Ako ste sa už dozvedeli na konferencii o udržateľnosti DQS, usmernenia G4 Globálnej iniciatívy pre podávanie správ (GRI) sa nahrádzajú štandardmi GRI pre podávanie správ o udržateľnosti. Nové štandardy boli zverejnené 19. októbra 2016 a s okamžitou platnosťou sa môžu používať ako základ pre vykazovanie udržateľnosti. Prehľad najdôležitejších zmien sme pre vás pripravili tu.

Usmernenia G4 Globálnej iniciatívy pre podávanie správ sú celosvetovo najrozšírenejším rámcom pre podávanie správ o udržateľnosti, do ktorého sa zapojilo niekoľko tisíc organizácií podávajúcich správy vo viac ako 90 krajinách. Nový Štandardy GRI vychádza z tohto úspechu: Zásady a požiadavky G4 sú v nových štandardoch prenesené v nezmenenej podobe. Vďaka zmenám v štruktúre a prezentácii sú zároveň oveľa užívateľsky prívetivejšie. Organizácie, ktoré už vykazujú podľa G4, by preto nemali mať problém prejsť na novú verziu.

Od smernice G4 k štandardom GRI: Štrukturálne zmeny

S cieľom rýchlejšie a pružnejšie reagovať na meniace sa očakávania zainteresovaných strán sa GRI rozhodla štruktúrovať usmernenia ako sériu modulárne zostavených štandardov. To umožňuje GRI v pravidelných intervaloch upravovať jednotlivé štandardy bez toho, aby musela aktualizovať celý rámec.

Rámec sa v súčasnosti skladá z 3 všeobecných štandardov a 33 tematických štandardov. Správa o udržateľnosti podľa štandardov GRI je teda správa, ktorá spĺňa požiadavky troch všeobecných štandardov, ako aj obsahuje zverejnenia o tých témach, ktoré sú podstatné pre pochopenie výsledkov v oblasti udržateľnosti.

Spoločnosti, ktoré chcú poskytovať informácie len o určitých témach, majú teraz možnosť podávať správy v súlade s jedným vybraným štandardom. Ak chce napríklad spoločnosť podať správu o dodržiavaní ľudských práv bez toho, aby sa venovala iným témam, môže teraz použiť štandard pre konkrétnu tému bez toho, aby sa odvolávala na všeobecný rámec.

Zvýšenie užívateľskej prívetivosti

Jednou z priorít revízie bolo zjednodušiť terminológiu GRI, na ktorú si niekedy treba zvyknúť, ako aj zvýšiť zrozumiteľnosť. Chvályhodným prvkom nových štandardov je dôsledné rozlišovanie medzi"Požiadavkami" (povinné požiadavky),"Odporúčaniami" (odporúčania) a"Usmerneniami " (cenné základné informácie).

Informácie špecifické pre dané odvetvie sa už nevyžadujú

Rovnako ako v prípade G4 môžu organizácie uviesť, že správa je v súlade s požiadavkami GRI ("v súlade"). Tento princíp zostáva nezmenený: v závislosti od rozsahu informácií stále existujú varianty "v súlade - základné" a "v súlade - komplexné".

Treba však upozorniť na jednu zmenu: Zverejňovanie informácií o jednotlivých odvetviach už nie je potrebné na vykazovanie "v súlade", ale slúži ako pomôcka na identifikáciu podstatných aspektov udržateľnosti.

Štandardy GRI a smernica EÚ o zverejňovaní nefinančných informácií

V súvislosti s pripravovanými Požiadavky na vykazovanie CSR je potrebné spomenúť aj to, že štandardy GRI pre podávanie správ o udržateľnom rozvoji sú vhodné na splnenie zákonných požiadaviek. To však nie je novinka: správy o udržateľnom rozvoji podľa smerníc G4 vo všeobecnosti tiež spĺňajú zákonné požiadavky.

Overovanie správ:

  • Zvyšuje dôveru a dôveryhodnosť
  • Ukazuje vašim zainteresovaným stranám, že kladiete veľký dôraz na transparentnosť
  • Zlepšuje kvalitu údajov
  • Znižuje riziká vďaka včasnej identifikácii problémov

Časový plán a prechod

Štandardy GRI boli schválené Radou pre globálne štandardy udržateľnosti (GSSB) v auguste 2016. Plánovanému zverejneniu v polovici októbra 2016 teda nestojí nič v ceste. GRI odporúča, aby vykazujúce organizácie prešli na štandardy GRI čo najskôr. Do júna 2018 je však stále možné vykazovať podľa G4. Od 1. júla 2018 bude potom používanie nových štandardov povinné, ak sa bude chcieť vykazovať "v súlade".

Audit správy

Hoci GRI už oznámila, že sa bude bližšie zaoberať Audit správy, prechod na štandardy GRI zatiaľ nič nemení: Audit nezávislou treťou stranou, ako je napríklad DQS, stále nie je povinný, ale odporúča sa, aby sa zabezpečila dôveryhodnosť zverejnených informácií.

Spoločnosť DQS CFS GmbH je poskytovateľom overovania správ o udržateľnosti s licenciou AA1000. Pre ďalšie informácie o procese overovania nás prosím kontaktujte.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je vedúcim oddelenia marketingu a komunikácie pre segmenty udržateľnosti a bezpečnosti potravín. Je tiež audítorom pre externý audit správ o udržateľnosti. Medzi oblasti jeho záujmu patrí riadenie udržateľnosti, udržateľné obstarávanie a digitalizácia prostredia auditu.

Loading...