Nosta korruptiontorjunnan hallinta uudelle tasolle.

Vuonna 2016 julkaistiin ISO 37001 -standardi. Sillä luodaan kansainvälisesti pätevä standardi, jota yritykset voivat käyttää korruptiontorjunnan hallinnan sertifioimiseksi. Tällaisen sertifioinnin avulla yritykset voivat tehokkaasti ehkäistä ja torjua korruptiota ja todistaa tämän sitoumuksen riippumattoman elimen myöntämällä maailmanlaajuisesti tunnustetulla sertifikaatilla.

Korruption riskin vähentäminen yrityksessä

Suurempi luottamus kaikkien sidosryhmien keskuudessa

Suuremmat kilpailuedut tarjouskilpailuissa

Tunnustettu todiste viranomaisten tutkimuksia varten

ISO 37001: tärkeä standardi korruption torjunnassa

ISO 37001 -standardin julkaiseminen vuonna 2016 korvasi brittiläisen BS 10500 -standardin, joka oli siihen asti ollut käytössä maailmanlaajuisesti. ISO-standardi sisältää kaikki vaatimukset, jotka korruption ehkäisemisen ja torjumisen johtamisjärjestelmän on täytettävä. Lisäksi standardi sisältää kattavat kuvaukset toimintavaihtoehdoista, joilla yritykset voivat torjua korruptiota ennakoivasti.

ISO 37001 -sertifiointi kehitettiin siten, että periaatteessa mikä tahansa yritys, joka haluaa ennakoivasti ehkäistä ja torjua korruptiota, voi osallistua auditointiin. Koska standardi noudattaa samaa rakennetta kuin ISO 9001 tai ISO 14001, vaatimukset voidaan täyttää verrattain pienellä lisäpanostuksella ja integroida olemassa olevaan johtamisjärjestelmään.

Kaikki tarvittavat toimenpiteet noudattavat maailmanlaajuisesti sovellettavia korruption vastaisia ohjeita ja täyttävät kaikki oikeudelliset vaatimukset. Standardin sisältö koskee sekä yrityksen työntekijöiden harjoittamaa lahjontaa, yrityksen itsensä harjoittamaa lahjontaa että liikekumppaneiden tai sidosyritysten harjoittamaa lahjontaa.

ISO-standardin tärkeä tavoite on varmistaa, että korruption torjunnasta tulee osa läpinäkyvää ja avointa yrityskulttuuria.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

ISO 37001 -standardin vaatimukset

Saadakseen ISO 37001 -sertifikaatin yrityksen tai organisaation on täytettävä tietyt vaatimukset. Esimerkiksi vaaditaan erityinen politiikka petosten ja korruption torjumiseksi.

Lisäksi sinun on kehitettävä erityisiä korruption vastaisia toimenpiteitä sekä petostentorjuntatoimenpiteitä. Näitä toimenpiteitä on valvottava nimittämäsi vaatimustenmukaisuudesta vastaavan johtajan toimesta. Näin ollen tällainen virka on perustettava, jos sitä ei vielä ole.

ISO 37001 -sertifiointia varten kaikki työntekijät on koulutettava ja perehdytettävä "korruptioon". Näin varmistetaan, että petostentorjunnasta tulee osa yrityskulttuuria keskipitkällä aikavälillä. On myös tärkeää soveltaa asianmukaista huolellisuutta ja noudattaa asianmukaista varovaisuutta rahaliikenteessä tai hankkeissa sekä liikekumppanien ja työntekijöiden valinnassa.

ISO 37001 -auditoinnin läpäisemisen kannalta olennaisen tärkeää on organisaatiosi tai yrityksesi johdonmukainen talouden valvonta ja sääntely. Tähän sisältyy säännöllisiä analyysejä ja arviointeja tilanteesta sekä yksittäisistä osastoista, toimintatavoista ja prosesseista yrityksessä.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

Mille yrityksille ISO 37001 -sertifiointi sopii?

Periaatteessa ISO 37001 on monialainen standardi, jota sovelletaan kaikentyyppisiin ja -kokoisiin yrityksiin. Mikä tahansa yritys voidaan sertifioida tämän standardin mukaisesti.

Kaikki hyvämaineiset yritykset haluavat aktiivisesti torjua korruptiota ja torjua vilpillisiä tekoja ja käytäntöjä. Tämä koskee sekä sisäisesti työntekijöitä, johtajia ja johtoa että ulkoisesti liikekumppaneita tai toimittajia. ISO 37001 -sertifiointi tarjoaa yrityksille kuitenkin mahdollisuuden viestiä korkeista vaatimustenmukaisuusvaatimuksistaan ulospäin objektiivisesti todennettavalla tavalla.

Tämä auttaa saavuttamaan liikekumppaneiden ja asiakkaiden luottamuksen. Positiivinen maine voi puolestaan vaikuttaa suotuisasti yrityksen taloudelliseen kehitykseen ja kilpailukykyyn. ISO 37001 -standardin kansainvälisen tunnustuksen ansiosta sitoutuminen korruption aktiiviseen torjuntaan ja ehkäisyyn on eduksi myös maailmanlaajuisissa liikesuhteissa.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

Vaatimukset yksityiskohtaisesti

ISO 37001 -standardi perustuu korkean tason rakenteeseen ja noudattaa siten samaa rakennetta kuin muutkin ISO-standardit. Tästä syystä sertifiointi voidaan toteuttaa nopeammin ja helpommin, jos asianmukaisesti sertifioitu johtamisjärjestelmä on jo olemassa.

Mitä yritysten on erityisesti täytettävä ISO 37001 -standardia varten:

  • Organisaatioympäristö: Yritysten on määriteltävä sertifioidun korruptiontorjunnan hallintajärjestelmän soveltamisala. Tähän sisältyy yrityksen tai yksittäisten osastojen korruptioriskin määrittely. Lisäksi on määriteltävä toimenpiteet lahjonnan ehkäisemiseksi. Riskianalyysit ja -arvioinnit ovat olennainen osa työtä, joka on tehtävä onnistuneen auditoinnin varmistamiseksi.
  • Johtajat: Johdon on otettava vastuu korruptiontorjunnan hallintajärjestelmän käyttöönotosta, ylläpidosta ja optimoinnista. Tähän kuuluu myös kiinteiden roolien ja vastuualueiden jakaminen järjestelmässä.
  • Suunnittelu: Kaikki korruptiontorjuntatoimenpiteet edellyttävät kattavaa suunnittelua, johon liittyy tavoitteiden määrittely ja resurssien (taloudellisten ja inhimillisten) suunnittelu.
  • Toiminta: Tässä osassa ISO 37001 -standardi määrittelee ensisijaisesti, että due diligence -prosessit pannaan täytäntöön.
  • Suorituskyky ja arviointi: Toteutetun korruptiontorjuntajärjestelmän avulla toimenpiteiden ja prosessien edistyminen on voitava mitata. Näin voidaan arvioida ja parantaa johtamisjärjestelmää. Tätä varten voidaan tehdä sisäisiä tarkastuksia.
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Business28.png
Loading...

ISO 37001 -standardin mukainen sertifiointiprosessi

Kun kaikki standardin vaatimukset on pantu täytäntöön, voit sertifioida korruptiontorjunnan hallintajärjestelmäsi. Tällöin käytte läpi monivaiheisen sertifiointiprosessin DQS:ssä. Jos yrityksessä on jo sertifioitu johtamisjärjestelmä, prosessia voidaan lyhentää.

Ensimmäisessä vaiheessa keskustelet kanssamme yrityksestäsi, johtamisjärjestelmästäsi ja sertifioinnin tavoitteista. Tältä pohjalta saat nopeasti yksityiskohtaisen ja avoimen tarjouksen, joka on räätälöity yksilöllisiin tarpeisiisi.

Erityisesti suuremmissa sertifiointihankkeissa suunnittelupalaveri on arvokas tilaisuus tutustua auditoijiinne sekä laatia yksilöllinen auditointiohjelma kaikille mukana oleville alueille ja toimipaikoille.

Esiauditointi tarjoaa myös mahdollisuuden tunnistaa etukäteen parannusmahdollisuudet ja johtamisjärjestelmänne vahvuudet. Molemmat palvelut ovat valinnaisia.

Sertifiointiauditointi alkaa järjestelmäanalyysillä (auditointivaihe 1) ja dokumentaation, tavoitteiden, johdon katselmuksen ja sisäisten auditointien tulosten arvioinnilla. Tässä prosessissa määritämme, onko korruption vastainen johtamisjärjestelmäsi riittävän kehittynyt ja valmis sertifiointia varten. Seuraavassa vaiheessa (järjestelmän auditointivaihe 2) DQS:n auditoija paikan päällä arvioi kaikkien hallintoprosessien tehokkuuden. Loppukokouksessa hän antaa sinulle yksityiskohtaisen esityksen tuloksista ja mahdollisista parannuksista yrityksellesi. Tarvittaessa sovitaan toimintasuunnitelmista.

Sertifiointiauditoinnin jälkeen DQS:n riippumaton sertifiointilautakunta arvioi tulokset. Saat auditointiraportin, jossa dokumentoidaan auditoinnin tulokset. Jos kaikki ISO 37001 -standardin vaatimukset täyttyvät, saat kansainvälisesti tunnustetun sertifikaatin.

Varmistaaksemme, että yrityksesi täyttää standardin kaikki tärkeät kriteerit myös sertifiointiauditoinnin jälkeen, teemme vuosittain valvontatarkastuksia. Tämä tarjoaa asiantuntevaa tukea johtamisjärjestelmänne ja liiketoimintaprosessienne jatkuvaan parantamiseen.

Sertifikaatti on voimassa enintään kolme vuotta. Uudelleensertifiointi suoritetaan hyvissä ajoin ennen sertifikaatin voimassaolon päättymistä, jotta voidaan varmistaa, että sovellettavan standardin vaatimuksia noudatetaan jatkuvasti. Sertifikaatin täyttyessä myönnetään uusi sertifikaatti.

Banking13.png
Loading...

Kuinka paljon ISO 37001 -sertifiointi maksaa?

ISO 37001 -sertifioinnin kustannukset riippuvat useista tekijöistä. Esimerkiksi sillä on tärkeä merkitys, onko sertifioitu johtamisjärjestelmä jo olemassa. Lisäksi yrityksesi koko ja korruptiontorjunnan hallintajärjestelmän monimutkaisuus vaikuttavat auditoinnin kestoon ja siten hintaan. Teemme mielellämme yrityksellesi tai organisaatiollesi yksilöllisen tarjouksen ilman velvoitteita.

Business2.png
Loading...

Miksi DQS on täydellinen kumppanisi ISO 37001 -sertifioinnissa?

  • Käytettävissänne on maailmanlaajuinen verkosto päteviä ISO 37001 -auditoijia.
  • Tarjoamme kokeneen tiimin, jolla on henkilökohtaiset kontaktit alueellasi.
  • Saatamme sinut ISO 37001 -sertifioinnin jokaiseen vaiheeseen - ammattitaitoisesti ja luotettavasti.
  • Meillä on laaja kokemus ja asiantuntemus kaikilla toimialoilla.
  • Olemme erikoistuneet kansainvälisten standardien mukaiseen sertifiointiin.
Contact-middle-east-woman-shutterstock_1461128441.jpg
Loading...

Pyydä tarjous

Paikallinen yhteyshenkilönne

Annamme mielellämme yksilöllisen tarjouksen ISO 37001 -sertifioinnista.