppfylla alla viktiga kriterier i standarden efter certifieringsrevisionen genomför vi övervakningsrevisioner på årlig basis. Detta ger kompetent stöd för den kontinuerliga förbättringen av ditt ledningssystem och dina affärsprocesser.

Certifikatet är giltigt i högst tre år. Omcertifiering utförs i god tid före giltighetstidens utgång för att säkerställa fortsatt överensstämmelse med de tillämpliga standardkraven. Vid uppfyllande utfärdas ett nytt certifikat.

Banking13.png
Loading...

Hur mycket kostar en ISO 37001-certifiering?

Kostnaden för en ISO 37001-certifiering beror på ett antal faktorer. Det spelar till exempel en viktig roll om det redan finns ett certifierat ledningssystem. Dessutom har företagets storlek och komplexiteten hos ledningssystemet för korruptionsbekämpning en inverkan på revisionens längd och därmed på priset. Vi ger dig gärna ett individuellt erbjudande för ditt företag eller din organisation utan förpliktelser.

Business2.png
Loading...

Varför DQS är din perfekta partner för ISO 37001-certifiering

  • Vi har ett världsomspännande nätverk av kvalificerade ISO 37001-revisorer till ditt förfogande.
  • Vi erbjuder ett erfaret team med personliga kontakter i ditt område.
  • Vi följer med dig varje steg på vägen mot ISO 37001-certifiering - professionellt och tillförlitligt.
  • Vi har omfattande erfarenhet och expertis inom alla branscher.
  • Vi är specialiserade på certifiering enligt internationella standarder.
Contact-middle-east-woman-shutterstock_1461128441.jpg
Loading...

Begär en offert

Din lokala kontaktperson

Vi ger dig gärna ett individuellt offertförslag för ISO 37001-certifiering.