SDG a ISO 50001: tieto dva ciele majú takmer priamy vzťah. Ak ciele trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov (OSN) v cieli 7 vyzývajú na zabezpečenie prístupu k cenovo dostupnej, spoľahlivej, udržateľnej a modernej energii pre všetkých, medzinárodná norma ISO 50001 v tomto smere stanovuje požiadavky na systémy energetického manažérstva. Jej hlavným cieľom je zvýšiť energetickú účinnosť neustálym zlepšovaním výkonnosti súvisiacej s energiou, najmä v priemysle. Ako môže norma ISO 50001 prispieť k dosiahnutiu cieľa 7 cieľov trvalo udržateľného rozvoja?

Loading...

Ciele trvalo udržateľného rozvoja (SDGs), v angličtine nazývané Sustainable Development Goals (SDGs), predstavujú kľúčové posolstvá Agendy 2030 z roku 2015. Sedemnásť cieľov na podporu udržateľného mieru a prosperity je určených všetkým na celom svete: vládam, podnikom a vede, ako aj celej spoločnosti a v neposlednom rade spotrebiteľom. Ciele trvalo udržateľného rozvoja majú byť dosiahnuté na celom svete a vo všetkých členských štátoch OSN do roku 2030 a v niektorých prípadoch už boli dosiahnuté do roku 2020.

Medzinárodne známa norma pre energetický manažment ISO 50001 zohráva dôležitú úlohu v rámci cieľa 7 SGD "cenovo dostupná a bezpečná energia".

Globálne ciele trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) s celkovým počtom 169 jednotlivých cieľov predstavujú výzvu pre spoločnosť, aby integrovala myšlienku udržateľnosti do každej činnosti. Ciele udržateľného rozvoja sú založené na troch pilieroch udržateľnosti "sociálnom", "ekologickom" a "ekonomickom" a okrem iného sa zaoberajú týmito témami:

 • Potraviny
 • práca
 • Zdravie
 • Životné prostredie
 • Energia
 • atď.

SDG a ISO 50001

Systémy riadenia, ktoré sa riadia medzinárodnými normami ISO, čoraz viac prispievajú k plneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN. Tieto normy ISO môžu podporiť udržateľný rozvoj našej spoločnosti a dosiahnutie globálnych cieľov. Deje sa tak prostredníctvom zavádzania a realizácie opatrení a štruktúr, ktoré príslušné normy vyžadujú.

Príkladom je interakcia medzi cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a normou ISO 50001.

Cieľ 7 SDG: Dostupná a bezpečná energia

Kľúčové výroky k téme udržateľnosti "energia" sú formulované v cieli 7. Podľa tohto cieľa by sa malo zabezpečiť, aby všetci ľudia na svete mali "prístup k cenovo dostupnej, bezpečnej, udržateľnej a modernej energii. Tri čiastkové ciele stručne špecifikujú, čo je potrebné na dosiahnutie tohto cieľa:

 • Výrazné zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie v globálnom energetickom mixe (7.2)
 • zdvojnásobenie tempa zvyšovania energetickej účinnosti (7.3)
 • Zvýšená medzinárodná spolupráca na uľahčenie prístupu k výskumu a technológiám čistej energie vrátane investícií do energetickej infraštruktúry a podpory technológií čistej energie (7.a).

SGD a ISO 50001 pre energetický manažment

Všetky tri čiastkové ciele sa majú podľa OSN dosiahnuť najneskôr do roku 2030. Norma systému manažérstva ISO 50001 môže významne prispieť k dvom čiastkovým cieľom "vyšší podiel obnoviteľných zdrojov energie" a "zvýšenie energetickej účinnosti". Iba tretí čiastkový cieľ nie je v súvislosti s normou energetického manažérstva relevantný.

Cieľ trvalo udržateľného rozvoja č. 7 "cenovo dostupná a bezpečná energia" je prepojený so štyrmi ďalšími globálnymi cieľmi:

 • Poľnohospodárstvo (SDG 2)
 • udržateľný rozvoj miest (SDG 11)
 • udržateľná spotreba (SDG 12)
 • ochrana klímy (SDG 13)

 

SDG 7 a ISO 50001: zvyšovanie energetickej účinnosti

Spoločnosti s certifikovaným systémom energetického manažérstva (EnMS) v súlade s normou ISO 50001:2018 prispievajú k čiastkovému cieľu 7.3 súvisiacim zvýšením energetickej účinnosti a znížením spotreby energie, pretože práve na tento aspekt sa medzinárodná norma zameriava. V tejto súvislosti nie je až také dôležité, či je zvýšenie energetickej efektívnosti v podniku motivované ekonomicky alebo skôr ekologicky - prípadne oboma spôsobmi.

Čoraz viac spoločností na celom svete zavádza EnMS v súlade s normou ISO 50001 - z oblasti priemyslu, ako aj poskytovateľov služieb a verejných orgánov. Najnovší prieskum ISO z roku 2018 uvádza necelých 20 000 spoločností certifikovaných podľa normy energetického manažérstva, čo zahŕňa približne 45 000 pracovísk - a tento trend má stúpajúcu tendenciu.

 

SDG a ISO 50001: naberá rýchlosť!

Norma ISO 50001 sa preto výborne hodí na dosiahnutie cieľa zdvojnásobiť tempo zvyšovania energetickej efektívnosti do roku 2030. Už prvé vydanie normy v roku 2011 poskytlo spoločnostiam vhodný rámec na úsporu energie a výrazné zvýšenie energetickej účinnosti. Revízia z roku 2018 zaviedla spoločnú základnú štruktúru všetkých najnovších noriem systému manažérstva ISO s jednotnými základnými textami a spoločnými základnými pojmami a definíciami.

Takzvaná štruktúra vysokej úrovne (HLS) vytvára najlepšie podmienky na integráciu rôznych požiadaviek normy. Zjednodušuje zapracovanie tematických požiadaviek do už existujúcich štruktúr a procesov, a tým uľahčuje zapracovanie energetického manažérstva do integrovaného systému manažérstva.

Loading...

HLS - príležitosť pre integrované systémy riadenia

Získajte viac informácií o

-    10 dôvodov pre integrovaný systém riadenia

Obsahuje vizuálne porovnanie štandardov "veľkej päťky" systémov riadenia.

Revízia normy z roku 2018 okrem toho priniesla viacero vylepšení a inovácií. Patria medzi ne požiadavky, ktoré sú strategicky a technicky orientované, ale aj tie, ktoré sa zameriavajú na angažovanosť vrcholového manažmentu, ako aj všetkých osôb zapojených do EnMS vo všeobecnosti. A to so zámerom zabezpečiť účinnosť a neustále zlepšovanie EnMS.

 

Cieľ udržateľného rozvoja č. 7: Obnoviteľná energia ako odporúčanie

Norma ISO 50001 nezohráva významnú úlohu, pokiaľ ide o cieľ trvalo udržateľného rozvoja 7.2. V norme sa na niekoľkých miestach spomínajú obnoviteľné zdroje energie ako celkom odporúčané, napríklad v prílohe A.8.2 (Výklad). To sa však nezaobíde bez vyjadrenia nezáväzného charakteru takéhoto odporúčania: "Pri nových zariadeniach/miestnostiach, zdokonalených technológiách a procesoch by sa mali zvážiť alternatívne druhy energie, ako sú obnoviteľné alebo menej znečisťujúce možnosti energie."

V norme sa tiež výslovne zdôrazňuje neprekvapujúca skutočnosť, že na zvýšení energetickej účinnosti nezáleží na tom, z akých zdrojov elektrina pochádza (A.6.3). V prílohe A.8.3 (Obstarávanie) norma uvádza podobné tvrdenie. Tam sa v podstate uvádza, že zmena alebo zvýšenie obstarávania energie z obnoviteľných zdrojov mimo rozsahu pôsobnosti EnMS nemá vplyv na spotrebu energie ani na zlepšenie energetickej hospodárnosti. Stále sa však konštatuje, že obnoviteľná energia môže mať pozitívny vplyv na životné prostredie.

Jedna vec je však jasná. Spoločnosť získa certifikát podľa normy ISO 50001, aj keď využíva len energiu z uhlia. Vtedy však spĺňa všetky štandardné požiadavky na EnMS s ohľadom na zvyšovanie energetickej účinnosti a ďalšie kritériá. Norma ISO 50001 je čisto normou systému riadenia, ktorá nie je primárne zameraná na udržateľnosť. Zameriava sa na neustále zlepšovanie výkonnosti EnMS a dosahovanie požadovaných výsledkov pomocou vhodných procesov.

 

Záver: Ako norma ISO 50001 prispieva k dosiahnutiu cieľa 7 SDG

Norma ISO 50001 má na to, aby platila do cieľa 7 trvalo udržateľného rozvoja - konkrétne do čiastkového cieľa 7.3 . Implementácia normy (vrátane certifikácie) preto môže byť životaschopným prvým krokom k splneniu cieľa 7 trvalo udržateľného rozvoja. Norma ISO 50001 ponúka podnikom vhodný rámec s cieľom podstatne zvýšiť energetickú účinnosť, a tým znížiť spotrebu energie. Skutočnosť, že norma ISO 50001 sa ako norma systému riadenia zameriava predovšetkým na strategické aspekty a poskytuje finančné stimuly, nie je nedostatkom. Koniec koncov, nižšie náklady na energiu a/alebo daňové úspory sú pre používateľov skutočnou výhodou.

 

Dôvera a odbornosť

Čo pre vás môže urobiť DQS: Ako medzinárodne uznávaný certifikačný orgán pre systémy manažérstva a procesy ročne vykonáme viac ako 30 000 dní auditu. Naše tvrdenie sa začína tam, kde sa končia kontrolné zoznamy auditu. Naši audítori sa špecializujú na to, aby vám poskytli cenné impulzy vďaka svojim komplexným technickým a odvetvovým znalostiam. To vám umožní ďalej rozvíjať váš systém riadenia a neustále zlepšovať výkonnosť vašej spoločnosti. Vezmite nás za slovo! Tešíme sa na rozhovor s vami. Kontaktujte nás teraz.

Autor
Julian König

Julian König, vedúci oddelenia riadenia produktov a akreditácie v spoločnosti DQS a zároveň expert pre normu ISO 50001, je zodpovedný za podporu a vývoj produktov v súlade s akreditáciou pre produkty, na ktoré sa spoločnosť DQS zameriava. Spojenie know-how v jeho tíme vytvára silné prepojenie s potrebami trhu. Vďaka svojim odborným znalostiam v oblasti noriem je aj vyhľadávaným autorom a moderátorom.

Loading...