Po 13 rokoch od jej prvého vydania bola 19. júna 2018 zverejnená nová verzia medzinárodnej normy pre systémy riadenia bezpečnosti potravín ISO 22000. Pre certifikované pracoviská prináša nová verzia niekoľko významných zmien. Zhrnieme tu pre vás, aké sú nové prvky a ako prebieha prechod na novú verziu.

Podľa najnovšieho prieskumu ISO sa v súčasnosti môže platným certifikátom ISO 22000 preukázať viac ako 32 000 organizácií. Od prvého zverejnenia normy v roku 2005 sa počet používateľov každoročne neustále zvyšuje. Za 12 rokov, ktoré odvtedy uplynuli, sa však výzvy, ktorým čelia spoločnosti, a očakávania trhov v súvislosti s bezpečnosťou potravín zmenili do takej miery, že sa stala potrebnou revízia normy.

Ciele revízie

Cieľom revízie normy ISO je:

  • objasniť niektoré kľúčové pojmy, najmä riadenie kritických kontrolných bodov, požadované operačné programy (oPRP), riadenie rizík, stiahnutie výrobku z trhu a jeho stiahnutie z predaja a kombináciu s externými kontrolnými opatreniami
  • zjednodušiť a skrátiť normu
  • zabezpečiť, aby bol obsah relevantný pre všetkých účastníkov hodnotového reťazca, a vyhnúť sa obmedzujúcemu obsahu
  • Zabezpečiť uplatniteľnosť pre MSP
  • Zvýšiť kompatibilitu normy ISO 22000 s inými normami systémov riadenia

ISO 22000:2018 - Aké sú zmeny?

  • Zavedenie štruktúry na vysokej úrovni: s nedávno revidovanou ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 , ISO 22000:2018 zdieľa štruktúru vysokej úrovne, jednotnú základnú štruktúru pre normy systému manažérstva. Vďaka tomu bude možné normu ISO 22000 pomerne ľahko začleniť do integrovaných systémov manažérstva.
  • Podobne ako v prípade noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, aj norma ISO 22000:2018 zastáva prístup založený na rizikách. Norma rozlišuje medzi rizikami na prevádzkovej úrovni (HACCP prístup) a na druhej strane riziká na úrovni systému manažérstva - t. j. riziká, ktoré ovplyvňujú schopnosť systému manažérstva dosahovať svoje ciele.
  • Norma opisuje dva odlišné cykly Plánuj - Urob - Kontroluj - Konaj: prvý cyklus tvorí systém manažérstva ako taký; druhý cyklus, ktorý je vložený do prvého, zahŕňa procesné kroky znázornené v článku 8 ("Prevádzka"). Nasledujúci graf znázorňuje tieto dva cykly a ich vzájomné pôsobenie.

PDCA2-ISO-22000-Revision-v2 (1).jpg
Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je vedúcim oddelenia marketingu a komunikácie pre segmenty udržateľnosti a bezpečnosti potravín. Je tiež audítorom pre externý audit správ o udržateľnosti. Medzi oblasti jeho záujmu patrí riadenie udržateľnosti, udržateľné obstarávanie a digitalizácia prostredia auditu.

Loading...