Sukces z jakością w edukacji

Celem organizacji edukacyjnej jest spełnienie oczekiwań klientów w zakresie rozwoju umiejętności. Kluczowe znaczenie mają tu kompetencje instytucji w zakresie wyników edukacyjnych. Obowiązująca na całym świecie norma ISO 21001 oferuje instytucjom edukacyjnym idealną podstawę dla ich systemu zarządzania jakością.

Ciągły rozwój portfolio i oferty usług

Zwiększenie obrotów i redukcja kosztów

Uwzględnienie ryzyka i możliwości

Harmonizacja wymagań ofert globalnych

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Czym jest zarządzanie jakością zgodnie z normą ISO 21001?

Międzynarodowa norma ISO 21001:2018 opisuje wymagania dotyczące systemu zarządzania dla organizacji edukacyjnych (EOMS) i zwraca uwagę na najważniejszy zasób Twojej instytucji edukacyjnej - samo świadczenie usług edukacyjnych. Norma ISO 21001 koncentruje się na rzeczywistych potrzebach i wymaganiach edukacyjnych osób uczących się, opracowywaniu odpowiednich treści i ofert oraz ocenie wyników.

Norma ISO 21001:2018 została opublikowana przez ISO w maju 2018 r. i zastąpiła poprzednią normę dla sektora edukacji i szkoleń ISO 29990:2010.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Zielgruppe
Loading...

Dla kogo jest odpowiednia certyfikacja ISO 21001?

Norma ISO 21001 jest ważna na całym świecie. Wszystkie wymagania mają charakter ogólny i odnoszą się do każdej organizacji edukacyjnej, niezależnie od zakresu i charakteru świadczenia usługi edukacyjnej. Norma ISO jest zatem skierowana do szkół wyższych i uniwersytetów, przedsiębiorstw przemysłowych prowadzących szkolenia wewnątrzzakładowe, akademii edukacyjnych stowarzyszeń i instytucji oraz placówek wczesnej edukacji.

Certyfikat ISO 21001 nie zastępuje jednak zatwierdzenia zgodnie z niemieckim rozporządzeniem AZAV (Rozporządzenie o akredytacji i zatwierdzaniu w zakresie promocji zatrudnienia), które jest wymogiem niemieckiej Federalnej Agencji Pracy. Warunkiem wstępnym tego zatwierdzenia jest jednak udowodnienie funkcjonowania systemu zarządzania jakością dla instytucji edukacyjnych - tę rolę może pełnić norma ISO 21001 jako uzupełnienie normy ISO 9001.

Norma ISO 21001 nie ma zastosowania do organizacji, które zajmują się wyłącznie produkcją lub wytwarzaniem produktów edukacyjnych.

W przeciwieństwie do ISO 21001, norma ISO 29993 określa wymagania dotyczące usług szkoleniowych wykraczających poza edukację formalną (np. szkolenia wewnątrzzakładowe).

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Zielgruppe
Loading...

Struktura normy ISO 21001

Norma ISO 21001:2018 ma strukturę zgodną z 10 rozdziałami Struktury Wysokiego Poziomu (HLS) nowoczesnych norm ISO dotyczących systemów zarządzania. Rozdział 1 definiuje zakres, rozdział 2 wyjaśnia odniesienia normatywne, rozdział 3 wyjaśnia terminy stosowane w normie edukacyjnej. Pozostałe treści są uporządkowane zgodnie ze strukturą HLS, która może być już znana z normy ISO 9001.

Podstawowa struktura nowoczesnych norm dotyczących systemów zarządzania:

 • Przedmowa
 • Wprowadzenie
 1. Zakres stosowania
 2. Odniesienia normatywne
 3. Terminy
 4. Kontekst organizacji
 5. Przywództwo
 6. Planowanie
 7. Wsparcie
 8. Działanie
 9. Ocena wyników
 10. Doskonalenie

W załącznikach (Załącznik A - normatywny dla obszaru edukacji wczesnoszkolnej) można znaleźć wiele praktycznych wskazówek, jak wdrożyć MSBO. Norma ISO 21001 wprowadza 11 zasad zarządzania, które zostały szczegółowo opisane w Załączniku B (informacyjnym):

 • Koncentracja na uczniach i innych odbiorcach usług
 • Wizjonerskie przywództwo
 • Zaangażowanie ludzi
 • Podejście zorientowane na proces
 • Doskonalenie
 • Decyzje oparte na faktach
 • Zarządzanie relacjami
 • Odpowiedzialność społeczna
 • Dostępność i sprawiedliwość
 • Etyczne postępowanie w edukacji
 • Prywatność i bezpieczeństwo danych

Załączniki informacyjne od C do G koncentrują się przede wszystkim na zainteresowanych stronach oraz procesach, wzorcach i narzędziach w organizacjach edukacyjnych.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Mehrwert
Loading...

Jakie są korzyści z certyfikacji ISO 21001?

Po uzyskaniu certyfikatu można spodziewać się poprawy zarządzania wewnętrznego i pojawienia się specyficznej USP (Unique Selling Proposition). To z kolei może prowadzić do zwiększenia sprzedaży i obniżenia kosztów. Certyfikacja ISO 21001 zapewnia także pomoc w zrozumieniu przywództwa i wzmocnieniu ogólnej kultury korporacyjnej.

Ponadto, nacisk kładziony jest na sukces w nauce, profesjonalne zarządzanie personelem oraz zrównoważone zarządzanie wiedzą. Certyfikacja oferuje również wsparcie w optymalizacji i stabilizacji procesów audytu. Inne korzyści płynące z uznanego na całym świecie standardu to:

 • rozwój procesów usługowych i oferty usługowej zgodnie z rzeczywistymi potrzebami uczniów
 • Zwiększenie bezpieczeństwa produktów i zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności za produkt
 • pomoc w tworzeniu nowych pomysłów biznesowych i biznesplanów
 • dostęp do nowych rynków, nowej wiedzy i nowych partnerstw
 • Międzynarodowa porównywalność systemów zarządzania różnych dostawców w branży edukacyjnej
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Jak przebiega proces certyfikacji ISO 21001?

Po wdrożeniu wszystkich wymagań normy ISO 21001:2018 można przystąpić do certyfikacji systemu zarządzania. W DQS przejdą Państwo przez wieloetapowyproces certyfikacji . Jeśli w firmie istnieje już certyfikowany system zarządzania, proces ten może zostać skrócony.

W pierwszym etapie należy omówić z nami swoją organizację, obecny system zarządzania jakością oraz cele certyfikacji ISO 21001. Na tej podstawie szybko otrzymają Państwo szczegółową i przejrzystą ofertę, dostosowaną do konkretnych potrzeb Państwa instytucji edukacyjnej.

Szczególnie w przypadku większych projektów certyfikacyjnych spotkanie planujące jest cenną okazją do poznania audytora oraz opracowania indywidualnego programu audytu dla wszystkich obszarów i lokalizacji.

Na życzenie możemy przeprowadzić audyt wstępny jako wstępną ocenę działania, aby z wyprzedzeniem określić potencjał doskonalenia oraz mocne strony systemu zarządzania. Obie usługi są opcjonalne.

Audyt certyfikacyjny rozpoczyna się od analizy systemu (etap 1 audytu) i oceny dokumentacji, wyników oceny zarządzania i audytów wewnętrznych. W tym procesie określamy, czy system zarządzania jest wystarczająco rozwinięty i gotowy do certyfikacji.

W kolejnym kroku (etap auditu 2) auditor DQS ocenia skuteczność procesów zarządzania w zakładzie, stosując normę. Na spotkaniu końcowym otrzymają Państwo szczegółową prezentację wyników oraz wskazówki dotyczące potencjalnych usprawnień dla Państwa organizacji. W razie potrzeby uzgadniane są plany działania.

Po zakończeniu audytu certyfikacyjnego wyniki są oceniane przez niezależną radę certyfikacyjną DQS. Jeśli wszystkie wymagania normy zostały spełnione, otrzymuje się certyfikat ISO 21001.

Aby mieć pewność, że po audycie certyfikacyjnym Państwa firma nadal spełnia wszystkie ważne wymagania normy DIN ISO 21001, co roku przeprowadzamy audyty nadzorujące zgodnie z wymaganiami programu audytu. Zapewnia to kompetentny nadzór nad ciągłym doskonaleniem systemu zarządzania i procesów biznesowych.

Certyfikat ISO 21001 jest ważny maksymalnie przez trzy lata. Przed wygaśnięciem certyfikatu przeprowadza się ponowną certyfikację, aby zapewnić ciągłą zgodność z wymaganiami normy. Po spełnieniu tych wymagań wydawany jest nowy certyfikat.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja ISO 21001?

Koszt certyfikacji ISO 21001 zależy od wielu czynników. Na przykład istotną rolę odgrywa to, czy certyfikowany system zarządzania ISO został już wdrożony. Ponadto wielkość firmy i złożoność systemu zarządzania jakością mają wpływ na czas trwania audytu i cenę.

Dlatego też koszty certyfikacji według ISO 21001 należy ustalać dla każdego konkretnego przypadku. Z przyjemnością przedstawimy Państwu indywidualną ofertę dla Państwa organizacji.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business2.png
Loading...

Czego mogą Państwo od nas oczekiwać

 • Ponad 35 lat doświadczenia w certyfikacji systemów zarządzania i procesów
 • Doświadczeni w branży audytorzy łączą wiedzę ekspercką z inteligencją emocjonalną
 • Spostrzeżenia naszych ekspertów na temat Twojej firmy, które wnoszą wartość dodaną
 • Certyfikaty uznawane na całym świecie
 • Istotne raporty z audytów zawierające zalecenia dotyczące działań
 • Osobiste, bezproblemowe wsparcie naszych specjalistów - na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym
 • Indywidualne oferty z elastycznymi warunkami umowy bez ukrytych kosztów
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Chętnie przedstawimy Ci indywidualną ofertę dotyczącą certyfikacji ISO 21001.