Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (alebo riadenie BOZP) znamená systematické plánovanie a realizáciu opatrení a cieľov pre všetky aspekty bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracovisku. Ide o špičkovú problematiku, ktorá si už dávno vyžaduje vysokú prioritu. Veď bezpečnosť sa pri každodennej práci často zanedbáva. Nie nadarmo sú témy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podnikoch ukotvené zákonom a musia sa dodržiavať a realizovať. Žiaľ, mnohým podnikom chýba prehľad o tom, ako sa to má dosiahnuť. Nápravu môže poskytnúť profesionálny systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý umožňuje štruktúrovaný prístup ku všetkým otázkam bezpečnosti a ochrany zdravia.

Loading...

OBSAH

Čo znamená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pre vašu organizáciu?

V súvislosti s Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia úzko súvisia. Obe sledujú spoločný cieľ: chrániť zamestnancov vašej spoločnosti pred všetkými druhmi rizík súvisiacich s prácou.

Zahŕňa všetky vplyvy v súvislosti s pracovnou činnosťou alebo pracoviskom, ktoré môžu ovplyvniť zdravie. Patrí k nim napríklad fyzická alebo psychická záťaž a napätie alebo riziká pri každodennej práci, ako je manipulácia s nebezpečnými látkami, hluk alebo žiarenie. Vo všeobecnosti platí, že riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je strategickou otázkou, a preto zaň zodpovedá vrcholový manažment.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zahŕňa opatrenia, ktoré musí vaša organizácia prijať na predchádzanie pracovným úrazom a chorobám z povolania. Zahŕňa aj identifikáciu a odstránenie rizík súvisiacich s prácou. Opatrenia sa skladajú zo štyroch rôznych pilierov, ktoré na seba nadväzujú:

Hodnotenie rizík

Tento základný postup sa používa na identifikáciu potenciálnych rizík. Na základe týchto zistení môžete definovať a zaviesť vhodné ochranné opatrenia podľa systému T-O-P. Nebezpečenstvo môže vzniknúť napríklad z fyzikálnych účinkov strojov alebo z nedostatočného poučenia či kvalifikácie zamestnancov, ktorí ich obsluhujú. Napríklad podľa § 5 nemeckého zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci musí každý podnik od začiatku a v pravidelných intervaloch vykonávať hodnotenie rizík.

Inštrukcie

Každý podnik musí svojich zamestnancov minimálne raz ročne poučiť. Je potrebné rozlišovať medzi úvodným poučením, poučením v prípade zmien a opakovaným poučením. Úvodné poučenie sa musí uskutočniť pri nástupe nových zamestnancov do vašej spoločnosti, a preto by sa malo vykonať pred ich nástupom do práce.

Zameriavame sa tu na témy súvisiace s bezpečnosťou. Opakované poučenie je vhodné na upozornenie na osobitné alebo nové nebezpečenstvá alebo na pravidelné obnovovanie vedomostí.

"Bezpečnosť práce nesmie byť prázdnou frázou. Musí byť skutočnou súčasťou každodennej činnosti."

Návod na obsluhu

Návod na obsluhu musí byť napísaný zrozumiteľnou a stručnou formou. Ak napríklad informujete svojich zamestnancov o nebezpečenstvách stroja alebo určitých látok, musí byť možné, aby to v krátkom čase pochopili aj neodborní a nekvalifikovaní pracovníci.

Napríklad v Nemecku sa návody na obsluhu vyžadujú na základe rôznych lof zákonov, ako napr:

 • Zákon o bezpečnosti práce (ArbSchG), §9
 • Nariadenie o priemyselnej bezpečnosti (BetrSichV), §12
 • Nariadenie o nebezpečných látkach (GefStoffV), §14 v spojení s technickými predpismi pre nebezpečné látky (TRGS) 555
 • Nariadenie o biologických látkach (BioStoffV), §14

Testovanie pracovných prostriedkov

Počas kontroly pracovného vybavenia sa v pravidelných intervaloch kontroluje, či vaše pracovné vybavenie nie je poškodené alebo nefunkčné.

Ochrana zdravia pri práci

Ochrana zdravia pri práci sa zaoberá dlhodobými účinkami práce na zdravie zamestnancov. Jej cieľom je predchádzať vzniku porúch zdravia súvisiacich s prácou a chorôb z povolania a zabezpečiť čo najbezpečnejšie a najzdravšie pracovisko.

V Nemecku je vaša spoločnosť zo zákona povinná zabezpečiť opatrenia, ktoré udržiavajú a zlepšujú ochranu zdravia a zabezpečujú fyzické a duševné zdravie zamestnancov. Z týchto zákonných požiadaviek majú rovnaký prospech zamestnanci aj zamestnávatelia. Dobré pracovné podmienky totiž zvyšujú psychickú a fyzickú pohodu, ako aj motiváciu a pracovný výkon zamestnancov.

Ochrana zdravia pri práci sa v praxi realizuje prostredníctvom riadenia ochrany zdravia pri práci (OHSMS). Cieľom je tu zosúladiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v podniku tak, aby synergicky harmonizovali.

Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - právne základy v Nemecku

Dôležité ustanovenia zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ArbSchG ) upravuje všetky záležitosti a základné povinnosti potrebné na ochranu zamestnancov vo vašom podniku. Patrí k nim okrem iného aj usporiadanie práce a priestorov a dodržiavanie pracovného času. Zákon tiež predpisuje "humánne navrhovanie" práce, ako aj prevenciu pracovných úrazov a zdravotných rizík súvisiacich s prácou.

V tomto ohľade musíte udržiavať nebezpečenstvo na čo najnižšej úrovni a vždy proti nemu bojovať priamo pri zdroji. Najčastejšou povinnosťou, ktorá z toho vyplýva, je hodnotenie rizík na pracovisku. Pokiaľ ide o prevenciu nebezpečenstva, vždy platí najnovší stav techniky, pracovného lekárstva a hygieny. Vždy sa musia zohľadniť aktuálne poznatky vedy o práci.

"Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci funguje len vtedy, ak sa všetci angažujú v otázkach bezpečnosti práce. Od manažmentu až po zamestnancov."

Na zabezpečenie čo najlepšej ochrany v rámci riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci musí zamestnávateľ všetkých zamestnancov zmysluplne poučiť o tom, ako majú dodržiavať dohodnuté opatrenia. Osobitná ochrana sa poskytuje napríklad mladým ľuďom alebo tehotným ženám. Rozlišovať medzi pohlaviami môžete len vtedy, ak je to z biologických dôvodov absolútne nevyhnutné.

Vyhlášky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, smernice a iné zákony v Nemecku

Podľa nemeckého zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zakotvená napríklad celá rada vyhlášok, nariadení, ako aj iných zákonov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako napr:

 • Nariadenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (89/654/EHS): základné požiadavky na zriaďovanie a prevádzku pracovísk, na ochranu nefajčiarov alebo na vybavenie pracovných miestností alebo hygienických zariadení a tiež iných priestorov
 • nariadenie o zobrazovacích zariadeniach (89/655/EHS): Požiadavky na vybavenie pracoviska vizuálnymi zobrazovacími jednotkami
 • Nariadenie o manipulácii s bremenami (90/269/EHS): Požiadavky na minimalizáciu zdravotných rizík, ako sú napríklad poruchy chrbtice, spojené s ručnou manipuláciou s bremenami.

Všetky tieto zákony a nariadenia majú jedno spoločné: slúžia na ochranu zdravia zamestnancov. Povinnosť dodržiavať predpisy však nemá len zamestnávateľ, ale aj zamestnanci. Napríklad každý zamestnanec má povinnosť starať sa o svojich kolegov a musí používať stroje, zariadenia, materiály atď. len v súlade s ich určením.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci preto môže fungovať len vtedy, ak sa vrcholový manažment, vedúci pracovníci a zamestnanci tiež angažujú v oblasti bezpečnosti práce. Cieľom je povzbudiť všetkých zúčastnených k príkladnej práci a zvýšiť vlastnú zodpovednosť za bezpečnú prácu.

Komunikácia v riadení bezpečnosti práce

Bezpečnosť práce nemôže fungovať bez komunikácie. V záujme efektívneho zavádzania a neustáleho zlepšovania riadenia bezpečnosti práce zohrávajú úlohu takmer všetky oddelenia spoločnosti. Zodpovednosť za systém nesie vrcholový manažment. Na jeho zavedenie sú vyzvaní manažéri na všetkých úrovniach, ako aj samotní zamestnanci, ktorí musia byť vedení k tomu, aby konali na vlastnú zodpovednosť. Na návrhu sa podieľajú napríklad aj podnikoví lekári, odborníci na bezpečnosť práce, zástupcovia vedenia, interní audítori, vedúci procesov a zamestnanecká rada.

Na vytvorenie potrebných základných podmienok vo vašom podniku je dôležité:

 • aby vrcholový manažment podporoval tento proces a konal príkladným spôsobom
 • vytvoriť organizačnú štruktúru, v ktorej sa odborníci na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podieľajú na hodnotení procesov
 • mať základné znalosti o problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • aby sa investovalo do zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Aby bol na tento proces k dispozícii dostatok pracovného času
 • Mať seriózny záväzok k neustálemu zlepšovaniu

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je mimoriadne dôležitá komunikácia. Musí byť zrozumiteľná a poukazovať na potrebu technických a organizačných riešení, ktoré uľahčia bezpečnú prácu a zabránia nebezpečnej práci.

Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa musí prežívať v každodennej činnosti a nesmie sa používať len ako prázdna fráza. Ak napríklad samotní nadriadení opakovane nerešpektujú bezpečnostné predpisy alebo tolerujú porušovanie pravidiel zo strany zamestnancov, žiadne reči na tom nič nezmenia.

Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: Výhody štruktúrovaného prístupu

Na zaručenie a neustále zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo vašej spoločnosti sa vzhľadom na zložitosť právnych predpisov vždy odporúča štruktúrovaný prístup. Žiaľ, mnohé z opatrení povedú k úspechu len vtedy, ak vaša organizácia umožní zrozumiteľné hodnotenie, analýzu, posudzovanie a zlepšovanie činností.

Aby ste skutočne dokázali dodržiavať všetky právne predpisy a vyhlášky a mali prehľad, odporúča sa zaviesť profesionálny systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci založený na tzv. systéme riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSMS).

Takýto systém riadenia bezpečnosti práce, napríklad na základe medzinárodne uznávanej normy ISO 45001, vám umožní efektívne a systematicky implementovať predpísané predpisy o bezpečnosti práce. Zároveň môžete preukázať, že plníte svoje povinnosti organizovať podnik a pracoviská tak, aby boli bezpečné a zdravé.

Cieľom systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je tiež zosúladiť problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s ostatnými cieľmi vašej spoločnosti. Koniec koncov, napriek úsiliu, ktoré je nevyhnutne spojené so zavedením systematického systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sa vďaka tomu môže trvalo zvýšiť vaša ziskovosť.

Veď choroby z povolania a pracovné úrazy spôsobujú podnikom vysoké náklady. Najmä v menších podnikoch to môže viesť k zastaveniu výroby a oneskoreniu termínov dodávok.

Úspora nákladov však zďaleka nie je jediným dôvodom, prečo sa oplatí riadiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pretože:

 • Zlepšujete svoju prevádzku a obchodné procesy.
 • Zlepšuje sa imidž vašej spoločnosti.
 • Motivácia zamestnancov sa preukázateľne zvyšuje.
 • Zvyšuje sa výkonnosť a produktivita.
 • Posilňujete identifikáciu zamestnancov s vašou spoločnosťou.
 • Zvyšuje sa vaša konkurencieschopnosť.

Rovnako ako iné systémy riadenia, aj ISO 45001 sa riadi princípom procesu neustáleho zlepšovania (CIP). Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa preto neobmedzuje len na plánovanie a zavádzanie opatrení, ale zameriava sa na ciele. Tie sa musia dosahovať a neustále prispôsobovať, napríklad udržateľné zdravie, motivácia a výkonnosť.

Zavedenie systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Na zavádzaní systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa podieľajú takmer všetky oblasti v podniku. Zodpovednosť za systém riadenia nesie vrcholový manažment,pri jeho zavádzaní sú všetci dotknutí zamestnanci na všetkých úrovniach rovnako vyzvaní. Ak chcete zaviesť systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s normou ISO 45001, osvedčil sa nasledujúci postup:

 • Definujte ciele: Musíte definovať ciele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a začleniť ich do štruktúry a kultúry spoločnosti. Na tento účel je potrebné tieto ciele oznámiť zodpovedným zamestnancom, aby sa v ich mysliach ukotvili základné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Takýto proces však nebude fungovať bez toho, aby manažment a vedúci pracovníci "išli príkladom".
 • Zriadiť organizáciu: Nemecký zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vyžaduje vytvorenie organizácie, ktorá dôsledne pracuje na dosahovaní cieľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V tejto súvislosti je povinnosťou zamestnávateľa prideliť úlohy v oblasti riadenia bezpečnosti práce a vymenovať zodpovedné, kompetentné osoby. Pridelenie úloh písomne špecifikuje, aké právomoci má daná osoba.
 • Výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: Pri realizácii požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa v praxi osvedčili závodné skupiny, ktoré pracujú na realizácii opatrení pod odborným dohľadom napríklad podnikového lekára.
 • Definovanie organizácie procesu: Vymedzením procesnej organizácie môžete svoje iniciatívy v praxi pomerne ľahko realizovať.
 • Meranie úspechu: V pravidelných intervaloch preskúmajte vhodnosť prijatých opatrení, ako aj ich primeranosť a účinnosť.
  - Zmenilo sa vo vašej spoločnosti niečo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci?
  - Majú tieto zmeny vplyv na zdravie a život vašich zamestnancov?
  - Sú zabezpečené opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci dostatočné na ochranu vašich zamestnancov pred poškodením alebo je potrebné prijať v podniku ďalšie ochranné opatrenia?

Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s ISO 45001 - certifikovaný systém

S ISO 45001, medzinárodnou normou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, možno bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci efektívne integrovať do každodennej praxe. Norma formuluje všetky požiadavky, ktoré musí vaša spoločnosť spĺňať z hľadiska riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zároveň vám poskytuje vhodné nástroje a opatrenia na praktickú implementáciu.

Norma ISO 45001 bola zverejnená v marci 2018 a 30. septembra 2021 tak úplne nahradila doteraz používanú britskú normu BS OHSAS 18001. Je pravda, že mnohé oblasti tejto medzinárodnej normy už boli zahrnuté v norme OHSAS 18001. V niektorých prípadoch však došlo aj k významným odchýlkam alebo doplnkom.

Meeting between two people in a factory hall
Loading...

ISO 45001:2018

Systémy riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - Požiadavky s návodom na použitie

Normu je možné zakúpiť na webovej stránke ISO.

V súvislosti s normou ISO 45001 sa do popredia čoraz viac dostáva napríklad zadávanie zákaziek subdodávateľom a outsourcing služieb externým spoločnostiam. To znamená, že do opatrení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci musia byť zahrnutí nielen zamestnanci vlastnej organizácie, ale aj externí zamestnanci.

Certifikáciou podľa normy ISO 45001 získate dôkaz, že zabezpečujete dostatočnú bezpečnosť na pracovisku a plníte tak svoju spoločenskú zodpovednosť. Dokážete totiž, že robíte všetko pre to, aby ste preukázateľne minimalizovali riziko nehôd, úrazov a chorôb z povolania u svojich zamestnancov.

Ako všetky nové normy systému manažérstva, aj norma ISO 45001 je založená na Štruktúra na vysokej úrovni (HLS). Vďaka tomu majú všetky normy jednotnú štruktúru a podobný základný obsah. To sa týka napríklad kontextu spoločnosti. Okrem toho sa osobitne zdôrazňuje zodpovednosť vrcholového manažmentu.

Certifikáciu vykonávajú len nezávislé, akreditované kontrolné orgány, ako je napríklad DQS. Nezávislý audítor v tomto procese zisťuje, či vaša spoločnosť spĺňa všetky požiadavky normy.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Výhody v skratke

Podobne ako v mnohých iných krajinách, aj v Nemecku už platia veľmi prísne zákony o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Napriek tomu sa odporúča zaviesť profesionálny systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Štruktúrovaný prístup, ktorý takýto systém riadenia umožňuje, pomáha vašim organizáciám integrovať zákonné požiadavky do interných procesov. Týmto spôsobom bude váš systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prínosom v mnohých ohľadoch:

Odhalíte nedostatky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pomáha odhaliť a odstrániť nedostatky. Certifikácia slúži ako nezávislý, neutrálny dôkaz prevencie pracovných úrazov alebo bezpečnostných incidentov.

Posilníte zdravie a motiváciu svojich zamestnancov: Vďaka štruktúrovanému systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci môžete výrazne zlepšiť zdravie vašej spoločnosti. Fyzický a psychický stres sa totiž zníži na minimum, čo vedie k vyššej motivácii a menšiemu počtu oznámení o práceneschopnosti.

Máte väčšiu právnu istotu: Dodržiavanie predpisov ovplyvňuje aj bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Certifikácia podľa normy ISO 45001 vám umožňuje lepšie plniť zákonné povinnosti, a tým posilňuje vašu právnu istotu. Znižujete totiž riziko zodpovednosti a nebezpečenstvo vysokých následných nákladov.

Získate konkurenčné výhody: Získaním certifikácie nielenže preukážete, že bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je pre vás dôležitá, ale zaručíte tým aj dodržiavanie dôležitých noriem. Najmä v časoch veľkého nedostatku kvalifikovaných pracovníkov je to pre vás ako zamestnávateľa dôležité plus v boji o kvalifikovaných pracovníkov.

Môžete tak ušetriť náklady a zvýšiť svoju produktivitu: Štruktúrované riadenie zdravia výrazne znižuje mieru vašej chorobnosti. Nielenže môžete ušetriť peniaze, ale môžete dosiahnuť stálu produktivitu s menším počtom prerušení prevádzky.

Zlepšíte bezpečnostné povedomie svojich zamestnancov: Certifikácia podľa normy ISO 45001 zvyšuje citlivosť vašich zamestnancov na otázky bezpečnosti a ochrany zdravia. Norma totiž vyžaduje aktívnu účasť zamestnancov.

DQS: V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI SA MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ NA TO, ŽE SA VÁM PODARÍ DODRŽAŤ VŠETKY POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ: Jednoduché využitie kvality.

Spoločnosť DQS je vaším kompetentným partnerom, pokiaľ ide o certifikáciu podľa normy ISO 45001. Naši profesionálni audítori vás so skúsenosťami a kompetenciami sprevádzajú všetkými fázami certifikačného procesu - vrátane kombinovaných auditov integrovaných systémov riadenia. Zabezpečujú bezproblémové plánovanie auditov, efektívne vykonávanie auditov a zmysluplné správy z auditov.

fragen-antwort-dqs-fragezeichen auf wuerfeln aus holz auf tisch
Loading...

Radi odpovieme na vaše otázky

Koľko práce musíte vykonať, aby bol váš systém riadenia certifikovaný v súlade s normou ISO 45001? Zistite to.

Spoľahnite sa aj vy na manažérstvo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci certifikované spoločnosťou DQS, a teda na mimoriadne účinný nástroj ďalšieho rozvoja vášho systému riadenia. Takto získate intenzívnejšie znalosti a hlbšie pochopenie vašej organizácie.

Autor
Altan Dayankac

Produktový manažér DQS a expert na mnohé témy týkajúce sa udržateľnosti, klímy, životného prostredia a bezpečnosti práce. Altan Dayankac prispieva svojimi odbornými znalosťami aj ako autor a prednášateľ vo výboroch pre životné prostredie a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na mnohých odborných podujatiach.

Loading...