Amsterdamská značka čokolády Tony's Chocolonely inzeruje, že ponúka 100 % čokoládu bez otrockej práce. Spoločnosť DHL sa zaväzuje k nulovým emisiám do roku 2050 a Anheuser-Busch InBev tvrdí, že je najúčinnejším výrobcom piva na svete. To všetko je veľmi vítané - ale na základe čoho si môžu investori, zákazníci a obchodní partneri overiť pravdivosť? To sa líši od prípadu k prípadu. Nová norma ISO/IEC 17029 opisuje, ako možno takéto tvrdenia overiť a/alebo potvrdiť podľa štandardizovaného postupu.

Koniec doby postfaktuálnej: Na to, aby si podnikanie dlhodobo zabezpečilo dôveru zákazníkov, investorov a spotrebiteľov, potrebuje spoľahlivé metódy na rozlíšenie hodnoverných tvrdení od nepodložených marketingových sľubov. V oblasti emisií skleníkových plynov takáto metóda už existuje: v roku 2006 bola zverejnená norma ISO 14064-3, ktorá špecifikuje požiadavky na overovanie a validáciu emisií. Úspech tejto normy ukázal, že potreba spoľahlivých a štandardizovaných metód sa neobmedzuje len na emisie skleníkových plynov - potrebný je jednotný základ na overovanie a validáciu vyhlásení a správ všetkého druhu. Patria sem vyhlásenia o environmentálnom správaní výrobkov a organizácií, správy o udržateľnosti, porovnávacie vyhlásenia, etické vyhlásenia a mnohé ďalšie.

Práve na to má teraz prispieť nová norma ISO/IEC 17029: špecifikuje požiadavky na overovacie orgány a opisuje, ako by malo overovanie a validácia prebiehať.

Aké údaje môžeme overovať a/alebo validovať podľa normy ISO/IEC 17029?

Overovanie alebo validácia nezávislou treťou stranou, ako je DQS, poskytuje investorom, obchodným partnerom a spotrebiteľom záruku, že zverejnené informácie, údaje a vyhlásenia sú presné a spoľahlivé. Často ide o tieto údaje:

  • Overovanie etických vyhlásení o výrobkoch, organizáciách, dodávateľských reťazcoch a službách. Usmernenia pre etické vyhlásenia sú uvedené v norme ISO/TS 17033, ktorá je tiež nová. Príklady: "Zaručene bez detskej práce", "Zapojeným zamestnancom vyplácame nadpriemerné mzdy", "Posilňujeme postavenie malých poľnohospodárov" atď.
  • Overovanie prístupov náležitej starostlivosti: Potvrdenie, že prístupy náležitej starostlivosti môžu plniť svoj zamýšľaný účel. Príklady zahŕňajú náležitú starostlivosť v oblasti ľudských práv, informačnej bezpečnosti, boja proti korupcii, ...
  • Overovanie správ o udržateľnosti: Externé overovanie správ o udržateľnosti na základe zavedených noriem, ako sú GRI a AA1000.
  • Vyhlásenia o šetrnosti výrobkov k životnému prostrediu, ako sú environmentálne značky a vyhlásenia v rozsahu normy ISO 14021.
  • Overovanie ukazovateľov udržateľnosti a tzv. ukazovateľov ESG: bilancieCO2 (ISO 14064), bilancie vody(ISO 14046), hodnotenia životného cyklu (ISO14044) a iné ukazovatele.
  • Overovanie udržateľných investícií, ako sú zelené dlhopisy a dlhopisy na ochranu klímy: DQS je akreditovaným overovacím orgánom Iniciatívy pre klimatické dlhopisy.

Aký je rozdiel medzi overovaním a validáciou?

Podľa novej normy ISO/IEC 17029 sa overovanie a validácia líšia tým, ako sa časovo vzťahujú na overované údaje:

  • Validácia zahŕňa vyhlásenia a údaje, ktoré sa vzťahujú na budúcnosť. Spravidla ide o predpovedané alebo simulované údaje, ktoré sa týkajú zamýšľanej aplikácie. Ide o predpoklady, ktorých hodnovernosť sa kontroluje.

Napríklad: Spoločnosť tvrdí, že používanie jej výrobkov zníži spotrebu vody o 50 %. Takéto tvrdenie možno overiť, ak modely preukážu, že predpokladané zníženie je hodnoverné.

  • Overené výsledky, ktoré už boli dosiahnuté. Ide o skutočné údaje, ktorých pravdivosť sa kontroluje.

Napríklad: Spoločnosť uvádza, že znížila spotrebu vody o 50 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Toto tvrdenie možno overiť, pretože ide o už dosiahnuté výsledky.

Ako sa overovanie a validácia
líšia od certifikácie a inšpekcie?

Validácia a overovanie nie sú ani vyšetrovaním (inšpekcia), ani osvedčením o zhode s dobou platnosti (certifikácia). Rozdiel teda možno vidieť v povahe posúdenia a jeho účele. Najdôležitejší je však iný prínos: zatiaľ čo certifikácia a inšpekcie sa zameriavajú predovšetkým na zhodu s normami a špecifikáciami, overovanie a validácia vychádzajú z jednotlivých vyhlásení a údajov organizácií. To umožňuje spoločnostiam vyzdvihnúť ich vlastné silné stránky a výkonnosť namiesto toho, aby sa zameriavali výlučne na zhodu.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je vedúcim oddelenia marketingu a komunikácie pre segmenty udržateľnosti a bezpečnosti potravín. Je tiež audítorom pre externý audit správ o udržateľnosti. Medzi oblasti jeho záujmu patrí riadenie udržateľnosti, udržateľné obstarávanie a digitalizácia prostredia auditu.

Loading...