Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Chcete, aby vaša spoločnosť dokázala rozpoznať, minimalizovať a v najlepšom prípade predísť rizikám úrazov a poškodenia zdravia zamestnancov? Vhodný základ: certifikovaný systém riadenia v súlade s normou ISO 45001. Táto medzinárodná norma povyšuje a posilňuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na strategicky dôležitú otázku riadenia.

Cielený záväzok pre čo najlepšiu bezpečnosť pri práci

Úspora nákladov vďaka zníženiu rizík

Zlepšenie imidžu vašej organizácie

Právna istota vďaka dodržiavaniu všetkých požiadaviek

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Čo je norma ISO 45001?

ISO 45001 je medzinárodne uznávaná norma na používanie účinného systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Norma pomáha spoločnostiam identifikovať riziká súvisiace s prácou pre zamestnancov v podobe poškodenia zdravia, nehôd a úrazov a predchádzať im používaním preventívnych opatrení. Spoločnosti môžu byť certifikované podľa normy ISO 45001.

Cieľom normy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zaviesť transparentné a účinné procesy, ktoré vedú k vysokej úrovni bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Medzi základné oblasti patrí pracovná politika, konzultácie so zamestnancami a ich spoluúčasť, identifikácia nebezpečenstiev a hodnotenie rizík, ako aj riadenie rizík. Okrem toho je dôraz kladený na právne témy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Norma ISO 45001:2018 bola zverejnená 12. marca 2018 ako nástupca britskej normy BS OHSAS 18001 (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci). Norma BS OHSAS 18001 bola nahradená normou ISO 45001 na konci septembra 2021. Certifikáty podľa starej normy preto stratili platnosť.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Zielgruppe
Loading...

Pre koho je vhodná certifikácia podľa normy ISO 45001?

Normu ISO 45001 môžu používať spoločnosti a organizácie všetkých veľkostí a odvetví. Normu teda môžu využívať aj malé organizácie, orgány verejnej správy alebo samosprávy. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého jedného zamestnanca v spoločnosti. Dodržiavaním požiadaviek normy ISO 45001 spoločnosti alebo organizácie zabezpečujú spoľahlivú bezpečnosť na pracovisku.

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001 sa riadi základnou štruktúrou iných dôležitých noriem systému manažérstva, tzv. štruktúrou vysokej úrovne (HSL). Vďaka tomu je norma ISO 45001 kompatibilná napríklad s normami ISO 9001 (kvalita) a ISO 14001 (životné prostredie), a preto je vhodná ako súčasť integrovaného systému riadenia.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Mehrwert
Loading...

Prečo má certifikácia podľa normy ISO 45001 zmysel?

Niektoré krajiny už majú veľmi prísne zákony o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Certifikácia podľa normy ISO 45001:2018 pomôže vašej spoločnosti alebo organizácii začleniť zákonné požiadavky do svojich interných procesov. Výsledkom je mnoho výhod:

 • Odhalenie nedostatkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) podľa normy ISO 45001 vám pomôže postupne efektívne odhaliť a odstrániť nedostatky v existujúcom systéme. Certifikácia tak pomáha predchádzať pracovným úrazom alebo bezpečnostným incidentom.
 • Posilnenie zdravia a motivácie zamestnancov
  Vďaka štruktúrovanému systému manažérstva BOZP možno výrazne zlepšiť zdravie zamestnancov podniku. Znižuje sa tak fyzický a psychický stres, čo vedie k vyššej motivácii a nižšej absencii.
 • Väčšia právna istota
  Hlavná otázka dodržiavania predpisov sa týka aj bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Získaním certifikátu ISO 45001 spoločnosti posilňujú svoju právnu istotu. Spájajú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s dodržiavaním predpisov, a tým znižujú riziká zodpovednosti a nebezpečenstvo vysokých následných nákladov.
 • Konkurenčné výhody
  Spoločnosti certifikované podľa normy ISO 45001 sú atraktívne pre zamestnancov. Tieto spoločnosti totiž nielenže ukazujú, že bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je pre ne dôležitá. Certifikáciou tiež zaručujú dodržiavanie dôležitých noriem a požiadaviek. Najmä v čase veľkého nedostatku kvalifikovaných pracovníkov je certifikát ISO 45001 vaším dôležitým plusom ako zamestnávateľa v súťaži o kvalifikovaných pracovníkov.
 • Úspora nákladov a vyššia produktivita
  Štruktúrovaný manažment zdravia výrazne znižuje počet práceneschopných. Podniky tak nielen šetria peniaze, ale dosahujú aj trvalo vysokú úroveň produktivity s menším počtom prerušení prevádzky.
 • Lepšie bezpečnostné povedomie zamestnancov
  Certifikácia podľa normy ISO 45001 zvyšuje povedomie zamestnancov o otázkach bezpečnosti a ochrany zdravia. Norma vyžaduje aktívnu účasť všetkých zamestnancov v ich pracovnom prostredí. Oni sami sa stávajú multiplikátormi toho, ako možno udržateľne dosiahnuť bezpečnosť na pracovisku.
 • Integrácia do existujúceho systému riadenia
  Norma ISO 45001 je založená na základnej štruktúre všetkých moderných systémov riadenia, štruktúre vysokej úrovne. To znamená, že riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci možno integrovať do existujúceho systému riadenia, napríklad do systému podľa ISO 9001 alebo ISO 14001.
Zobraziť viac
Zobraziť menej
Wer darf zertifizieren
Loading...

Kto môže vykonávať certifikáciu podľa normy ISO 45001?

Podržte si potvrdenie: Podobne ako iné certifikácie, aj certifikáciu podľa normy DIN ISO 45001 môže vykonávať len certifikačný orgán, ktorý bol na tento účel akreditovaný nemeckým akreditačným orgánom(DAkkS). Spoločnosť DQS má potrebnú akreditáciu podľa normy ISO/IEC 17021, a preto môže vydávať certifikát podľa normy ISO 45001 pre riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Business28.png
Loading...

Aké sú kroky certifikácie podľa normy ISO 45001?

Keď spoločnosti požiadajú o certifikáciu podľa normy ISO 45001 v DQS, prechádzajú viacstupňovým certifikačným procesom. Ak je už zavedený certifikovaný systém riadenia, proces sa môže skrátiť.

V prvom kroku s nami prediskutujete vašu spoločnosť, vaše požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ciele certifikácie podľa normy ISO 45001. Na základe toho okamžite dostanete podrobnú a transparentnú ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám.

Po uvedení do prevádzky pripravíme audit na certifikáciu. Aby sme dosiahli vysokú mieru spoľahlivosti plánovania, zvyčajne si to vyžaduje koordinačné kolá pre harmonogramy a realizáciu na mieste. Ak si to želáte, môžeme pre vás vykonať predbežný audit. To nám umožní identifikovať dôležité východiská, aby sa certifikácia mohla vykonať ešte cielenejšie. Obe služby sú voliteľné.

Samotný certifikačný audit prebieha v dvoch etapách: V 1. etape (analýza systému) analyzujeme váš systém manažérstva priamo na mieste a hodnotíme ho. V druhej etape (audit systému) sa audit uskutočňuje na mieste. Naši audítori okrem iného skúmajú, či je váš systém manažérstva v súlade s normami, a identifikujú potenciál na zlepšenie. Výsledky auditu sa prezentujú na záverečnom stretnutí. V prípade potreby sa dohodnú akčné plány.

V priebehu komplexného hodnotenia systému vypracujeme písomnú správu. Ak vaša spoločnosť splnila všetky požiadavky normy, získate certifikát ISO 45001.

Po úspešnej certifikácii vykonávame každoročný dozorný audit, aby sme sa uistili, že vaša spoločnosť naďalej spĺňa všetky kľúčové kritériá normy ISO 45001. Tým sa poskytuje odborná podpora pre neustále zlepšovanie vášho systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Certifikát podľa normy ISO 45001 je platný tri roky. Recertifikácia sa uskutočňuje v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím platnosti certifikátu, aby sa zabezpečilo trvalé plnenie požiadaviek normy. Ak sú požiadavky splnené, vydá sa nový certifikát.

Banking13.png
Loading...

Koľko stojí certifikácia podľa normy ISO 45001?

Náklady na certifikáciu podľa normy ISO 45001 závisia od viacerých faktorov. Dôležitú úlohu zohráva napríklad to, či vaša spoločnosť už má certifikovaný systém riadenia ISO. Okrem toho bude mať na cenu vplyv veľkosť vašej spoločnosti, ako aj zložitosť systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Z týchto dôvodov nie je možné uviesť cenu certifikácie podľa normy ISO 45001 ako paušálnu sumu. Kontaktujte nás - radi pre vás vypracujeme spoľahlivú ponuku - individuálne prispôsobenú vašej spoločnosti.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Business2.png
Loading...

Prečo práve DQS?

 • Viac ako 35 rokov skúseností s certifikáciou systémov riadenia a procesov
 • Analýzy vášho systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s pridanou hodnotou
 • Audítori s praktickými skúsenosťami v odvetví
 • Akreditované certifikáty s medzinárodným uznaním
 • Osobná a plynulá podpora našich špecialistov - regionálna, národná a medzinárodná
 • Individuálne ponuky s flexibilnými zmluvnými podmienkami bez skrytých nákladov
Zobraziť viac
Zobraziť menej
Loading...

Žiadosť o cenovú ponuku

Vaša miestna kontaktná osoba

Radi vám poskytneme ponuku na certifikáciu podľa normy ISO 45001 šitú na mieru.

Ing. Pavol Plevják, riaditeľ DQS Slovakia, s.r.o.