13 χρόνια μετά την αρχική δημοσίευσή του, στις 19 Ιουνίου 2018 δημοσιεύθηκε μια νέα έκδοση του διεθνούς προτύπου για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, το ISO 22000. Για τις πιστοποιημένες εγκαταστάσεις, η νέα έκδοση επιφέρει ορισμένες σημαντικές αλλαγές. Σας παρουσιάζουμε εδώ συνοπτικά ποια είναι τα νέα χαρακτηριστικά και πώς προχωρά η μετάβαση στη νέα έκδοση.

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του ISO, περισσότεροι από 32.000 οργανισμοί μπορούν σήμερα να παρουσιάσουν έγκυρο πιστοποιητικό ISO 22000. Από την πρώτη δημοσίευση του προτύπου το 2005, ο αριθμός των χρηστών αυξάνεται σταθερά κάθε χρόνο. Ωστόσο, στα 12 χρόνια που έχουν περάσει από τότε, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι προσδοκίες των αγορών όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων έχουν αλλάξει σε τέτοιο βαθμό που κατέστη αναγκαία η αναθεώρηση του προτύπου.

Στόχοι της αναθεώρησης

Με την αναθεώρηση του προτύπου, ο ISO στοχεύει στα εξής:

  • Να αποσαφηνίσει ορισμένες βασικές έννοιες, ιδίως τη διαχείριση των κρίσιμων σημείων ελέγχου, τα απαιτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα (oPRP), τη διαχείριση κινδύνου, την ανάκληση και απόσυρση προϊόντων και το συνδυασμό με εξωτερικά μέτρα ελέγχου
  • Να καταστήσει το πρότυπο απλούστερο και συνοπτικότερο
  • Να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο είναι σχετικό με όλους τους φορείς της αλυσίδας αξίας και να αποφύγει το περιοριστικό περιεχόμενο
  • Διασφάλιση της δυνατότητας εφαρμογής για τις ΜΜΕ
  • Να αυξηθεί η συμβατότητα του ISO 22000 με άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης.

ISO 22000:2018 - Ποιες είναι οι αλλαγές;

  • Εισαγωγή της δομής υψηλού επιπέδου: με την πρόσφατα αναθεωρημένη ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 , το ISO 22000:2018 μοιράζεται τη Δομή Υψηλού Επιπέδου, την ενιαία βασική δομή για τα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης. Αυτό θα καταστήσει το ISO 22000 συγκριτικά εύκολο να ενσωματωθεί σε ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης.
  • Όπως συμβαίνει και με τα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015, το ISO 22000:2018 αντιπροσωπεύει μια προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο. Το πρότυπο κάνει διάκριση μεταξύ κινδύνων σε επιχειρησιακό επίπεδο( προσέγγισηHACCP ) και, από την άλλη πλευρά, κινδύνων σε επίπεδο συστήματος διαχείρισης - δηλαδή των κινδύνων που επηρεάζουν την ικανότητα του συστήματος διαχείρισης να επιτύχει τους στόχους του.
  • Το πρότυπο περιγράφει δύο διακριτούς κύκλους: ο πρώτος κύκλος διαμορφώνει το σύστημα διαχείρισης ως τέτοιο- ο δεύτερος κύκλος, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στον πρώτο, περιλαμβάνει τα βήματα της διαδικασίας που απεικονίζονται στην ενότητα 8 ("Λειτουργία"). Το παρακάτω γράφημα δείχνει τους δύο κύκλους και την αλληλεπίδρασή τους.

PDCA2-ISO-22000-Revision-v2 (1).jpg
Συγγραφέας
Dr. Thijs Willaert

Ο Dr. Thijs Willaert είναι Επικεφαλής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας για τους τομείς Βιωσιμότητας και Ασφάλειας Τροφίμων. Είναι επίσης ελεγκτής για τον εξωτερικό έλεγχο των εκθέσεων βιωσιμότητας. Στους τομείς ενδιαφέροντός του περιλαμβάνονται η διαχείριση της βιωσιμότητας, οι βιώσιμες προμήθειες και η ψηφιοποίηση του ελεγκτικού τοπίου.

Loading...