Dosiahnite vyššiu bezpečnosť potravín vďaka certifikácii ISO 22000.

Medzinárodná norma ISO 22000 špecifikuje požiadavky na systémy riadenia bezpečnosti potravín. Prostredníctvom certifikácie výrobcovia, distribútori a podniky verejného stravovania preukazujú dodržiavanie najvyšších štandardov hygieny a bezpečnosti.

Väčšia bezpečnosť potravín v celom potravinovom reťazci

Väčšia dôvera zákazníkov a konečných používateľov vo výrobky a procesy

Zabezpečenie vysokých štandardov bezpečnosti výrobkov

Väčšia spokojnosť zákazníkov pre ich silnejšiu lojalitu

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Certifikát ISO 22000 pre bezpečné potraviny

Bezpečnosť potravín je základom zdravia spotrebiteľov. Nedostatky v hygiene a bezpečnosti v potravinovom reťazci môžu mať život ohrozujúce následky. Okrem toho pokazené potraviny spôsobujú každoročne vysoké hospodárske straty. Vďaka norme ISO 22000 obchodníci a výrobcovia zabezpečujú vysokú bezpečnosť a kvalitu vo svojich výrobných a distribučných procesoch krmív a potravín. ISO 9001, Príloha k CAC/RCP 1-1969 (Rev. 4 - 2003), Usmernenie EÚ 2016/C 278/01, ISO/TS 22002-1/-2/-4/-5 (Predbežné programy bezpečnosti potravín - výroba potravín/výroba potravín/výroba obalov potravín/preprava a skladovanie), normy IFS, normy BRCGS

Norma ISO 22000 vytvára transparentnú a medzinárodne uznávanú normu pre všetkých účastníkov potravinového reťazca. Cieľom normy ISO 22000 je zaručiť bezpečné výrobky pre spotrebiteľov a zároveň zvýšiť spokojnosť zákazníkov.


Norma spája kľúčové prvky bezpečnosti potravín. Patrí medzi ne transparentná komunikácia, vysledovateľné procesy a zásady HACCP. Okrem toho sa uplatňujú takzvané preventívne programy (pre-requisite programs = PRP). Štandardizácia celého procesu od výrobcu až po spotrebiteľa má zabezpečiť, aby výrobcovia aj predajcovia mohli rýchlo reagovať v prípade možného ohrozenia zdravia a nájsť chybu v reťazci.
Spoločnosti, ktoré už boli certifikované podľa ISO 22000, môžu vykonať aj audit podľa FSSC 22000.


Norma ISO 22000 bola naposledy revidovaná v júni 2018. Nahradila normu ISO 22000:2015. Revízia zaviedla modernejšiu štruktúru vysokej úrovne (HLS), ktorá uľahčuje integráciu certifikácie ISO 22000 do existujúceho systému riadenia. Od 29. júna 2021 môžu byť spoločnosti certifikované len podľa najnovšej normy ISO 22000:2018.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Anforderungen
Loading...

Štyri základné oblasti normy ISO 22000 týkajúce sa bezpečnosti potravín.

Norma ISO 22000 pre bezpečnosť potravín zahŕňa štyri základné oblasti. Patrí medzi ne zavedenie účinných PRP (programov predbežných podmienok), zavedenie a udržiavanie systému riadenia bezpečnosti potravín (FSMS), organizácia internej a externej komunikácie a dodržiavanie požiadaviek HACCP.

Ak už spoločnosti zaviedli systém riadenia bezpečnosti potravín, certifikácia ISO 22000 zabezpečuje jeho štruktúrované pokračovanie a dokončenie. Keďže norma ISO 22000 pre bezpečnosť potravín už spĺňa požiadavky HACCP (analýza rizík a kritických kontrolných bodov), spoločnosti nemusia mať samostatne certifikovaný koncept HACCP.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Zielgruppe
Loading...

Pre koho je vhodná certifikácia podľa normy ISO 22000?

Medzinárodná norma ISO 22000 je určená pre všetky spoločnosti, ktoré majú priamu alebo nepriamu súvislosť s potravinami. Veľkosť spoločnosti nehrá rozhodujúcu úlohu. Preto je certifikácia ISO 22000 vhodná pre malé, ako aj stredné a veľké podniky a organizácie.

Certifikát ISO 22000 je vhodný pre nasledujúce spoločnosti:

 • Výrobcovia potravín
 • Výrobcovia prídavných látok
 • Logistické spoločnosti (skladovanie a preprava)
 • spoločnosti zaoberajúce sa balením potravín
 • Maloobchod, veľkoobchod a sprostredkovateľský obchod
 • Spoločnosti poskytujúce stravovacie služby
 • Reštaurácie
 • Obchodné kuchyne
Zobraziť viac
Zobraziť menej
Welche Arten
Loading...

Rozdiely medzi normami ISO 22000 a FSSC 22000

Certifikácia ISO 22000 poskytuje vysoké štandardy pre systémy riadenia bezpečnosti potravín. FSSC 22000 vychádza z normy ISO 22000 a je uznávaná Globálnou iniciatívou pre bezpečnosť potravín (GFSI).

Spoločnosti, ktoré už sú certifikované podľa normy ISO 22000, získajú výhody, keď sa certifikujú podľa normy FSSC 22000, pretože táto norma zvyčajne vyžaduje len rozšírenie auditu namiesto úplného certifikačného procesu.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Business28.png
Loading...

Aký je proces certifikácie podľa normy ISO 22000?

V prvom kroku prediskutujeme ciele certifikácie podľa normy ISO 22000 a vymeníme si informácie o vašej spoločnosti. Na základe týchto diskusií dostanete individuálnu ponuku prispôsobenú potrebám vašej spoločnosti alebo organizácie.

Teraz pripravujeme audit. To si môže vyžadovať stretnutie na podrobné plánovanie projektu. Predaudit slúži na to, aby sme vopred identifikovali potenciál na zlepšenie, ako aj silné stránky vášho existujúceho systému.

V tretej etape sa váš systém analyzuje a hodnotí. Takto určíme, či váš systém riadenia môže byť certifikovaný. Audítor na mieste skontroluje, či vaše procesy riadenia fungujú tak, ako sa vyžaduje v súlade s normou.

Po ukončení auditu výsledky vyhodnotí nezávislá certifikačná komisia DQS. Ak váš systém riadenia bezpečnosti potravín spĺňa všetky požiadavky, získate certifikát ISO 22000.

Každých šesť mesiacov alebo každý rok sa na mieste vykoná opätovný audit ústredných zložiek systému, aby sa systém ďalej zlepšoval. Certifikát sa musí obnoviť najneskôr po troch rokoch. Vtedy si môžete nechať vykonať recertifikáciu.

Banking13.png
Loading...

Koľko stojí certifikácia podľa normy ISO 22000?

Náklady na certifikáciu podľa normy ISO 22000 závisia okrem iného od potrebného úsilia. Úlohu zohráva napríklad to, či sa už používa certifikovaný systém manažérstva, napríklad ISO 9001. Okrem toho náklady na certifikačný proces určujú aj faktory, ako je veľkosť spoločnosti alebo zložitosť vašej organizácie.

Aby ste mohli reálne odhadnúť trvanie auditu a súvisiace požiadavky, je najlepšie nás kontaktovať. Poskytneme vám ponuku prispôsobenú vašej organizácii, ktorá vám umožní zostaviť rozpočet konkrétnych nákladov na certifikáciu podľa normy ISO 22000.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Business2.png
Loading...

Prečo by sa spoločnosti mali pri certifikácii podľa normy ISO 22000 spoľahnúť na spoločnosť DQS?

 • Všetky audity z jedného zdroja
 • Dlhoročné skúsenosti a kompetencie
 • Globálna prítomnosť s miestnymi službami
 • Vysoká orientácia na riešenie a zameranie na zákazníka.
Loading...

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Vaša miestna kontaktná osoba

Radi vám poskytneme individuálnu cenovú ponuku na certifikáciu podľa normy ISO 22000.