Att högsta ledningen eller arbetsgivaren följer de rättsliga skyldigheterna är en absolut förutsättning för seriösa och permanent framgångsrika affärer - även när det gäller hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Detta gäller alla typer av åtaganden som ett företag har gjort utöver rättsliga begränsningar och bestämmelser, t.ex. den tyska lagen om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Förutsättningen för detta är att alla dessa skyldigheter identifieras och att efterlevnaden konsekvent utvärderas - ett viktigt ämne även för cheferna för att de ska kunna ta sitt ansvar!

Loading...

Den internationellt erkända standarden ISO 45001 fokuserar på ämnen och åtgärder i företaget som är relevanta för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (OHS) - och därmed även för alla anställda. Den handlar i första hand om att fastställa rättsliga skyldigheter i samband med arbetssäkerhet. Målet: att ta ansvar på detta sätt, att vidta åtgärder och att minimera riskerna för de anställda. Organisationer får på så sätt möjlighet att täppa till luckor i sitt ledningssystem för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och att uppfylla sitt ansvar för efterlevnad.

"Efterlevnad av lagstadgade skyldigheter i fråga om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är ett centralt krav i ISO 45001."

En viktig delaspekt här: med tanke på ett integrerat ledningssystem eller integrering av alla arbetsmiljöfrågor i de allmänna affärsprocesser som krävs enligt ISO 45001 är det nödvändigt att säkerställa en omfattande efterlevnad ändå. Detta är det enda sättet att utesluta allvarliga skador som orsakas av brister i arbetsmiljöarbetet. Det är ett måste att fastställa och uppfylla de rättsliga skyldigheterna i fråga om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Vilken roll spelar ISO 45001 när det gäller efterlevnad?

Standarden för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen ger värdefull vägledning för att bedöma de rättsliga skyldigheterna. Den gör det möjligt för organisationer att täppa till brister i efterlevnaden.

Arbetsmiljö och efterlevnad - ett exempel från kommunikationsområdet

I en nödsituation kan räddningstjänsten behöva larmas. Om förfarandena för larmning är tydligt definierade kan detta vara livräddande för de inblandade. Vissa nödsituationer, t.ex. utsläpp av föroreningar i miljön, kräver dock inte bara att räddningstjänsten snabbt och samordnat larmas. De kräver vanligtvis också att den ansvariga myndigheten omedelbart underrättas. Detta för att garantera befolkningens och miljöns skydd och säkerhet. Om anmälan krävs måste företaget därför veta exakt vilken myndighet eller annan berörd part som måste meddelas och under vilka omständigheter.

I detta sammanhang är det också viktigt att i vår tid ha en tydlig reglering av informationsutbytet med olika medier. Incidenter och/eller nödsituationer är vanligtvis alltid av stort intresse för media. Förutom de lokala myndigheterna efterfrågar pressen, televisionen och sociala medier snabbt relevant information. Här är det viktigt att reglera vem som kommunicerar. Om detta är möjligt för varje anställd i en nödsituation kan falska intryck reproduceras som skadar företaget. Slutsats: Det måste fastställas på ett tillförlitligt sätt vem som ska kommunicera internt och externt, om vad, när, med vem och hur. OHS-standarden ställer också ett antal krav på informationens innehåll och själva kommunikationsprocesserna.

ISO 45001 - Den nya arbetsmiljöstandarden

ISO 45001 publicerades i mars 2018 efter fem års utveckling och kommer att ersätta den brittiska standarden BS OHSAS 18001 år 2021. Den nya standarden höjer säkerheten och hälsan på arbetsplatsen (OHS) betydligt mer till status som en strategiskt viktig ledningsfråga och ger en lämplig ram för dess kontinuerliga förbättring. Fokus ligger på en av ditt företags viktigaste intressenter: dina anställda.

ISO 45001:2018-06 - Ledningssystem för säkerhet och hälsa i arbetet - Krav med vägledning för användning (ISO 45001:2018); Källa: ISO.

Enkel integrering i ett befintligt ledningssystem

ISO-standarden följer den gemensamma grundstrukturen (High Level Structure / HLS) med centrala texter, termer och definitioner som tillämpas i alla ISO-standarder för ledningssystem som reviderats sedan 2012. Detta innebär att ämnet säkerhet och hälsa på arbetsplatsen nu för första gången kan integreras helhetsmässigt i ett befintligt ledningssystem, t.ex. ISO 9001 eller ISO 14001. Detta har många fördelar: Framför allt bidrar ett integrerat ledningssystem till att undvika målkonflikter och överlappningar i parallella ledningssystem, till att samla resurser och samtidigt uppnå synergieffekter.

Det integrerade ledningssystemet - granskat med mervärde

Den kombinerade, samtidiga revisionen av helt integrerade ledningssystem erbjuder många möjligheter för företagen. Temaövergripande revisioner gör det möjligt att utnyttja synergier och samtidigt identifiera samverkan men också motsättningar mellan de olika ämnesområdena. Detta kräver en väl samordnad och målinriktad revisionsplanering mellan alla berörda parter.

För att öka fördelarna för våra kunder fokuserar vi på deras mångsidiga kvalifikationer när vi väljer ut och utbildar våra revisorer: DQS-revisorer täcker i genomsnitt minst tre uppsättningar regler.

Do you have questions?

Kontakta oss.
Utan förpliktelser och kostnadsfritt.

Viktigt meddelande: ISO 45001 har ersatt BS OHSAS 18001.

Den 30 september 2021 ersatte ISO 45001 den brittiska standard som har varit relevant för arbetsmiljöhantering i mer än 20 år.

Företag som har ett certifierat kvalitets- och/eller miljöledningssystem är i allmänhet bekanta med processen och de övergångsperioder som fastställts av International Accreditation Forum (IAF). Liksom vid översynen av de två ISO-standarderna har en treårig övergångsperiod fastställts för övergången. Den skulle ursprungligen ha löpt ut den 11 mars 2021, men förlängdes med sex månader av IAF på grund av krisen i Covid 19. Nu har alla BS OHSAS 18001-certifikat förlorat sin giltighet. Den gamla standarden har ersatts.

I princip hade DQS fortfarande genomfört certifieringar enligt den gamla standarden förra året - men bara fram till den 30 september 2020. Efter det datumet var den ekonomiska kostnaden för certifieringen inte längre försvarbar.

Författare
Altan Dayankac

Global Program Manager and Senior Sustainability Manager of DQS Group and international expert on numerous sustainability, climate, environmental, and occupational safety topics. Altan Dayankac also contributes his expertise as an author and moderator to HSE and sustainability committees and at various professional events.

Loading...