Overovací nástroj na hodnotenie systémov riadenia udržateľnosti

IFS ESG Check je overené samohodnotenie, na základe ktorého spoločnosti v prvom kroku vybudujú spoľahlivý systém riadenia udržateľnosti a v druhom kroku si ho nechajú overiť. IFS ESG Audit je možné kombinovať s iným IFS Auditom.

Usmernenia na vytvorenie a udržiavanie systému riadenia udržateľnosti

Dodržiavanie požiadaviek maloobchodníkov na udržateľnosť

Zvýšenie dôvery medzi obchodnými partnermi a zákazníkmi

Externé potvrdenie medzinárodne uznávaným overovateľom

Contact-us35.png
Loading...

Usmernenia na zavedenie a udržiavanie systému riadenia udržateľnosti

Požiadavky kladené na spoločnosti v súvislosti s udržateľnosťou sa neustále zvyšujú. Zákazníci a zainteresované strany očakávajú väčšiu transparentnosť v súvislosti s otázkami ESG (environmentálnymi, sociálnymi a riadiacimi) a aj tvorcovia politík prijímajú požiadavky na náležitú starostlivosť a podávanie správ rýchlym tempom. Pochopenie rôznych predpisov a systematické a efektívne vykonávanie opatrení môže predstavovať veľkú výzvu, najmä pre malé a stredné podniky. Pomocou testu IFS ESG Check môžu spoločnosti zistiť súčasný stav a vyhodnotiť prípadnú potrebu dohnať stratu. To im poskytuje účinný nástroj na vytvorenie úspešného systému riadenia udržateľnosti. Výsledky IFS ESG Check overuje nezávislá tretia strana, napríklad spoločnosť DQS.

Business36.png
Loading...

Pre koho je IFS ESG Check vhodný?

IFS ESG Check je prispôsobený malým a stredným podnikom, ktoré chcú integrovať princípy ESG do svojej obchodnej stratégie a neustále zlepšovať svoj systém riadenia udržateľnosti. IFS ESG Check sa môže použiť v spoločnostiach, ktoré už majú certifikát IFS, alebo sa môže použiť ako samostatný štandard pre spoločnosti, ktoré nemajú certifikát IFS.

Najmä spoločnosti, ktoré už sú certifikované podľa IFS, budú mať zo zavedenia ESG Check prospech, pretože overenie možno v prípade potreby vykonať priamo po audite IFS (napr. IFS Food, PACsecure alebo HPC). Bez ohľadu na zvolenú možnosť sa overenie môže uskutočniť na mieste alebo na diaľku.

Business5.png
Loading...

Ako funguje kontrola IFS ESG Check?

IFS ESG Check je založený na flexibilnom modulárnom prístupe. Možno ho kombinovať s rôznymi modulmi alebo implementovať samostatne. Spoločnosti si môžu vybrať medzi rôznymi dobrovoľnými modulmi a zamerať sa na jednotlivé riziká dodávateľského reťazca (napr. riziká súvisiace s emisiami skleníkových plynov, plytvanie potravinami, nedostatok vody, riziká súvisiace s ľudskými právami atď. Modul o uhlíkovej stope je v súčasnosti jediným doplnkovým modulom. Moduly na ďalšie témy budú čoskoro nasledovať.

Kontrola ESG je pre spoločnosti vždy východiskovým bodom bez ohľadu na zvolené moduly. Obsahuje jedenásť požiadaviek a zoznam povinných otázok, ktoré musí spoločnosť vyplniť pred vykonaním kontroly (tzv. samohodnotenie). Informácie, ktoré spoločnosť poskytne v tomto samohodnotení, overuje najmenej raz ročne nezávislá tretia strana. Overenie zabezpečuje, že kontrola ESG predstavuje skutočný pokrok, ktorý spoločnosť dosiahla.

Výsledok kontroly IFS ESG Check nemá vplyv na výsledok iných certifikátov IFS, ktoré spoločnosť vlastní.

Business28.png
Loading...

Takto funguje IFS ESG Check

Spoločnosť musí vyplniť samohodnotenie a v tejto súvislosti sa musí intenzívne zaoberať mnohými aspektmi udržateľnosti a ich implementáciou v spoločnosti.

Vyplnený zoznam je potrebné zaslať audítorovi najneskôr štrnásť dní pred overovacím auditom. Upozornenie: Čím dôkladnejšie je zoznam vyplnený, tým rýchlejšie sa môže vykonať overenie.

Ak si spoločnosť vybrala doplnkový modul uhlíkovej stopy, výpočet uhlíkovej stopy sa musí uskutočniť pred overovacím auditom.

Keď bude vaša spoločnosť pripravená, stanoví sa s vami dátum auditu a vyberú sa schválení audítori s požadovanou odbornou spôsobilosťou a skúsenosťami vo vašom odvetví. Počas overovacieho auditu naši audítori preskúmajú dokumentáciu a údaje uvedené v samohodnotení. Uskutočnia sa aj rozhovory s vybranými zamestnancami. S výnimkou dodatočných modulov je audit naplánovaný na dve až štyri hodiny. Na záverečnom stretnutí vám audítor poskytne podrobnú prezentáciu výsledkov. Audit sa môže vykonať na mieste alebo na diaľku.

Výsledok overovacieho auditu sa meria v bodoch. Výsledkom celkového počtu bodov je konečné skóre od A po E, ktoré odráža konečný výsledok: od začiatočníka cez mierne pokročilého až po pokročilého. Tento systém podporuje proces neustáleho zlepšovania a dáva spoločnosti možnosť zlepšovať svoje výsledky z roka na rok.

Výsledky v jednotlivých moduloch IFS ESG Check sú navzájom nezávislé. Výsledky IFS ESG Check nemajú žiadny vplyv na ostatné certifikáty IFS.

Overovací audit a jeho výsledky vyhodnocuje nezávislá certifikačná rada DQS, ktorá rozhoduje o vydaní potvrdzujúceho listu. Výsledky kontroly IFS ESG Check sú zdokumentované v správe a je vydaný akčný plán na zlepšenie. Akčný plán sa musí implementovať najneskôr do 4 týždňov od jeho prijatia a zaslať audítorovi. Realizácia opatrení sa skontroluje počas nasledujúcej kontroly ESG. Zákazníci dostanú aj potvrdzujúci list s platnosťou jeden rok.

Po uplynutí jedného roka platnosť potvrdzujúceho listu vyprší a musí sa uskutočniť opätovný audit.

Banking13.png
Loading...

Koľko stojí externé overenie kontroly IFS ESG?

Náklady na overenie IFS ESG Check závisia okrem iného od veľkosti vašej spoločnosti, výberu ďalších modulov a zložitosti vašich procesov. Bez ďalších modulov bude audit trvať dve až štyri hodiny. Radi vám nezáväzne vypracujeme individuálnu ponuku pre vašu spoločnosť.

Business2.png
Loading...

Prečo by si spoločnosti mali nechať overiť IFS ESG Check od spoločnosti DQS?

- Všetky audity IFS z jedného zdroja.
- Vysoké skúsenosti a znalosti audítorov v danom odvetví.
- Osobné a kompetentné kontaktné osoby.
- Vysoká úroveň riešenia a orientácia na zákazníka.

Loading...

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Vaša miestna kontaktná osoba

Radi vám poskytneme ponuku na overenie IFS ESG na mieru.

Ing. Pavol Plevják, riaditeľ DQS Slovakia, s.r.o.