SDG i ISO 50001: njih dvoje imaju skoro direktnu vezu. Tamo gde ciljevi održivog razvoja Ujedinjenih nacija (UN) u Cilju 7 pozivaju na obezbeđivanje pristupa pristupačnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve, međunarodni standard ISO 50001 postavlja zahteve za sisteme energetskog upravljanja u tom pravcu. Ona pre svega ima za cilj povećanje energetske efikasnosti kontinuiranim poboljšanjem performansi vezanih za energetiku, posebno u industriji. Kakav doprinos ISO 50001 može dati za postizanje Cilja 7 SDG-a?

Loading...

Nazvani ciljevi održivog razvoja (SDG) na engleskom jeziku, ciljevi održivog razvoja (SDG) predstavljaju ključne poruke iz 2015 za Agende 2030. 17 ciljeva za promovisanje održivog mira i prosperiteta su usmereni na sve širom sveta: vlade, biznis i nauku, kao i društvo u celini i, na kraju, ali ne i najmanje važno, potrošači. Ciljevi održivog razvoja treba da budu postignuti na globalnom nivou i u svim državama članicama UN do 2030. godine, au nekim slučajevima su već postignuti do 2020. godine.

Međunarodno poznati standard za upravljanje energijom ISO 50001 igra važnu ulogu u SGD Cilju 7 „pristupačna i sigurna energija“.

Sa ukupno 169 pojedinačnih ciljeva, globalni ciljevi održivog razvoja (SDG) predstavljaju poziv društvu da integriše ideju održivosti u svaku aktivnost. Ciljevi održivog razvoja su zasnovani na tri stuba održivosti „društveni“, „ekološki“ i „ekonomski“ i bave se sledećim temama:

 • Hrana
 • Rad
 • Zdravlje
 • Životna sredina
 • Energija
 • itd.

 

SDG i ISO 50001

Sistemi upravljanja koji prate međunarodne ISO standarde sve više doprinose implementaciji Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija. Ovi ISO standardi mogu da podrže održivi razvoj našeg društva i postizanje globalnih ciljeva. Ovo se postiže sprovođenjem i realizacijom mera i struktura koje zahtevaju odgovarajući standardi.

Primer za to je interakcija između SDG i ISO 50001.

 

Cilj 7 SDG: Pristupačna i sigurna energija

Ključne izjave o temi održivosti „energija“ formulisane su u cilju 7. Prema ovom cilju, trebalo bi obezbediti da svi ljudi širom sveta imaju „pristup pristupačnoj, bezbednoj, održivoj i modernoj energiji. Tri podcilja ukratko preciziraju šta je potrebno da se ovo postigne:

 • Značajno povećanje udela obnovljivih izvora energije u globalnom energetskom miksu (7.2)
 • Udvostručena stopa povećanja energetske efikasnosti (7.3)
 • Povećana međunarodna saradnja kako bi se olakšao pristup istraživanju i tehnologiji čiste energije, uključujući ulaganje u energetsku infrastrukturu i promociju tehnologije čiste energije (7.a).

 

SGD i ISO 50001 za upravljanje energijom

Prema Ujedinjenim nacijama, sva tri podcilja treba da budu ostvarena najkasnije do 2030. godine. Standard sistema menadžmenta ISO 50001 može dati značajan doprinos dva podcilja „veći udeo obnovljivih izvora energije“ i „povećanje energetske efikasnosti“. Samo treći podcilj nije relevantan u pogledu standarda upravljanja energijom.

Cilj održivog razvoja 7 „pristupačna i sigurna energija“ povezan je sa četiri druga globalna cilja:

 • Poljoprivreda (SDG 2)
 • Održivi urbani razvoj (SDG 11)
 • Održiva potrošnja (SDG 12)
 • Zaštita klime (SDG 13)

 

SDG 7 i ISO 50001: Povećanje energetske efikasnosti

Kompanije sa sertifikovanim sistemom menadžmenta energijom (EnMS) u skladu sa ISO 50001:2018 doprinose podcilju 7.3 sa povezanim povećanjem energetske efikasnosti i smanjenjem potrošnje energije, jer je upravo ovaj aspekt u fokusu međunarodnog standarda.  U ovom kontekstu, manje je važno da li je povećanje energetske efikasnosti u preduzeću ekonomski ili bolje rečeno ekološki motivisano – ili oboje.

Sve više kompanija širom sveta implementira EnMS u skladu sa ISO 50001 - iz industrije, kao i od pružalaca usluga i javnih tela. Najnovija ISO anketa iz 2018. pokazuje nešto manje od 20.000 kompanija koje su sertifikovane za standard upravljanja energijom, što uključuje oko 45.000 lokacija – i trend je u porastu.

 

SDG i ISO 50001: Brzina!

ISO 50001 je stoga dobro prilagođen cilju udvostručavanja stope povećanja energetske efikasnosti do 2030. Čak je i prvo izdanje standarda 2011. godine pružilo kompanijama odgovarajući okvir za uštedu energije i značajno povećanje energetske efikasnosti. Revizijom iz 2018. uvedena je zajednička osnovna struktura svih novijih standarda ISO sistema menadžmenta, sa jedinstvenim osnovnim tekstovima i zajedničkim osnovnim terminima i definicijama.

Takozvana struktura visokog nivoa (HLS) stvara najbolje uslove za integraciju različitih zahteva standarda. On pojednostavljuje spajanje zahteva povezanih sa temama u već postojeće strukture i procese i na taj način olakšava spajanje upravljanja energijom u integrisani sistem menadžmenta.

whitepaper-dqs-iso-50001-energiemanagement-einfuehren
Loading...

Sistemski pristup upravljanju energijom

Saznajte više o sedam ključnih koraka na putu implementacije sistema upravljanja energijom u ovoj Beloj strani. Saznajte više o:

 • Uspostavljanje holističkog sistema upravljanja
 • Povećanje energetske efikasnosti
 • Smanjenje potrošnje energije i povezanih troškova energije

Pored toga, revizija standarda iz 2018. donela je niz poboljšanja i inovacija. To uključuje zahteve koji su strateški i tehnički orijentisani, ali i one koji se fokusiraju na posvećenost najvišeg menadžmenta kao i svih onih koji su uključeni u EnMS uopšte. Ovo sa namerom da se obezbedi delotvornost i kontinuirano unapređenje EnMS.

 

SDG 7: Obnovljiva energija kao preporuka

ISO 50001 ne igra važnu ulogu u pogledu cilja održivog razvoja 7.2 Standard pominje obnovljive izvore energije na nekoliko mesta kao sasvim preporučljive, na primer u Aneksu A.8.2 (Tumačenje). Međutim, ovo nije bez izražavanja neobavezujuće prirode takve preporuke: „Za nove objekte/lokacije, poboljšane tehnologije i procese, trebalo bi razmotriti alternativne vrste energije kao što su obnovljivi izvori ili opcije manje zagađujuće energije.“

Standard takođe posebno naglašava iznenađujuću činjenicu da nije važno iz kojih izvora dolazi električna energija za povećanje energetske efikasnosti (A.6.3). U Aneksu A.8.3 (Nabavka), standard daje sličnu izjavu. U ovom delu se navodi da promena ili povećanje nabavke obnovljive energije izvan EnMS nema efekta na potrošnju energije, niti na poboljšanje performansi vezanih za energiju. Međutim, i dalje se primećuje da obnovljiva energija može imati pozitivne uticaje na životnu sredinu.

Jedna stvar je ipak jasna. Kompanija će dobiti sertifikat prema ISO 50001 čak i ako koristi samo energiju iz uglja. Međutim, ovo onda ispunjava sve standardne zahteve za EnMS u pogledu povećanja energetske efikasnosti i drugih kriterijuma. ISO 50001 je čisto standard sistema menadžmenta koji nije prvenstveno usmeren na održivost. Fokus je na stalnom poboljšanju performansi EnMS-a i postizanju željenih rezultata korišćenjem odgovarajućih procesa.

 

Zaključak: Kako se ISO 50001 isplati za cilj 7 SDG

ISO 50001 ima ono što je potrebno da plati u cilju održivog razvoja 7 – posebno podcilju 7.3. Implementacija standarda (uključujući sertifikaciju) može da bude prvi korak ka ispunjenju SDG 7. ISO 50001 nudi kompanijama odgovarajući okvir sa ciljem da značajno povećaju energetsku efikasnost i na taj način smanje potrošnju energije. Nije nedostatak činjenica da se ISO 50001, kao standard sistema menadžmenta, fokusira prvenstveno na strateške aspekte i daje finansijske podsticaje. Na kraju krajeva, niži troškovi energije i/ili uštede poreza su prava prednost za korisnike.

 

Poverenje i stručnost

Šta DQS može da uradi za vas: Kao međunarodno priznato sertifikaciono telo za sisteme menadžmenta i procesa, vršimo provere više od 30.000 dana provere godišnje. Naša tvrdnja počinje tamo gde se završavaju kontrolne liste provere. Naši auditori su specijalizovani za davanje vrednih impulsa sa svojom sveobuhvatnom tehničkom i industrijskom stručnošću. Ovo vam omogućava da dalje razvijate svoj sistem upravljanja i kontinuirano poboljšavate performanse vaše kompanije. Verujte nam na reč! Radujemo se razgovoru sa vama. Kontaktirajte nas sada.

Autor
Julijan Konig

Rukovodilac za upravljanje proizvodima & akreditaciju u DQS-u i takođe ekspert za ISO 50001, Julian König je odgovoran za podršku i razvoj proizvoda usaglašenih sa akreditacijom za DQS-ove proizvode u fokusu. Sa svojom stručnošću u standardima, on je i traženi autor i moderator.

Loading...