Úspešne s kvalitou vo vzdelávaní

Vaším zámerom ako vzdelávacej organizácie je splniť očakávania vašich zákazníkov v oblasti rozvoja zručností. Kompetencie vašej inštitúcie v oblasti výkonu vzdelávania sú pre to rozhodujúce. Medzinárodne platná norma ISO 21001 ponúka poskytovateľom vzdelávania ideálny základ pre ich systém riadenia kvality.

Neustály rozvoj vášho portfólia a poskytovania služieb

Zvýšenie obratu a zníženie nákladov

Zohľadnenie rizík a príležitostí

Harmonizácia požiadaviek globálnych ponúk

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Čo je manažérstvo kvality podľa normy ISO 21001?

Medzinárodná norma ISO 21001:2018 opisuje požiadavky na systém manažérstva pre vzdelávacie organizácie (EOMS) a upozorňuje na najdôležitejšie aktívum vašej vzdelávacej inštitúcie - samotné poskytovanie vzdelávania. Norma ISO 21001 sa zameriava na aktuálne vzdelávacie potreby a požiadavky učiacich sa, vývoj vhodného obsahu a ponuky a hodnotenie výsledkov.

Normu ISO 21001:2018 vydala organizácia ISO v máji 2018 a nahradila predchádzajúcu normu pre sektor vzdelávania a odbornej prípravy ISO 29990:2010.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Zielgruppe
Loading...

Pre koho je vhodná certifikácia podľa normy ISO 21001?

Norma ISO 21001 je platná na celom svete. Všetky požiadavky sú všeobecnej povahy a vzťahujú sa na všetky vzdelávacie organizácie bez ohľadu na rozsah a charakter poskytovania vzdelávacích služieb. Norma ISO je teda určená vysokým školám a univerzitám, priemyselným podnikom poskytujúcim vnútropodnikové vzdelávanie, vzdelávacím akadémiám združení a inštitúcií a inštitúciám predškolského vzdelávania.

Certifikát ISO 21001 však nenahrádza schválenie v súlade s nemeckou vyhláškou AZAV (vyhláška o akreditácii a schválení na podporu zamestnanosti), ktoré je požiadavkou nemeckého Spolkového úradu práce. Predpokladom tohto schválenia je však preukázanie fungujúceho systému riadenia kvality vzdelávacích inštitúcií - túto úlohu môže okrem normy ISO 9001 plniť aj norma ISO 21001.

Norma ISO 21001 sa nevzťahuje na organizácie, ktoré výlučne vyrábajú alebo produkujú vzdelávacie produkty.

Na rozdiel od normy ISO 21001 norma ISO 29993 špecifikuje požiadavky na vzdelávacie služby nad rámec formálneho vzdelávania (napríklad školenia vo firme).

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Zielgruppe
Loading...

Štruktúra normy ISO 21001

Štruktúra normy ISO 21001:2018 je v súlade s 10 kapitolami vysokoúrovňovej štruktúry (HLS) moderných noriem systému manažérstva ISO. V kapitole 1 sa vymedzuje rozsah pôsobnosti, v kapitole 2 sa vysvetľujú normatívne odkazy, v kapitole 3 sa vysvetľujú termíny používané vo vzdelávacej norme. Ostatný obsah je štruktúrovaný podľa HLS, s ktorou ste sa už mohli oboznámiť z normy ISO 9001.

Základná štruktúra moderných noriem systému manažérstva:

 • Predhovor
 • Úvod
 1. Rozsah použitia
 2. Normatívne odkazy
 3. Termíny
 4. Kontext organizácie
 5. Vedenie
 6. Plánovanie
 7. Podpora
 8. Prevádzka
 9. Hodnotenie výkonnosti
 10. Zlepšovanie

V prílohách (príloha A - normatív pre oblasť vzdelávania v ranom detstve) nájdete množstvo praktických rád, ako realizovať MSBO. Norma ISO 21001 zavádza 11 zásad riadenia, tie sú podrobne uvedené v prílohe B (informatívna):

 • Zameranie na učiacich sa a iných príjemcov služieb
 • Vizionárske vedenie
 • Zapojenie ľudí
 • Prístup orientovaný na procesy
 • Zlepšovanie
 • Rozhodnutia založené na faktoch
 • Riadenie vzťahov
 • Sociálna zodpovednosť
 • Prístupnosť a spravodlivosť
 • Etické správanie vo vzdelávaní
 • Ochrana súkromia a bezpečnosť údajov

Informačné prílohy C až G sa zameriavajú predovšetkým na zainteresované strany a na procesy, referenčné hodnoty a nástroje vo vzdelávacích organizáciách.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Mehrwert
Loading...

Aké sú výhody certifikácie podľa normy ISO 21001?

Po certifikácii môžete očakávať zlepšenie interného riadenia a vznik špecifického USP (Unique Selling Proposition). To následne môže viesť k zvýšeniu predaja a zníženiu nákladov. Certifikácia ISO 21001 tiež poskytuje pomoc pri pochopení vedenia a posilnení celkovej podnikovej kultúry.

Okrem toho sa zameriava na úspešnosť vzdelávania, profesionálne riadenie personálu a udržateľné riadenie znalostí. Certifikácia tiež ponúka podporu pri optimalizácii a stabilizácii procesov auditu. Ďalšími výhodami medzinárodne uznávanej normy sú:

 • Rozvoj procesov služieb a ponuky služieb podľa aktuálnych potrieb vašich učiacich sa.
 • Zvýšenie bezpečnosti výrobkov a zníženie rizika zodpovednosti za výrobok
 • Pomoc pri koncipovaní nových obchodných nápadov a podnikateľských plánov
 • Prístup k novým trhom, novým poznatkom a novým partnerstvám
 • Medzinárodná porovnateľnosť systémov riadenia rôznych poskytovateľov v oblasti vzdelávania
Zobraziť viac
Zobraziť menej
Business28.png
Loading...

Ako funguje certifikácia podľa normy ISO 21001?

Po implementácii všetkých požiadaviek normy ISO 21001:2018 si môžete nechať certifikovať svoj systém manažérstva. V spoločnosti DQS prejdete viacstupňovýmcertifikačným procesom . Ak už v spoločnosti existuje certifikovaný systém manažérstva, proces sa môže skrátiť.

V prvom kroku s nami prediskutujete vašu organizáciu, váš súčasný systém manažérstva kvality a ciele certifikácie podľa normy ISO 21001. Na základe toho okamžite dostanete podrobnú a transparentnú ponuku prispôsobenú konkrétnym potrebám vašej vzdelávacej inštitúcie.

Najmä pri väčších certifikačných projektoch je plánovacie stretnutie cennou príležitosťou na zoznámenie sa s audítorom, ako aj na vypracovanie individuálneho programu auditu pre všetky dotknuté oblasti a miesta.

V prípade potreby môžeme vykonať predbežný audit ako úvodné hodnotenie výkonnosti, aby sme vopred identifikovali potenciál na zlepšenie, ako aj silné stránky vášho systému manažérstva. Obe služby sú voliteľné.

Certifikačný audit sa začína analýzou systému (etapa auditu 1) a vyhodnotením vašej dokumentácie, výsledkov hodnotenia manažérstva a interných auditov. V tomto procese určíme, či je váš systém manažérstva dostatočne vyvinutý a pripravený na certifikáciu.

V ďalšom kroku (2. etapa auditu) audítor DQS hodnotí efektívnosť vašich procesov riadenia na mieste s použitím normy. Na záverečnom stretnutí dostanete podrobnú prezentáciu výsledkov a náznaky možných zlepšení pre vašu organizáciu. V prípade potreby sa dohodnú akčné plány.

Po certifikačnom audite výsledky vyhodnotí nezávislá certifikačná komisia DQS. Ak sú splnené všetky požiadavky normy, získate certifikát ISO 21001.

Aby sme sa uistili, že vaša spoločnosť aj po certifikačnom audite naďalej spĺňa všetky dôležité požiadavky normy DIN ISO 21001, každoročne vykonávame dozorné audity v súlade s požiadavkami programu auditu. Tým sa zabezpečí kompetentný dohľad nad neustálym zlepšovaním vášho systému riadenia a obchodných procesov.

Platnosť certifikátu ISO 21001 je maximálne tri roky. Pred uplynutím platnosti certifikátu sa vykonáva recertifikácia, aby sa zabezpečilo trvalé dodržiavanie požiadaviek platnej normy. Po splnení požiadaviek sa vydá nový certifikát.

Banking13.png
Loading...

Koľko stojí certifikácia podľa normy ISO 21001?

Náklady na certifikáciu podľa normy ISO 21001 závisia od viacerých faktorov. Dôležitú úlohu zohráva napríklad to, či už bol certifikovaný systém riadenia ISO zavedený. Okrem toho má na trvanie auditu a cenu vplyv veľkosť vašej spoločnosti a zložitosť systému manažérstva kvality.

Preto je potrebné určiť náklady na certifikáciu podľa normy ISO 21001 pre každý konkrétny prípad. Radi vám poskytneme individuálnu ponuku pre vašu organizáciu.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Business2.png
Loading...

Čo môžete od nás očakávať

 • Viac ako 35 rokov skúseností s certifikáciou systémov riadenia a procesov
 • Skúsení audítori z odvetvia kombinujú odborné znalosti s emocionálnou inteligenciou
 • Poznatky o vašej spoločnosti od našich odborníkov s pridanou hodnotou
 • Medzinárodne uznávané certifikáty
 • Zmysluplné správy z auditu vrátane odporúčaní na prijatie opatrení
 • Osobná a bezproblémová podpora zo strany našich odborníkov - regionálna, národná a medzinárodná
 • Individuálne ponuky s flexibilnými zmluvnými podmienkami bez skrytých nákladov
Zobraziť viac
Zobraziť menej
Loading...

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Vaša miestna kontaktná osoba

Radi vám poskytneme individuálnu ponuku na certifikáciu podľa normy ISO 21001.