Zodpovedné podnikanie a udržateľnosť dnes stoja v popredí firemných hodnôt. Získať preto objektívny pohľad na environmentálne, sociálne a riadiace faktory je kľúčové. To je dôvod, prečo stúpa popularita ESG auditov, ktoré sa stali neodmysliteľným nástrojom pre hodnotenie a zdokonaľovanie podnikateľských praktík v súlade s udržateľnými normami.

V tomto blogu si priblížime, prečo ESG audit nie je len kontrolou, ale katalyzátorom pre lepšie podnikanie.

Čo je ESG?

Životné prostredie, sociálne otázky a riadenie (ESG) je rámec na hodnotenie rizík a príležitostí súvisiacich s vplyvom spoločnosti na tieto faktory.

Posudzuje, do akej miery je spoločnosť v súlade s normami udržateľnosti, a hodnotí jej vplyv na rôzne zainteresované strany vrátane zamestnancov, zákazníkov, investorov a tiež na planétu a jej ekosystémy. Poukazuje aj na riziká súvisiace s ESG, ktorým môže byť organizácia vystavená.

 

Prečo zvoliť audit ESG?

Cieľom ESG auditu je identifikovať oblasti, v ktorých spoločnosť exceluje, a zároveň odokryť oblasti, ktoré by mohla vylepšiť. Proces auditu obvykle zahŕňa zhromažďovanie a analýzu relevantných údajov, porovnávanie s medzinárodnými štandardmi a poskytovanie odporúčaní na optimalizáciu postupov v oblasti ESG.

 

Benefity auditu ESG

 

  • Podporujte transparentnosť: od dodávateľov vyžaduje, aby poskytovali presné informácie o svojich postupoch v oblasti ESG. To pomáha organizáciám získať prehľad o svojich dodávateľských reťazcoch a zabezpečuje, že dodávatelia sú zodpovední za svoje konanie a zverejnené informácie.
  • Zisťuje nedodržiavanie predpisov: audity pomáhajú identifikovať akýkoľvek nesúlad s platnými kódexmi správania, environmentálnymi predpismi, pracovnými zákonmi, normami v oblasti ľudských práv a inými požiadavkami súvisiacimi s ESG.
  • Dohliada na postupy dodávateľov: skúma ich vplyv na životné prostredie, aká je spotreba zdrojov, nakladanie s odpadom, emisie a opatrenia na kontrolu znečistenia. Audity tiež hodnotia sociálne aspekty, ako sú pracovné postupy, zdravotné a bezpečnostné protokoly, starostlivosť o zamestnancov.
  • Vylepšuje procesy: audity identifikujú slabé miesta v dodávateľskom reťazci. Pomáhajú tvoriť opatrenia pri riešení zistených rizík a nedostatkov. Pravidelné audity povzbudzujú dodávateľov k priebežnému zlepšovaniu ich výkonnosti v oblasti ESG.
  • Zlepšenie riadenia rizík: proaktívne identifikujú riziká ESG v dodávateľskom reťazci. Pomáhajú organizáciám identifikovať potenciálne slabé miesta. Tými sú neetické pracovné postupy, porušovanie environmentálnych predpisov alebo zlé riadenie.

Pre DQS je otázka udržateľnosti a zodpovedného podnikania prioritou.

Preto vám radi pomôžeme počas celej cesty auditu. Napíšte nám a my vám pošleme cenovú ponuku na mieru.

 

Napíšte nám
Autor
Pavol Plevják

Riaditeľ a konateľ certifikačnej spoločnosti DQS Slovakia, s.r.o. Zároveň je certifikačným audítorom treťou stranou pre normy ISO 9001 a IATF 16949. Dlhé roky spolupracoval s výrobcami automobilov (OEM) a ich dodávateľmi, kde častokrát mohol nahliadnuť do toho, čo sa skrýva za množstvom požiadaviek na systémy kvality. Umožnilo mu to lepšie pochopiť, prečo nejde „len“ o požiadavky, ale aj o filozofiu myslenia smerom k zákazníkovi. Automobilovému priemyslu sa naplno venoval už od ukončenia štúdia na vysokej škole, čo mu dovolilo nazbierať skúsenosti na pozíciách ako predstaviteľ pre kvalitu, realizácie školení a konzultácií, manažér pre vývoj až k certifikácií systémov manažérstva kvality.

Loading...