13 år efter den första publiceringen publicerades en ny version av den internationella standarden för ledningssystem för livsmedelssäkerhet, ISO 22000, den 19 juni 2018. För certifierade anläggningar medför den nya versionen några betydande förändringar. Vi sammanfattar här för dig vilka de nya funktionerna är och hur övergången till den nya versionen fortskrider.

Enligt den senaste ISO-undersökningen kan mer än 32 000 organisationer för närvarande uppvisa ett giltigt ISO 22000-certifikat. Sedan standarden först publicerades 2005 har antalet användare stadigt ökat varje år. Under de 12 år som gått sedan dess har dock företagens utmaningar och marknadens förväntningar på livsmedelssäkerhet förändrats i sådan utsträckning att en översyn av standarden har blivit nödvändig.

Målen för översynen

Med översynen av standarden vill ISO uppnå följande:

  • förtydliga vissa nyckelbegrepp, särskilt hantering av kritiska kontrollpunkter, nödvändiga operativa program (oPRP), riskhantering, återkallande och tillbakadragande av produkter samt kombination med externa kontrollåtgärder.
  • göra standarden enklare och mer kortfattad
  • se till att innehållet är relevant för alla aktörer i värdekedjan och undvika restriktivt innehåll.
  • Se till att små och medelstora företag kan tillämpa standarden.
  • Öka ISO 22000:s kompatibilitet med andra standarder för ledningssystem.

ISO 22000:2018 - Vilka är förändringarna?

  • Införande av den övergripande strukturen: med den nyligen reviderade ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 , delar ISO 22000:2018 högnivåstrukturen, den enhetliga grundstrukturen för standarder för ledningssystem. Detta kommer att göra ISO 22000 jämförelsevis lätt att införliva i integrerade ledningssystem.
  • Liksom ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 står ISO 22000:2018 för ett riskbaserat tillvägagångssätt. Standarden skiljer mellan risker på operativ nivå(HACCP-metoden ) och å andra sidan risker på ledningssystemnivå - det vill säga de risker som påverkar ledningssystemets förmåga att uppnå sina mål.
  • Standarden beskriver två distinkta planerings- och kontrollcykler: den första cykeln utgör ledningssystemet som sådant; den andra cykeln, som är inbäddad i den första, omfattar de processteg som illustreras i punkt 8 ("Drift"). Nedanstående diagram visar de två cyklerna och deras samverkan.

PDCA2-ISO-22000-Revision-v2 (1).jpg
Författare
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is Head of Marketing & Communications for the Sustainability and Food Safety segments. He is also an auditor for the external audit of sustainability reports. His areas of interest include sustainability management, sustainable procurement, and the digitalization of the audit landscape.

Loading...