Mnohé spoločnosti sa dnes spoliehajú na systém energetického manažérstva, aby zvýšili svoju energetickú účinnosť a zároveň znížili spotrebu energie a súvisiace náklady. Najmä malé a stredné podniky (MSP) sa však doteraz vyhýbali komplexnému systému manažérstva kvôli nákladom s tým spojeným. Od septembra 2021 je k dispozícii norma ISO 50005 ako usmernenie, ktoré poskytuje jednoduchý a postupný úvod do energetického manažmentu. Obsahuje rôzne pomocné a implementačné príklady, ktoré pomáhajú spoločnostiam určiť stav ich energetickej efektívnosti a zaviesť opatrenia na zlepšenie.

Zavedenie systému energetického manažérstva (EnMS) spočiatku vyžaduje úsilie. Počas zavádzania musí podnik prideliť energetický tím, ktorý bude inde chýbať. Okrem toho jednoduché zmeny, ako sú úpravy procesov alebo školenia, zvyčajne nestačia na zlepšenie energetickej výkonnosti.

Pomerne často je potrebné investovať do nových, účinnejších technológií. Tu môže byť nápomocný spoľahlivý výpočet ziskovosti na základe normy EN 17463 (VALERI).

V tejto súvislosti nie je prekvapujúce, že organizácie sa vyhýbajú implementácii komplexného systému EnMS podľa normy ISO 50001 a naďalej sa spoliehajú na svoj predchádzajúci, často dosť neštruktúrovaný prístup. Podporu pri implementácii poskytuje nová norma ISO 50005, ktorá bola v anglickom jazyku publikovaná v roku 2021 (ISO 50005:2021).

NORMA ISO 50005:2021 Systémy energetického manažérstva - Usmernenia na postupnú implementáciu

Norma je k dispozícii na webovej stránke ISO.

Príručka, ktorá nemôže byť certifikovaná, umožňuje používateľom jemný, postupný úvod do energetického manažérstva. V ideálnom prípade to neskôr vedie k plne komplexnému systému manažérstva v súlade s normou ISO 50001. Norma ISO 50005 je v súlade s medzinárodnou normou ISO 50001:2018, ale nepokrýva všetky požiadavky energetickej normy.

ISO 50005 - Štvorúrovňový model vyspelosti

Nová príručka ISO 50005 je založená na prístupe postupnej implementácie s dvanástimi prvkami, príslušnými jednotlivými témami a štyrmi úrovňami vyspelosti pre každý prvok. Obsah požiadaviek sa vzťahuje na príslušné časti normy ISO 50001.

V prvom kroku spoločnosti určia svoj súčasný energetický stav. To im umožňuje určiť úroveň, na ktorej môžu vstúpiť do energetického manažérstva. Na tomto základe si stanovia konkrétne ciele prispôsobené situácii v príslušnej spoločnosti, aby mohli neustále zlepšovať svoju energetickú výkonnosť.

Norma ISO 50005 je teda aj účinným nástrojom na realistické sebahodnotenie úrovne vyspelosti organizácie v oblasti energetiky.

Štyri úrovne vyspelosti podľa normy ISO 50005

Štyri úrovne vyspelosti, ktoré na seba nadväzujú, sú opísané v článku 4 normy ISO 50005:

Úroveň 1 - Umožnenie

 • Žiadne systematické postupy energetického manažérstva

Úroveň 2 - Zlepšenie

 • Zavedená energetická politika
 • Zavedený tím pre energetiku
 • Analýza údajov o spotrebe energie a nákladoch na energiu
 • Vyhodnotenie možností úspor energie
 • Zavedené sporadické systematické postupy energetického manažmentu

Úroveň 3 - Vznik

 • Systematické postupy energetického manažmentu
 • Strategické riadenie energie
 • Zlepšenie monitorovania a hodnotenia
 • Dodržiavanie právnych predpisov ako požiadavka EnMS
 • Učiaca sa organizácia

Fáza 4 - Zavedenie

 • Neustále zlepšovanie EnMS
 • Neustále zlepšovanie energetickej hospodárnosti
 • Implementácia základných prvkov normy ISO 50001
 • Pripravenosť na analýzu nedostatkov smerom k norme ISO 50001

Napríklad: Bod 5.4

Prvok 4 - Posudzovanie energie, téma Významné využívanie energie (SEU).

Téma

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 3

Úroveň 4

SEUs

(oblasti s významnou spotrebou energie)

-

Identifikujte SEU

Určite súčasnú energetickú hospodárnosť každej SEU.

Identifikujte osoby, ktoré vykonávajú činnosti, ktoré môžu ovplyvniť alebo ovplyvňujú SEU.

Techniker mit Laptop und Funkgerät gibt Messdaten aus einer Industrieanlagen-Komponente durch.
Loading...

Tip na čítanie: Viac informácií o tejto téme nájdete v našom článku o významnom využívaní energie (SEU).

Loading...

Systematický energetický manažment

Využite know-how našich odborníkov. Získajte viac informácií o požiadavkách normy ISO 50001 pre energetický manažment a o jednotlivých krokoch implementácie v našej bezplatnej Bielej knihe.

Dvanásť prvkov

Dvanásť základných prvkov normy ISO 50005 vychádza z medzinárodnej normy ISO 50001.

Prvok č. a názov
Prvok 1 Kontext organizácie
Prvok 2 Vedenie
Prvok 3 Zdroje
Prvok 4 Energetické hodnotenie
Prvok 5 Ukazovatele energetickej hospodárnosti a základné energetické hodnoty
Prvok 6 Ciele, energetické ciele a akčné plány
Prvok 7 Kompetencie a informovanosť
Prvok 8 Prevádzka a údržba
Prvok 9 Obstarávanie a projektovanie
Prvok 10 Proces oznamovania a usmerňovania zdokumentovaných informácií
Prvok 11 Monitorovanie, meranie, analýza a hodnotenie výkonnosti v oblasti energetiky
Prvok 12 Posudzovanie a zlepšovanie riadenia

Ustanovenie 5 normy priraďuje kritériá k jednej téme každého prvku, ktoré zodpovedajú uvedeným štyrom úrovniam vyspelosti z hľadiska stupňa dosiahnutia. Kritériá na seba nadväzujú a uvádzajú, čo musí organizácia urobiť, aby dosiahla jednotlivé úrovne vyspelosti. Ak nie je uvedené žiadne kritérium, príslušná téma nehrá v klasifikácii žiadnu úlohu.

Splnenie požiadaviek úrovne 4 už naznačuje vyššiu úroveň energetickej efektívnosti. Tu môže analýza nedostatkov naznačiť, ktoré kroky sú ešte potrebné na dosiahnutie úrovne plne komplexného, certifikovateľného systému riadenia podľa normy ISO 50001.

Prílohy normy ISO 50005 sú praktické

V prílohe A normy ISO 50005 sa nachádza široká škála príkladov pomoci a implementácie pre každý z dvanástich základných prvkov. Vďaka tomu je pre podniky oveľa jednoduchšie určiť stav energetickej efektívnosti, ktorý sa ich týka, a zaviesť postupné opatrenia na neustále zlepšovanie svojej energetickej hospodárnosti.

Vprílohe B sú podrobne uvedené kritériá pre každú úroveň a je v nej uvedené prepojenie medzi oddielmi a pododdielmi normy ISO 50001 a príslušnými prvkami. Toto porovnanie je obzvlášť užitočné, pretože príručka nie je štruktúrovaná podľa štruktúry vysokej úrovne (HLS). To sťažuje priame porovnanie s článkami a požiadavkami z normy ISO 50001:2018 - napríklad na analýzu nedostatkov.

ISO 50005 - finančná kompenzácia v prípade obchodovania s emisiami z palív

Norma ISO 50005 má aj politický význam: napríklad v Nemecku môžu medzinárodne pôsobiace spoločnosti, ktoré pôsobia v odvetví, ktoré je obzvlášť postihnuté problematikou úniku uhlíka* a ktoré sú znevýhodnené obchodovaním s emisiami palív, získať finančnú kompenzáciu. Stanovuje to " nariadenie o úniku uhlíka SESTA - BECV" z 28. júla 2021. Jednou z podmienok je, aby dotknuté spoločnosti zaviedli systém energetického manažérstva, a teda realizovali úsporné opatrenia, ktoré vedú k zníženiu spotreby energie a ich emisií skleníkových plynov.

*Únik uhlíka Presunemisií CO2, naktoré sa vzťahuje európsky systém obchodovania s emisiami, do krajín mimo EÚ s cieľom obísť európske požiadavky na emisie skleníkových plynov.

Pre spoločnosti, ktoré spotrebujú menej ako 10 GWh energie z fosílnych palív ročne, je možnou protihodnotou na získanie kompenzácie preukázanie systému EnMS podľa normy ISO 50005 (úroveň 3). Dôkaz o offsete musí byť potvrdený audítorským orgánom, napríklad DQS.

iso-50001-certification-dqs-two persons using solar panels and wind turbine
Loading...

Certifikácia ISO 50001

Aké úsilie musíte očakávať pri certifikácii vášho EnMS? Zistite to bezplatne a nezáväzne.

Ďalšie právne súvislosti (len EÚ/Nemecko)

Zákon o financovaní energetiky (EnFG)

Zákon o financovaní energetického obratu v sektore elektrickej energie prostredníctvom platieb spolkovej vlády a vyberania poplatkov.

Tento osobitný vyrovnávací systém je výnimočným ustanovením, na základe ktorého môžu podniky s vysokými nákladmi na elektrickú energiu a iné oprávnené subjekty získať hornú hranicu poplatkov1 za elektrickú energiu s cieľom zabezpečiť konkurencieschopnosť. Základom je od 1. januára 2023 zákon o financovaní energetiky.

Cieľom tohto zákona je zjednotiť limity výšky odvodov splatných v sektore elektrickej energie a spojiť ich do jedného zákona. Nahrádza predchádzajúcu právnu úpravu "osobitnej vyrovnávacej schémy" v EEG (zrušenie § 63 EEG). Oddiel 28 a nasl. zákona EnFG obsahuje hlavné nové nariadenia pre podniky s vysokými nákladmi na elektrickú energiu.

Cieľom osobitného vyrovnávacieho systému je aj naďalej obmedziť poplatky*, ktoré majú platiť spoločnosti s vysokými nákladmi na elektrinu, aby sa zachovala medzinárodná konkurencieschopnosť.

* Odvody = odvody KWKG plus odvody z offshore sietí, odvod EEG bol od júla 2022 zrušený.

Kompenzácia cien elektrickej energie (SPK)

Vyplácanie pomoci spoločnostiam náročným na elektrickú energiu na kompenzáciu nepriamych nákladov naCO2; smernica z 24. augusta 2022.

Podľa článku 10a ods. 6 smernice 2003/87/ES v znení zo 14. marca 2018 môžu členské štáty poskytnúť štátnu pomoc v prospech odvetví alebo pododvetví, ktoré sa považujú za odvetvia alebo pododvetvia so značným rizikom úniku uhlíka v dôsledku nákladov na emisie skleníkových plynov prenesených do ceny elektriny, s cieľom kompenzovať tieto náklady.

Riešením rizika úniku uhlíka sa sleduje environmentálny cieľ, keďže v prípade neexistencie záväznej medzinárodnej dohody o znížení emisií skleníkových plynov je cieľom pomoci zabrániť zvýšeniu globálnych emisií skleníkových plynov spôsobených premiestnením výrobných činností mimo Európskej únie.

Kompenzácia cien elektrickej energie teda slúži aj na dosiahnutie cieľov smernice 2003/87/ES. S cieľom znížiť riziko premiestnenia výrobných činností mimo Európskej únie sa touto smernicou poskytuje pomoc na kompenzáciu nákladov na emisie skleníkových plynov prenesených do ceny elektrickej energie.

Požiadavky v zmysle SPK

Ako požiadavka SPK sa tu na kompenzáciu ceny elektriny uplatňuje aj EnMS podľa ISO 50001, environmentálny manažment podľa EMAS a ISO 50005. Vyžadujú sa tieto investície do opatrení energetickej efektívnosti:

Od roku 2021 do roku 2024 vrátane: Investície do opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti s dobou návratnosti max. 3 roky. Výška investícií musí zodpovedať súčtu pomoci od roku 2021 do roku 2024, ak boli identifikované dostatočné opatrenia.

Od roku 2025: Investície do opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti s dobou návratnosti max. 3 roky. Výška investície musí zodpovedať celkovej pomoci za predchádzajúci rok za predpokladu, že bol identifikovaný dostatok opatrení. Ak sa do opatrení investuje menej ako 50 % sumy pomoci, opatrenia sa musia vyhodnotiť metódou čistej súčasnej hodnoty podľa normy DIN EN 17463, ako je uvedené v § 11 BECV.

Zavedenie energetického manažmentu podľa normy ISO 50005 - Záver

Norma ISO 50005 je návod na postupné zavedenie plne komplexného systému energetického manažérstva, ktorý je určený najmä malým a stredným podnikom, ako aj orgánom verejnej správy. Jadrom medzinárodnej normy je dvanásť prvkov, ktoré vychádzajú z normy ISO 50001 a sú obsahovo zjednodušené. Príslušným jednotlivým témam je priradená úroveň vyspelosti od 1 do 4 v závislosti od stupňa splnenia.

Dosiahnutím úrovne 4 pri všetkých prvkoch sa spoločnosť pomerne výrazne približuje k úrovni efektívneho systému riadenia. Na jej úplné dosiahnutie je potrebné vykonať analýzu nedostatkov a zistené nedostatky odstrániť.

Napríklad v Nemecku Ak spoločnosť spĺňa úroveň 3 usmernenia, môže to slúžiť ako dôkaz na finančnú kompenzáciu na základe nariadenia o úniku uhlíka BECV.

DQS - váš certifikačný partner

Spoločnosť DQS je akreditovaná spoločnosťou DAkkS pre všetky bežné normy systémov riadenia, ako sú ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 alebo ISO 50001. V rámci prípravy na certifikáciu môže predbežný audit slúžiť ako úvodné hodnotenie výkonnosti na identifikáciu silných stránok a potenciálu na zlepšenie.

Pri väčších certifikačných projektoch je stretnutie na plánovanie projektu cennou príležitosťou na zoznámenie sa so spoločnosťou DQS a jej audítormi. Následná analýza systému (audit v 1. etape) slúži na zaznamenanie vášho systému manažérstva s jeho procesmi, predpismi a dokumentmi. Pri certifikačnom audite (audit v 2. etape) sa uskutočňuje samotné posúdenie systému. Ak sú splnené všetky požiadavky normy, získate od DQS medzinárodne uznávaný certifikát.

Autor
Tyrone Adu-Baffour

Environmentálny inžinier sa ohliada za viac ako 10 rokmi skúseností ako projektový inžinier pre energetickú efektívnosť a energetický manažment, ako aj v oblasti udržateľnosti. Je expertom na normy DQS a produktovým manažérom pre manažment energie a klímy, ako aj audítorom pre normy ISO 9001, ISO 14001 a ISO 50001.

Loading...