Menestystä ja laatua koulutuksessa

Koulutusorganisaationa tarkoituksenasi on täyttää asiakkaidesi odotukset taitojen kehittämisestä. Oppilaitoksesi osaaminen koulutuksellisessa suorituskyvyssä on tämän kannalta ratkaisevan tärkeää. Kansainvälisesti pätevä ISO 21001 -standardi tarjoaa koulutuksen järjestäjille ihanteellisen perustan laadunhallintajärjestelmälleen.

Portfoliosi ja palvelutarjontasi jatkuva kehittäminen

Liikevaihdon lisääminen ja kustannusten vähentäminen

Riskien ja mahdollisuuksien huomioon ottaminen

Maailmanlaajuisten tarjousten vaatimusten yhdenmukaistaminen

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Mitä on ISO 21001 -standardin mukainen laadunhallinta?

Kansainvälisessä standardissa ISO 21001:2018 kuvataan koulutusorganisaatioiden johtamisjärjestelmälle (EOMS) asetetut vaatimukset ja nostetaan esiin oppilaitoksesi tärkein voimavara - itse koulutuksen tarjoaminen. ISO 21001 keskittyy oppijoiden todellisiin oppimistarpeisiin ja -vaatimuksiin, asianmukaisen sisällön ja tarjonnan kehittämiseen sekä tulosten arviointiin.

ISO 21001:2018 julkaistiin ISO:n toimesta toukokuussa 2018, ja se korvasi edellisen koulutusalan standardin ISO 29990:2010.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Zielgruppe
Loading...

Kenelle ISO 21001 -sertifiointi sopii?

ISO 21001 on voimassa maailmanlaajuisesti. Kaikki vaatimukset ovat yleisluonteisia ja koskevat kaikkia koulutusorganisaatioita koulutuspalvelun tarjonnan laajuudesta ja luonteesta riippumatta. Näin ollen ISO-standardi on suunnattu korkeakouluille ja yliopistoille, sisäistä koulutusta tarjoaville teollisuusyrityksille, yhdistysten ja laitosten koulutusakatemioille sekä varhaiskasvatuslaitoksille.

ISO 21001 -sertifikaatti ei kuitenkaan korvaa Saksan liittovaltion työmarkkinaviranomaisen AZAV:n (Akkreditointi- ja hyväksymisasetus) mukaista hyväksyntää. Hyväksynnän edellytyksenä on kuitenkin todiste toimivasta laadunhallintajärjestelmästä oppilaitoksissa - ISO 9001:n lisäksi ISO 21001:llä voi olla tämä rooli.

ISO 21001 ei koske organisaatioita, jotka valmistavat tai tuottavat yksinomaan koulutustuotteita.

Toisin kuin ISO 21001:ssä, ISO 29993:ssa määritellään vaatimukset koulutuspalveluille, jotka eivät koske vain muodollista koulutusta (esimerkiksi yrityksen sisäistä koulutusta).

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Zielgruppe
Loading...

ISO 21001 -standardin rakenne

ISO 21001:2018 on jäsennelty nykyaikaisten ISO-johtamisjärjestelmästandardien korkean tason rakenteen (High Level Structure , HLS) 10 luvun mukaisesti. Luvussa 1 määritellään soveltamisala, luvussa 2 selitetään normiviittaukset, luvussa 3 selitetään koulutusstandardissa käytetyt termit. Loput sisällöstä on jäsennelty HLS:n mukaisesti, joka saattaa olla sinulle jo tuttu ISO 9001:stä.

Nykyaikaisten johtamisjärjestelmästandardien perusrakenne:

 • Esipuhe
 • Johdanto
 1. Soveltamisala
 2. Normatiiviset viittaukset
 3. Termit
 4. Organisaation toimintaympäristö
 5. Johtaminen
 6. Suunnittelu
 7. Tuki
 8. Toiminta
 9. Suorituskyvyn arviointi
 10. Parantaminen

Liitteistä (liite A - varhaiskasvatuksen alan normatiivinen ohje) löydät paljon käytännön neuvoja monialaisten toimintamallien toteuttamisesta. ISO 21001 -standardissa esitellään 11 johtamisperiaatetta, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti liitteessä B (informatiivinen):

 • Keskittyminen oppijoihin ja muihin palvelun vastaanottajiin
 • Visionäärinen johtaminen
 • Ihmisten osallistaminen
 • Prosessikeskeinen lähestymistapa
 • Parantaminen
 • Tosiasioihin perustuvat päätökset
 • Suhteiden hallinta
 • Sosiaalinen vastuu
 • Saavutettavuus ja oikeudenmukaisuus
 • Eettinen käyttäytyminen koulutuksessa
 • Yksityisyys ja tietoturva

Informatiivisissa liitteissä C-G keskitytään ensisijaisesti sidosryhmiin sekä koulutusorganisaatioiden prosesseihin, vertailuarvoihin ja välineisiin.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Mehrwert
Loading...

Mitä hyötyä ISO 21001 -sertifioinnista on?

Sertifioinnin jälkeen voit odottaa, että sisäinen johtaminen paranee ja syntyy erityinen USP (Unique Selling Proposition). Tämä puolestaan voi johtaa myynnin kasvuun ja kustannusten vähenemiseen. ISO 21001 -sertifiointi auttaa myös johtamisen ymmärtämisessä ja yleisen yrityskulttuurin vahvistamisessa.

Lisäksi keskitytään oppimisen onnistumiseen, ammattimaiseen henkilöstöjohtamiseen ja kestävään tiedonhallintaan. Sertifiointi tarjoaa myös tukea auditoinnin prosessien optimointiin ja vakauttamiseen. Kansainvälisesti tunnustetun standardin muita etuja ovat:

 • Palveluprosessien ja palvelutarjonnan kehittäminen oppijoiden todellisten tarpeiden mukaan
 • Tuoteturvallisuuden parantaminen ja tuotevastuuriskin pienentäminen
 • Apu uusien liikeideoiden ja liiketoimintasuunnitelmien konseptoinnissa
 • Uusien markkinoiden, uuden tiedon ja uusien kumppanuuksien saaminen
 • Koulutusalan eri palveluntarjoajien johtamisjärjestelmien kansainvälinen vertailukelpoisuus
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Business28.png
Loading...

Miten ISO 21001 -sertifiointi toimii?

Kun kaikki ISO 21001:2018 -standardin vaatimukset on toteutettu, voit sertifioida johtamisjärjestelmäsi. DQS:ssä käytte läpi monivaiheisen sertifiointiprosessin . Jos yrityksessä on jo sertifioitu johtamisjärjestelmä, prosessia voidaan lyhentää.

Ensimmäisessä vaiheessa keskustelet kanssamme organisaatiostasi, nykyisestä laadunhallintajärjestelmästäsi ja ISO 21001 -sertifioinnin tavoitteista. Tältä pohjalta saatte nopeasti yksityiskohtaisen ja avoimen tarjouksen, joka on räätälöity oppilaitoksenne erityistarpeisiin.

Etenkin suuremmissa sertifiointihankkeissa suunnittelukokous on arvokas tilaisuus tutustua auditoijaan sekä laatia yksilöllinen auditointiohjelma kaikille mukana oleville alueille ja toimipaikoille.

Halutessanne voimme suorittaa esisauditoinnin alustavana suorituskyvyn arviointina, jotta voimme tunnistaa etukäteen parannusmahdollisuudet sekä johtamisjärjestelmänne vahvuudet. Molemmat palvelut ovat valinnaisia.

Sertifiointiauditointi alkaa järjestelmäanalyysillä (auditointivaihe 1) ja dokumentaationne, johdon arvioinnin tulosten ja sisäisten auditointien arvioinnilla. Tässä prosessissa määritämme, onko johtamisjärjestelmäsi riittävän kehittynyt ja valmis sertifiointia varten.

Seuraavassa vaiheessa (auditointivaihe 2) DQS:n auditoija arvioi johtamisprosessienne tehokkuutta paikan päällä standardin avulla. Loppukokouksessa saatte yksityiskohtaisen esityksen tuloksista ja viitteitä organisaationne mahdollisista parannuksista. Tarvittaessa sovitaan toimintasuunnitelmista.

Sertifiointiauditoinnin jälkeen DQS:n riippumaton sertifiointilautakunta arvioi tulokset. Jos kaikki standardin vaatimukset täyttyvät, saat ISO 21001 -sertifikaatin.

Varmistaaksemme, että yrityksesi täyttää sertifiointiauditoinnin jälkeen edelleen kaikki DIN ISO 21001 -standardin tärkeät vaatimukset, suoritamme vuosittain valvonta-auditointeja auditointiohjelman vaatimusten mukaisesti. Näin varmistetaan johtamisjärjestelmänne ja liiketoimintaprosessienne jatkuvan parantamisen asiantunteva valvonta.

ISO 21001 -sertifikaatti on voimassa enintään kolme vuotta. Uudelleensertifiointi suoritetaan ennen sertifikaatin voimassaolon päättymistä, jotta varmistetaan, että sovellettavan standardin vaatimuksia noudatetaan jatkuvasti. Kun sertifikaatti on vaatimusten mukainen, myönnetään uusi sertifikaatti.

Banking13.png
Loading...

Kuinka paljon ISO 21001 -sertifiointi maksaa?

ISO 21001 -sertifioinnin kustannukset riippuvat useista tekijöistä. Esimerkiksi sillä, onko sertifioitu ISO-johtamisjärjestelmä jo otettu käyttöön, on tärkeä merkitys. Lisäksi yrityksesi koko ja laadunhallintajärjestelmän monimutkaisuus vaikuttavat auditoinnin kestoon ja hintaan.

Tämän vuoksi ISO 21001 -standardin mukaisen sertifioinnin kustannukset on määritettävä tapauskohtaisesti. Annamme mielellämme yksilöllisen tarjouksen organisaatiollesi.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Business2.png
Loading...

Mitä voit odottaa meiltä

 • Yli 35 vuoden kokemus johtamisjärjestelmien ja prosessien sertifioinnista
 • Teollisuuden kokeneet auditoijat yhdistävät asiantuntijatiedon ja tunneälyä
 • Asiantuntijoidemme arvoa lisäävä näkemys yrityksestäsi
 • Kansainvälisesti hyväksytyt sertifikaatit
 • Merkitykselliset auditointiraportit, joihin sisältyy toimenpidesuosituksia
 • Asiantuntijoidemme henkilökohtainen ja sujuva tuki - alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
 • Yksilölliset tarjoukset joustavilla sopimusehdoilla ilman piilokustannuksia
Näytä lisää
Näytä vähemmän

Pyydä tarjous

Markku Siivonen DQS Finland Oy Markkinointijohtaja markku.siivonen@dqs.fi puhelin 0400 455 292

Teemme mielellämme räätälöidyn tarjouksen ISO 21001 -sertifioinnista.