Dodržiavanie zákonných povinností vrcholovým manažmentom alebo zamestnávateľom je absolútnym predpokladom seriózneho a trvalo úspešného podnikania - vrátane bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. To platí pre akýkoľvek druh záväzku, ktorý podnik prijal nad rámec zákonných obmedzení a predpisov, ako je napríklad nemecký zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Predpokladom je identifikácia všetkých týchto záväzkov a dôsledné vyhodnocovanie ich dodržiavania - dôležitá téma aj pre manažérov, aby si splnili svoju zodpovednosť!

Loading...

Medzinárodne uznávaná norma ISO 45001 sa zameriava na témy a opatrenia v podniku, ktoré sa týkajú bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) - a teda aj všetkých zamestnancov. Zaoberá sa predovšetkým určením zákonných povinností v súvislosti s bezpečnosťou práce. Cieľ: prevziať v tomto smere zodpovednosť, prijať opatrenia a minimalizovať nebezpečenstvá pre zamestnancov. Organizácie tak môžu odstrániť nedostatky vo svojom systéme riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a splniť svoje povinnosti týkajúce sa dodržiavania predpisov.

"Dodržiavanie zákonných povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je kľúčovou požiadavkou normy ISO 45001."

Tu je dôležitý čiastkový aspekt: s ohľadom na integrovaný systém riadenia alebo integráciu všetkých tém BOZP do všeobecných podnikových procesov požadovaných normou ISO 45001 je potrebné aj tak zabezpečiť komplexný súlad. Len tak sa dajú vylúčiť vážne škody spôsobené zlyhaniami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Určenie a dodržiavanie zákonných povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je nevyhnutnosťou.

Akú úlohu zohráva norma ISO 45001 v súvislosti s dodržiavaním predpisov?

Norma pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci poskytuje cenné usmernenia na posúdenie zákonných povinností. Umožňuje organizáciám odstrániť medzery v dodržiavaní predpisov. Naša bezplatná biela kniha "Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a dodržiavanie predpisov" poskytuje pracovníkom zodpovedným za systém riadenia, odborníkom na bezpečnosť práce a bezpečnostným pracovníkom dôležité informácie pre ich každodennú prax.

Loading...

Biela kniha

ISO 45001- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a dodržiavanie predpisov

   - Dodržiavanie predpisov: Zameranie na témy súvisiace s BOZP
    -Čo robiť v prípade nesúladu s predpismi?
   - Sedem krokov k implementácii normy ISO 45001

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a dodržiavanie predpisov - príklad z oblasti komunikácie

V núdzovej situácii môže byť potrebné upozorniť záchranné služby. Ak sú postupy varovania jasne definované, môže to zúčastneným zachrániť život. Niektoré núdzové situácie, napr. únik znečisťujúcich látok do životného prostredia, si však nevyžadujú len rýchle a koordinované varovanie záchranných služieb. Zvyčajne si vyžadujú aj okamžité vyrozumenie zodpovedného orgánu. Tým sa zabezpečí ochrana a bezpečnosť obyvateľstva a životného prostredia. Ak sa vyžaduje oznámenie, spoločnosť preto musí presne vedieť, ktorý orgán alebo iná zainteresovaná strana musí byť informovaná a za akých okolností.

V tejto súvislosti je v dnešnej dobe dôležitá aj jasná úprava výmeny informácií s rôznymi médiami. Incidenty a/alebo mimoriadne udalosti sa zvyčajne vždy tešia veľkému záujmu médií. Okrem miestnych orgánov si príslušné informácie rýchlo vyžiadajú aj tlač, televízia a sociálne médiá. Tu je nevyhnutné regulovať, kto komunikuje. Ak tak môže urobiť každý zamestnanec v mimoriadnej situácii, môže dôjsť k reprodukcii nepravdivých dojmov, ktoré poškodia spoločnosť. Záver: Je potrebné spoľahlivo definovať, kto má komunikovať interne a externe, o čom, kedy, s kým a ako. Norma BOZP kladie množstvo požiadaviek aj na obsah informácií a samotné komunikačné procesy.

ISO 45001 - nová norma BOZP

Norma ISO 45001 bola zverejnená v marci 2018 po piatich rokoch vývoja a v roku 2021 nahradí britskú normu BS OHSAS 18001. Nová norma povyšuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) podstatne viac na úroveň strategicky dôležitej otázky riadenia a poskytuje vhodný rámec na jej neustále zlepšovanie. Zameriava sa na jednu z najdôležitejších zainteresovaných strán vašej spoločnosti: vašich zamestnancov.

ISO 45001:2018-06 - Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - Požiadavky s návodom na používanie (ISO 45001:2018); Zdroj: ISO.

Jednoduchá integrácia do existujúceho systému riadenia

Norma ISO sa riadi spoločnou základnou štruktúrou (High Level Structure / HLS) so základnými textami, termínmi a definíciami, ktoré sa uplatňujú vo všetkých normách systému manažérstva ISO revidovaných od roku 2012. To znamená, že tému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci možno teraz po prvýkrát komplexne začleniť do existujúceho systému riadenia, napr. do noriem ISO 9001 alebo ISO 14001. Má to mnoho výhod: Integrovaný systém riadenia predovšetkým pomáha vyhnúť sa protichodným cieľom a duplicite paralelných systémov riadenia, spájať zdroje a zároveň dosahovať synergické efekty.

Integrovaný systém riadenia - auditovaný s pridanou hodnotou

Kombinovaný, simultánny audit plne integrovaných systémov riadenia ponúka podnikom množstvo príležitostí. Vzájomné tematické audity umožňujú využiť synergie a zároveň identifikovať interakcie, ale aj rozpory medzi jednotlivými tematickými oblasťami. To si vyžaduje dobre koordinované a cielené plánovanie auditu medzi všetkými zúčastnenými stranami.

S cieľom zvýšiť prínos pre našich zákazníkov sa pri výbere a školení našich audítorov zameriavame na ich viacnásobnú kvalifikáciu: Audítori DQS pokrývajú v priemere najmenej tri súbory pravidiel.

audits-dqs-audit wuerfel nebeneinander auf tisch
Loading...

Máte otázky?

Kontaktujte nás.
Bez záväzkov a bezplatne.

Dôležité upozornenie: Norma ISO 45001 nahradila normu BS OHSAS 18001

Dňa 30. septembra 2021 nahradila norma ISO 45001 britskú normu, ktorá je relevantná pre riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci už viac ako 20 rokov.

Spoločnosti, ktoré majú certifikovaný systém manažérstva kvality a/alebo environmentálneho manažérstva, sú vo všeobecnosti oboznámené s procesom a prechodnými obdobiami, ktoré stanovilo Medzinárodné akreditačné fórum (IAF). Podobne ako pri revízii dvoch noriem ISO bolo na prechod na novú normu stanovené trojročné prechodné obdobie. Pôvodne sa malo skončiť 11. marca 2021, ale IAF ho predĺžilo o šesť mesiacov v dôsledku krízy v Covid 19. Teraz stratili platnosť všetky certifikáty BS OHSAS 18001. Stará norma bola nahradená.

Spoločnosť DQS v zásade ešte minulý rok vykonávala certifikáciu podľa starej normy - ale len do 30. septembra 2020. Po tomto dátume už finančné náklady na certifikáciu neboli opodstatnené.

Autor
Altan Dayankac

Produktový manažér DQS a expert na mnohé témy týkajúce sa udržateľnosti, klímy, životného prostredia a bezpečnosti práce. Altan Dayankac prispieva svojimi odbornými znalosťami aj ako autor a prednášateľ vo výboroch pre životné prostredie a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na mnohých odborných podujatiach.

Loading...