Řízením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (neboli řízením BOZP) se rozumí systematické plánování a realizace opatření a cílů pro všechny aspekty bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti. Jedná se o špičkové téma, které si již dlouho žádá vysokou prioritu. Vždyť bezpečnost je v každodenní práci často zanedbávána. Ne nadarmo jsou témata bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnicích zakotvena zákonem a musí být dodržována a realizována. Bohužel v mnoha podnicích chybí přehled o tom, jak toho dosáhnout. Nápravu může přinést profesionální systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který umožní strukturovaný přístup ke všem otázkám bezpečnosti a ochrany zdraví.

Loading...

OBSAH

Co znamená bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro vaši organizaci?

V souvislosti s Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnost práce a ochrana zdraví úzce souvisí. Obě sledují společný cíl: chránit zaměstnance vaší společnosti před riziky všeho druhu souvisejícími s prací.

Zahrnuje všechny vlivy v souvislosti s pracovní činností nebo pracovištěm, které mohou ovlivnit zdraví. Patří mezi ně například fyzická nebo psychická zátěž a napětí nebo rizika při každodenní práci, jako je manipulace s nebezpečnými látkami, hluk nebo záření. Obecně platí, že řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je strategickou záležitostí, a proto za něj odpovídá vrcholový management.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zahrnuje opatření, která musí vaše organizace přijmout, aby zabránila pracovním úrazům a nemocem z povolání. Zahrnuje také identifikaci a odstraňování rizik souvisejících s prací. Opatření se skládají ze čtyř různých pilířů, které na sebe navazují:

Hodnocení rizik

Tento základní postup slouží k identifikaci potenciálních rizik. Na základě těchto zjištění lze definovat a zavést vhodná ochranná opatření podle systému T-O-P. Nebezpečí může vzniknout například z fyzikálních účinků strojů nebo z nedostatečného poučení či kvalifikace zaměstnanců, kteří je obsluhují. Např. podle § 5 německého zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci musí každý podnik od počátku a v pravidelných intervalech provádět hodnocení rizik.

Poučení

Každý podnik musí své zaměstnance alespoň jednou ročně poučit. Je třeba rozlišovat mezi vstupním poučením, poučením v případě změn a opakovaným poučením. Úvodní instruktáž musí proběhnout při nástupu nových zaměstnanců do firmy, a proto by měla být provedena před jejich nástupem do práce.

Zaměřte se zde na témata související s bezpečností. Opakované instruktáže jsou vhodné pro upozornění na zvláštní nebo nová nebezpečí nebo pro pravidelné osvěžování znalostí.

"Bezpečnost práce nesmí být prázdnou frází. Musí být skutečnou součástí každodenní činnosti."

Návod k obsluze

Návod k obsluze musí být napsán srozumitelnou a stručnou formou. Pokud například informujete své zaměstnance o nebezpečí stroje nebo určitých látek, musí to být možné pochopit v krátkém čase - a to i pro neodborné a nekvalifikované pracovníky.

Například v Německu jsou návody k obsluze vyžadovány celou řadou zákonů, jako např:

 • Zákon o bezpečnosti práce (ArbSchG, §9).
 • Nařízení o bezpečnosti práce (BetrSichV), §12
 • Nařízení o nebezpečných látkách (GefStoffV), §14 ve spojení s Technickými předpisy pro nebezpečné látky (TRGS) 555
 • Nařízení o biologických látkách (BioStoffV), §14

Zkoušení pracovních prostředků

Při kontrole pracovního vybavení se v pravidelných intervalech kontroluje, zda vaše pracovní vybavení nevykazuje závady nebo poruchy.

Ochrana zdraví při práci

Ochrana zdraví při práci se zabývá dlouhodobými účinky práce na zdraví zaměstnanců. Jejím cílem je předcházet vzniku poruch zdraví a nemocí z povolání souvisejících s prací a zajistit, aby pracoviště bylo co nejbezpečnější a nejzdravější.

V Německu je váš podnik ze zákona povinen zajistit opatření, která udržují a zlepšují ochranu zdraví a zajišťují fyzické a duševní zdraví zaměstnanců. Z těchto zákonných požadavků mají stejný prospěch zaměstnanci i zaměstnavatelé. Koneckonců dobré pracovní podmínky zvyšují psychickou a fyzickou pohodu i motivaci a pracovní výkonnost zaměstnanců.

Ochrana zdraví při práci je v praxi realizována prostřednictvím řízení ochrany zdraví při práci (OHSMS). Cílem je zde skloubit bezpečnost práce a ochranu zdraví v podniku tak, aby spolu synergicky souzněly.

Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - právní základy v Německu

Důležitá ustanovení zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (ArbSchG ) upravuje všechny záležitosti a základní povinnosti nezbytné pro ochranu zaměstnanců ve vašem podniku. Patří mezi ně mimo jiné uspořádání práce a prostor a dodržování pracovní doby. Zákon také předepisuje "humánní uspořádání" práce a prevenci pracovních úrazů a ohrožení zdraví při práci.

V tomto ohledu je třeba udržovat nebezpečí na co nejnižší úrovni a vždy proti němu bojovat přímo u zdroje. Nejčastější povinností, která z toho vyplývá, je hodnocení rizik na pracovišti. Pokud jde o prevenci rizik, platí vždy nejnovější stav techniky, pracovního lékařství a hygieny. Vždy je třeba zohlednit aktuální poznatky vědy o práci.

"Bezpečnost a ochrana zdraví při práci fungují pouze tehdy, pokud se všichni věnují otázkám bezpečnosti práce. Od vedení až po zaměstnance."

Pro zajištění co nejlepší ochrany při řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí zaměstnavatel všechny zaměstnance smysluplně poučit o tom, jak dodržovat dohodnutá opatření. Zvláštní ochrana je poskytována například mladým lidem nebo těhotným ženám. Rozlišovat mezi pohlavími můžete pouze v případě, že je to z biologických důvodů nezbytně nutné.

 

Vyhlášky, směrnice a další zákony o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v Německu

V rámci německého zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je zakotvena například celá řada vyhlášek, nařízení a také dalších zákonů, jako např:

 • Nařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (89/654/EHS): základní požadavky na zřizování a provoz pracovišť, na ochranu nekuřáků nebo na vybavení pracovních místností nebo hygienických zařízení a také dalších prostorů.
 • Nařízení o zobrazovacích zařízeních (89/655/EHS): Požadavky na vybavení pracoviště vizuálními zobrazovacími jednotkami.
 • Nařízení o manipulaci s břemeny (90/269/EHS): Požadavky na minimalizaci zdravotních rizik, jako jsou například poruchy páteře spojené s ruční manipulací s břemeny.

Všechny tyto zákony a nařízení mají jedno společné: slouží k ochraně zdraví zaměstnanců. Povinnost dodržovat předpisy však nemá pouze zaměstnavatel, ale také zaměstnanci. Například každý zaměstnanec má povinnost dbát na své kolegy a musí používat stroje, zařízení, materiály atd. pouze v souladu s jejich určením.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci tedy může fungovat pouze tehdy, pokud se k problematice bezpečnosti práce přihlásí také vrcholový management, vedoucí pracovníci a zaměstnanci. Cílem je povzbudit všechny zúčastněné k příkladné práci a zvýšit vlastní odpovědnost za bezpečnou práci.

 

Komunikace v řízení bezpečnosti práce

Bezpečnost práce nemůže fungovat bez komunikace. Aby bylo možné efektivně zavádět a neustále zlepšovat řízení bezpečnosti práce, musí svou roli sehrát téměř všechna oddělení společnosti. Odpovědnost za systém nese vrcholové vedení. K jeho zavádění jsou povoláni manažeři na všech úrovních, stejně jako samotní zaměstnanci, kteří musí být seznámeni s jednáním na vlastní odpovědnost. Na návrhu se dále podílejí například podnikoví lékaři, specialisté na bezpečnost práce, zástupci vedení, interní auditoři, vedoucí procesů a rada zaměstnanců.

Pro vytvoření potřebných základních podmínek ve vašem podniku je důležité:

 • Aby vrcholové vedení proces podporovalo a jednalo příkladně
 • Vytvořit organizační strukturu, v níž se odborníci na bezpečnost a ochranu zdraví při práci podílejí na hodnocení procesů
 • Mít základní znalosti o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Aby se investovalo do zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Aby byl pro tento proces k dispozici dostatečný pracovní čas
 • Aby bylo možné se vážně zavázat k neustálému zlepšování

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je obzvláště důležitá komunikace. Musí být srozumitelná a poukazovat na potřebu technických a organizačních řešení, která usnadní bezpečnou práci a zabrání práci nebezpečné.

Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí být prožíváno v každodenním provozu a nesmí být používáno jen jako prázdná fráze. Pokud například sami nadřízení opakovaně nedodržují bezpečnostní předpisy nebo tolerují porušování pravidel ze strany zaměstnanců, žádné řeči na tom nic nezmění.

 

Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: Výhody strukturovaného přístupu

Pro zajištění a neustálé zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vaší společnosti se vzhledem ke složitosti právních předpisů vždy doporučuje strukturovaný přístup. Bohužel mnohá opatření povedou k úspěchu pouze tehdy, pokud vaše organizace umožní srozumitelné vyhodnocení, analýzu, posouzení a zlepšení činností.

Aby bylo možné skutečně dodržovat všechny právní předpisy a vyhlášky a udržet si přehled, je vhodné zavést profesionální systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci založený na tzv. systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS).

Takový systém řízení bezpečnosti práce, například na základě mezinárodně uznávané normy ISO 45001, vám umožní efektivně a systematicky implementovat předepsané předpisy o bezpečnosti práce. Zároveň můžete prokázat, že plníte své povinnosti organizovat podnik a pracoviště tak, aby byly bezpečné a zdravé.

Cílem systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je také sladit problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ostatními cíli vaší společnosti. Koneckonců, i přes úsilí, které je nevyhnutelně spojeno se zavedením systematického systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se díky tomu může trvale zvýšit vaše ziskovost.

Vždyť nemoci z povolání a pracovní úrazy mají pro podniky za následek vysoké náklady. Zejména v menších podnicích to může vést k zastavení výroby a zpoždění termínů dodávek.

Úspora nákladů však zdaleka není jediným důvodem, proč se řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplatí, protože:

 • Zlepšujete své provozní a obchodní procesy.
 • Zlepšuje se image vaší společnosti.
 • Prokazatelně se zvyšuje motivace zaměstnanců.
 • Zvyšuje se výkonnost a produktivita.
 • Posilujete identifikaci zaměstnanců s vaší společností.
 • Zvyšuje se vaše konkurenceschopnost.

Stejně jako ostatní systémy řízení se i ISO 45001 řídí principem procesu neustálého zlepšování (CIP). Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se tedy neomezuje na plánování a zavádění opatření, ale zaměřuje se na cíle. Těch je třeba dosahovat a neustále je upravovat, jako je udržitelné zdraví, motivace a výkonnost.

 

Zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Na zavádění systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se podílejí téměř všechny oblasti v podniku. Odpovědnost za systém řízení nese vrcholové vedení,při jeho zavádění jsou všichni dotčení zaměstnanci na všech úrovních stejně vyzváni. Pokud chcete zavést systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ISO 45001, osvědčil se následující postup:

 • Definujte cíle: Je třeba definovat cíle v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a začlenit je do struktury a kultury společnosti. Za tímto účelem je nutné tyto cíle sdělit odpovědným zaměstnancům, aby se v jejich myslích ukotvily základní zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Takový proces však nebude fungovat bez toho, aby vedení a vedoucí pracovníci "šli příkladem".
 • Vytvoření organizace: Německý zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vyžaduje vytvoření organizace, která bude důsledně pracovat na dosažení cílů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V této souvislosti je povinností zaměstnavatele rozdělit úkoly v oblasti řízení bezpečnosti práce a jmenovat odpovědné a kompetentní osoby. V přidělení úkolů je písemně uvedeno, jaké pravomoci daná osoba má.
 • Výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Při realizaci požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci se v praxi osvědčily závodní skupiny, které pracují na realizaci opatření pod odborným dohledem např. podnikového lékaře.
 • Vymezení organizace procesu: Vymezením procesní organizace můžete své iniciativy v praxi poměrně snadno realizovat.
 • Měření úspěchu: V pravidelných intervalech přezkoumávejte jak vhodnost přijatých opatření, tak jejich přiměřenost a účinnost.
  - Změnilo se ve vaší společnosti něco v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?
  - Mají tyto změny vliv na zdraví a život vašich zaměstnanců?
  - Jsou stanovená opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dostatečná k ochraně vašich zaměstnanců před poškozením, nebo je třeba ve firmě přijmout další ochranná opatření?

Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ISO 45001 - certifikovaný systém

Díky mezinárodní normě ISO 45001 pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci lze bezpečnost a ochranu zdraví při práci účinně začlenit do každodenní praxe. Norma formuluje všechny požadavky, které musí vaše společnost splňovat v oblasti řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zároveň vám poskytuje vhodné nástroje a opatření pro praktickou realizaci.

Norma ISO 45001 byla vydána v březnu 2018 a 30. září 2021 tak zcela nahradila dříve používanou britskou normu BS OHSAS 18001. Je pravda, že mnoho oblastí této mezinárodní normy bylo již pokryto normou OHSAS 18001. V některých případech však došlo i k významným odchylkám nebo doplněním.

Meeting between two people in a factory hall
Loading...

ISO 45001:2018

Systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití

Normu lze zakoupit na webových stránkách ISO.

V souvislosti s normou ISO 45001 se do popředí zájmu stále více dostává například zadávání zakázek subdodavatelům a outsourcing služeb externím společnostem. To znamená, že do opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je třeba zahrnout nejen zaměstnance vlastní organizace, ale i externí pracovníky.

S certifikací ISO 45001 získáte důkaz, že zajišťujete dostatečnou bezpečnost na pracovišti a plníte tak svou společenskou odpovědnost. Dokážete totiž, že děláte vše pro to, abyste prokazatelně minimalizovali riziko nehod, úrazů a nemocí z povolání u svých zaměstnanců.

Stejně jako všechny nové normy pro systémy řízení je i norma ISO 45001 založena na Struktura na vysoké úrovni (HLS). Díky tomu mají všechny normy jednotnou strukturu a podobný základní obsah. To se týká například kontextu společnosti. Kromě toho je zvláště zdůrazněna odpovědnost vrcholového vedení.

Certifikaci provádějí pouze nezávislé, akreditované kontrolní orgány, jako je DQS. Nezávislý auditor přitom zjišťuje, zda vaše společnost splňuje všechny požadavky normy.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Výhody v kostce

Stejně jako v mnoha jiných zemích, i v Německu již platí velmi přísné zákony o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Přesto je vhodné zavést profesionální systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Strukturovaný přístup, který takový systém řízení umožňuje, pomáhá vašim organizacím začlenit zákonné požadavky do interních procesů. Tímto způsobem bude váš systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v mnoha ohledech přínosný:

Odhalíte nedostatky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pomáhá odhalovat a odstraňovat nedostatky. Certifikace slouží jako nezávislý, neutrální důkaz prevence pracovních úrazů nebo bezpečnostních incidentů.

Posílíte zdraví a motivaci svých zaměstnanců: Díky strukturovanému systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci můžete výrazně zlepšit zdraví ve vaší společnosti. Fyzická a psychická zátěž se totiž sníží na minimum, což vede k vyšší motivaci a menšímu počtu oznámení o pracovní neschopnosti.

Máte větší právní jistotu: Dodržování předpisů má vliv i na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Certifikace ISO 45001 vám umožní lépe plnit zákonné povinnosti, a tím posílit vaši právní jistotu. Snižujete totiž riziko odpovědnosti a nebezpečí vysokých následných nákladů.

Získáte konkurenční výhody: Získáním certifikace nejen prokážete, že je pro vás bezpečnost a ochrana zdraví při práci důležitá, ale také tím zaručíte dodržování důležitých norem. Zejména v době velkého nedostatku kvalifikovaných pracovníků je to pro vás jako zaměstnavatele v soutěži o kvalifikované pracovníky důležité plus.

Ušetříte náklady a zvýšíte svou produktivitu: Strukturovaný management zdraví výrazně snižuje míru vaší nemocnosti. Nejenže můžete ušetřit peníze, ale můžete dosáhnout stálé produktivity s menším počtem přerušení provozu.

Zlepšíte bezpečnostní povědomí svých zaměstnanců: Certifikace ISO 45001 zvyšuje citlivost vašich zaměstnanců k otázkám bezpečnosti a ochrany zdraví. Norma totiž vyžaduje aktivní zapojení zaměstnanců.

DŮLEŽITÉ JE, ABYSTE SI MOHLI OVĚŘIT, ZDA JE V SOULADU S POŽADAVKY ISO 457 A ISO 458: Jednoduše využijete kvalitu.

Společnost DQS je vaším kompetentním partnerem, pokud jde o certifikaci ISO 45001. Naši profesionální auditoři vás zkušeně a kompetentně provázejí všemi fázemi certifikačního procesu - včetně kombinovaných auditů integrovaných systémů řízení. Zajišťují hladké plánování auditu, efektivní provedení auditu a smysluplné zprávy z auditu.

fragen-antwort-dqs-fragezeichen auf wuerfeln aus holz auf tisch
Loading...

Rádi zodpovíme vaše dotazy

Kolik práce musíte udělat, aby byl váš systém řízení certifikován v souladu s normou ISO 45001? Zjistěte to.

Spolehněte se i vy na řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci certifikované společností DQS, a tím na mimořádně účinný nástroj pro další rozvoj vašeho systému řízení. Tímto způsobem získáte intenzivnější znalosti a hlubší porozumění vaší organizaci.

Autor
Altan Dayankac

Produktový manažer DQS a odborník na řadu témat týkajících se udržitelnosti, klimatu, životního prostředí a bezpečnosti práce. Altan Dayankac přispívá svými odbornými znalostmi také jako autor a přednášející v komisích pro životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na mnoha odborných akcích.

Loading...