Verifieringsverktyget för bedömning av ledningssystem för hållbarhet

IFS ESG Check är en validerad självbedömning på grundval av vilken företag bygger upp ett sunt hållbarhetsledningssystem i det första steget och får det verifierat i det andra steget. IFS ESG Audit kan kombineras med en annan IFS Audit.

Vägledning för att upprätta och upprätthålla ett system för hållbarhetsstyrning.

Uppfyller detaljisternas hållbarhetskrav

Ökat förtroende bland affärspartners och kunder

Extern bekräftelse av en internationellt erkänd kontrollant

Contact-us35.png
Loading...

Vägledning för att upprätta och upprätthålla ett system för hållbarhetsstyrning

De krav som ställs på företag när det gäller hållbarhet ökar ständigt. Kunder och intressenter förväntar sig större öppenhet när det gäller ESG-frågor (miljö, sociala frågor och styrning), och beslutsfattare antar också krav på due diligence och rapportering i snabb takt. Att förstå de olika bestämmelserna och genomföra åtgärderna systematiskt och effektivt kan innebära stora utmaningar, särskilt för små och medelstora företag. Med IFS ESG Check kan företagen fastställa status quo och utvärdera eventuella behov av att komma ikapp. Detta ger dem ett effektivt verktyg för att upprätta ett framgångsrikt system för hållbarhetshantering. Resultaten av IFS ESG Check verifieras av en oberoende tredje part som DQS.

Business36.png
Loading...

För vem är IFS ESG Check lämplig?

IFS ESG Check är skräddarsydd för små och medelstora företag som vill integrera ESG-principerna i sin affärsstrategi och kontinuerligt förbättra sitt system för hållbarhetshantering. IFS ESG Check kan tillämpas på företag som redan är IFS-certifierade eller användas som en fristående standard för företag som inte är IFS-certifierade.

Särskilt företag som redan är IFS-certifierade kommer att dra nytta av att tillämpa ESG Check, eftersom verifieringen kan utföras direkt efter en IFS-revision (t.ex. IFS Food, PACsecure eller HPC), om så önskas. Oavsett vilket alternativ som väljs kan verifieringen ske på plats eller på distans.

Business5.png
Loading...

Hur fungerar IFS ESG Check?

IFS ESG Check bygger på ett flexibelt modulärt tillvägagångssätt. Den kan kombineras med olika moduler eller implementeras på egen hand. Företagen kan välja mellan olika frivilliga moduler för att fokusera på enskilda risker i leveranskedjan (t.ex. risker i samband med utsläpp av växthusgaser, matsvinn, vattenbrist, risker i samband med mänskliga rättigheter etc.) Modulen om koldioxidavtryck är för närvarande den enda tilläggsmodulen. Moduler om andra ämnen kommer snart att följa.

ESG-checken är alltid utgångspunkten för företagen, oavsett vilka moduler som väljs. Den innehåller elva krav och en förteckning över obligatoriska frågor som företaget måste fylla i innan det genomför kontrollen (den så kallade självbedömningen). Den information som företaget lämnar i denna självbedömning kontrolleras minst en gång om året av en oberoende tredje part. Kontrollen säkerställer att ESG-kontrollen representerar de faktiska framsteg som företaget har gjort.

Resultatet av IFS ESG Check påverkar inte resultatet av andra IFS-certifikat som företaget innehar.

Business28.png
Loading...

Så här fungerar IFS ESG Check

Företaget måste fylla i en självutvärdering och måste i detta sammanhang intensivt behandla många hållbarhetsaspekter och deras genomförande i företaget.

Den ifyllda listan måste skickas till revisorn minst fjorton dagar före verifieringsrevisionen. Observera: Ju noggrannare listan är ifylld, desto snabbare kan verifieringen genomföras.

Om företaget har valt tilläggsmodulen för koldioxidavtryck måste beräkningen av koldioxidavtrycket ske före verifieringsrevisionen.

När ditt företag är redo kommer ett revisionsdatum att fastställas tillsammans med dig och godkända revisorer med den kompetens och erfarenhet som krävs inom din bransch kommer att väljas ut. Under verifieringsrevisionen kommer våra revisorer att granska den dokumentation och de uppgifter som presenterats i självvärderingen. Intervjuer med utvald personal genomförs också. Exklusive ytterligare moduler är revisionen planerad att pågå i två till fyra timmar. Vid ett slutmöte kommer din revisor att ge dig en detaljerad presentation av resultaten. Revisionen kan genomföras på plats eller på distans.

Resultatet av verifieringsrevisionen mäts i poäng. Det totala antalet poäng resulterar i en slutpoäng, som sträcker sig från A till E, vilket återspeglar ett slutresultat: från nybörjare till mellanliggande till avancerad. Detta system främjar den kontinuerliga förbättringsprocessen och ger företaget möjlighet att förbättra sina resultat år efter år.

Resultaten i de olika modulerna i IFS ESG Check är oberoende av varandra. Resultaten av IFS ESG Check har ingen påverkan på andra IFS-certifikat.

Kontrollrevisionen och dess resultat utvärderas av DQS oberoende certifieringsnämnd, som beslutar om utfärdandet av bekräftelsebrevet. Resultaten av IFS ESG Check dokumenteras i en rapport och en handlingsplan för förbättringar utfärdas. Handlingsplanen måste genomföras inom högst fyra veckor efter mottagandet och skickas till revisorn. Genomförandet av åtgärderna kommer att kontrolleras vid nästa ESG-kontroll. Kunderna får också ett bekräftelsebrev med en giltighetstid på ett år.

Efter ett år upphör giltigheten i bekräftelsebrevet att gälla och en ny revision måste äga rum.

Banking13.png
Loading...

Hur mycket kostar den externa verifieringen av IFS ESG-kontrollen?

Kostnaden för en verifiering av IFS ESG-check beror bland annat på företagets storlek, valet av ytterligare moduler och komplexiteten i dina processer. Utan tilläggsmoduler tar granskningen mellan två och fyra timmar. Vi ger dig gärna ett individuellt erbjudande för ditt företag utan att det innebär någon förpliktelse.

Business2.png
Loading...

Varför ska företag låta DQS verifiera IFS ESG Check?

- Alla IFS-revisioner från en enda källa.
- Stor branscherfarenhet och kunskap hos revisorerna.
- Personliga och kompetenta kontaktpersoner.
- Hög grad av lösnings- och kundorientering.

Contact-middle-east-man-shutterstock_1135132556.jpg
Loading...

Begär en offert

Din lokala kontaktperson

Vi ger dig gärna ett skräddarsytt erbjudande om IFS ESG-verifiering.