SDG en ISO 50001: de twee hebben een bijna directe relatie. Waar de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) in doel 7 oproept om iedereen toegang te geven tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie, stelt de internationale norm ISO 50001 eisen aan energiemanagementsystemen in deze richting. De norm is er vooral op gericht de energie-efficiëntie te verhogen door de energiegerelateerde prestaties voortdurend te verbeteren, vooral in de industrie. Welke bijdrage kan ISO 50001 leveren aan het bereiken van Doelstelling 7 van de SDG's?

Loading...

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's), in het Engels Sustainable Development Goals (SDGs) genoemd, vertegenwoordigen de belangrijkste boodschappen van de Agenda 2030 van 2015. De 17 doelen ter bevordering van duurzame vrede en welvaart zijn gericht op iedereen wereldwijd: overheden, bedrijfsleven en wetenschap, maar ook de samenleving als geheel en, niet in de laatste plaats, consumenten. De SDG's moeten tegen 2030 wereldwijd en door alle VN-lidstaten zijn bereikt, en zijn in sommige gevallen al tegen 2020 bereikt.

De internationaal bekende norm voor energiebeheer ISO 50001 speelt een belangrijke rol in SDG-doelstelling 7 "betaalbare en veilige energie".

Met in totaal 169 afzonderlijke doelen vormen de wereldwijde Sustainable Development Goals (SDG's) een oproep aan de samenleving om het idee van duurzaamheid in elke activiteit te integreren. De SDG's zijn gebaseerd op de drie pijlers van duurzaamheid "sociaal", "ecologisch" en "economisch" en hebben onder meer betrekking op de volgende onderwerpen

 • Voedsel
 • Werk
 • Gezondheid
 • Milieu
 • Energie
 • enz.

SDG en ISO 50001

Managementsystemen die de internationale ISO-normen volgen, dragen in toenemende mate bij aan de implementatie van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Deze ISO-normen kunnen de duurzame ontwikkeling van onze samenleving en de verwezenlijking van wereldwijde doelstellingen ondersteunen. Dit gebeurt door het implementeren en realiseren van maatregelen en structuren die door de respectievelijke normen worden vereist.

Een voorbeeld hiervan is de interactie tussen SDG en ISO 50001.

SDG-doelstelling 7: Betaalbare en veilige energie

De belangrijkste uitspraken over het duurzaamheidsthema "energie" zijn geformuleerd in doel 7. Volgens dit doel moet ervoor worden gezorgd dat alle mensen wereldwijd "toegang hebben tot betaalbare, veilige, duurzame en moderne energie". Drie subdoelen geven in het kort aan wat nodig is om dit te bereiken:

 • Een aanzienlijke toename van het aandeel van duurzame energiebronnen in de mondiale energiemix (7.2)
 • Verdubbeling van het tempo waarin de energie-efficiëntie toeneemt (7.3)
 • Meer internationale samenwerking om de toegang tot onderzoek en technologie op het gebied van schone energie te vergemakkelijken, met inbegrip van investeringen in energie-infrastructuur en bevordering van schone energietechnologie (7.a).

SGD en ISO 50001 voor energiebeheer

Alle drie de subdoelstellingen moeten volgens de Verenigde Naties uiterlijk in 2030 zijn bereikt. De norm voor beheersystemen ISO 50001 kan een belangrijke bijdrage leveren aan de twee subdoelstellingen "groter aandeel hernieuwbare energiebronnen" en "verhoging van de energie-efficiëntie". Alleen de derde subdoelstelling is niet relevant met betrekking tot de norm voor energiebeheer.

Duurzame-ontwikkelingsdoelstelling 7 "betaalbare en continu geleverde energie" is gekoppeld aan vier andere mondiale doelstellingen:

 • Landbouw (SDG 2)
 • Duurzame stedelijke ontwikkeling (SDG 11)
 • Duurzame consumptie (SDG 12)
 • Klimaatbescherming (SDG 13)

 

SDG 7 en ISO 50001: Verbeteren van energie-efficiëntie

Bedrijven met een gecertificeerd energiemanagementsysteem (EnMS) conform ISO 50001:2018 dragen bij aan subdoel 7.3 met de bijbehorende verhoging van de energie-efficiëntie en verlaging van het energieverbruik, omdat juist dit aspect de focus is van de internationale norm. In dit verband is het minder belangrijk of de verhoging van de energie-efficiëntie in een bedrijf economisch of eerder ecologisch gemotiveerd is - of beide.

Wereldwijd implementeren steeds meer bedrijven een EnMS volgens ISO 50001 - zowel uit de industrie als uit dienstverleners en overheidsinstanties. De laatste ISO Survey van 2018 laat iets minder dan 20.000 bedrijven zien die gecertificeerd zijn volgens de energiemanagementnorm, waaronder ongeveer 45.000 locaties - en de trend is stijgend.

 

SDG en ISO 50001: vaart maken!

ISO 50001 is dus zeer geschikt voor de doelstelling om het tempo van de toename van de energie-efficiëntie tegen 2030 te verdubbelen. Zelfs de eerste editie van de norm in 2011 bood bedrijven al een geschikt kader om energie te besparen en de energie-efficiëntie aanzienlijk te verhogen. De herziening van 2018 introduceerde de gemeenschappelijke basisstructuur van alle recente ISO-managementsysteemnormen, met uniforme basisteksten en gemeenschappelijke basistermen en definities.

De zogenaamde High Level Structure (HLS) schept de beste voorwaarden voor de integratie van verschillende normeisen. De HLS vereenvoudigt het inpassen van themagerelateerde eisen in reeds bestaande structuren en processen en vergemakkelijkt zo het inpassen van energiebeheer in een geïntegreerd managementsysteem.

Loading...

HLS - Een kans voor geïntegreerde beheersystemen

Lees meer over de

 • 10 redenen voor een geïntegreerd managementsysteem

Inclusief een visuele vergelijking van de "Big Five" managementsysteemnormen.

Daarnaast heeft de herziening van de norm in 2018 een aantal verbeteringen en vernieuwingen met zich meegebracht. Het gaat onder meer om eisen die strategisch en technisch georiënteerd zijn, maar ook om eisen die zich richten op de betrokkenheid van zowel het topmanagement als alle betrokkenen bij het EnMS in het algemeen. Dit met de bedoeling om de doeltreffendheid en voortdurende verbetering van het EnMS te waarborgen.

SDG 7: Hernieuwbare energie als aanbeveling

ISO 50001 speelt geen grote rol met betrekking tot Sustainable Development Goal 7.2. De norm noemt hernieuwbare energie op een paar plaatsen wel als een aanbeveling, bijvoorbeeld in bijlage A.8.2 (Interpretatie). Dit is echter niet zonder het niet-bindende karakter van een dergelijke aanbeveling tot uitdrukking te brengen: "Voor nieuwe installaties/locaties, verbeterde technologieën en processen dienen alternatieve energiesoorten zoals hernieuwbare of minder vervuilende energieopties te worden overwogen."

De norm benadrukt ook specifiek het weinig verrassende feit dat het er niet toe doet uit welke bronnen de elektriciteit afkomstig is om de energie-efficiëntie te verhogen (A.6.3). In bijlage A.8.3 (Inkoop) doet de norm een soortgelijke uitspraak. Daar wordt in essentie gesteld dat een verandering of toename in de inkoop van hernieuwbare energie van buiten het toepassingsgebied van het EnMS geen effect heeft op het energieverbruik, noch op de verbetering van energiegerelateerde prestaties. Er wordt echter wel opgemerkt dat hernieuwbare energie positieve milieueffecten kan hebben.

Eén ding is echter duidelijk. Een bedrijf zal een certificaat volgens ISO 50001 krijgen, zelfs als het alleen energie uit steenkool gebruikt. Dit voldoet dan echter aan alle normeisen voor het EnMS met betrekking tot het verhogen van de energie-efficiëntie en andere criteria. ISO 50001 is puur een managementsysteemnorm die niet primair gericht is op duurzaamheid. De nadruk ligt op de voortdurende verbetering van de prestaties van een EnMS en het bereiken van gewenste resultaten met behulp van geschikte processen.

Conclusie: Hoe ISO 50001 bijdraagt aan SDG-doelstelling 7

ISO 50001 heeft wat nodig is om te betalen in Duurzame Ontwikkeling Doelstelling 7 - in het bijzonder subdoelstelling 7.3 . Het implementeren van de norm (inclusief certificering) kan daarom een haalbare eerste stap zijn om te voldoen aan SDG 7. ISO 50001 biedt bedrijven een geschikt kader met het oog op een aanzienlijke verhoging van de energie-efficiëntie en dus een vermindering van het energieverbruik. Het feit dat ISO 50001 zich als managementsysteemnorm vooral richt op strategische aspecten en financiële prikkels biedt, is geen gemis. Lagere energiekosten en/of belastingbesparingen zijn immers een waar voordeel voor de gebruikers.

Vertrouwen en deskundigheid

Wat DQS voor u kan doen: Als internationaal erkend certificeerder voor managementsystemen en -processen, auditen wij op meer dan 30.000 auditdagen per jaar. Onze claim begint waar audit checklisten eindigen. Onze auditors zijn gespecialiseerd om u waardevolle impulsen te geven met hun uitgebreide technische en industrie expertise. Dit stelt u in staat uw managementsysteem verder te ontwikkelen en de prestaties van uw bedrijf voortdurend te verbeteren. Houdt u ons aan ons woord! Wij verheugen ons op een gesprek met u. Neem nu contact met ons op.

Auteur
Julian König

Als hoofd Product Management & Accreditatie bij DQS en tevens expert voor ISO 50001, is Julian König verantwoordelijk voor accreditatie-conforme productondersteuning en ontwikkeling voor de focusproducten van DQS. De bundeling van knowhow in zijn team zorgt voor een sterke aansluiting op de behoeften van de markt. Met zijn expertise in standaarden is hij ook een veelgevraagd auteur en moderator.

Loading...