13 години след първоначалното му публикуване, на 19 юни 2018 г. бе публикувана нова версия на международния стандарт за системи за управление на безопасността на храните - ISO 22000. За сертифицираните обекти новата версия внася някои съществени промени. Тук обобщаваме за Вас кои са новите характеристики и как протича преходът към новата версия.

Според последното проучване на ISO в момента над 32 000 организации могат да представят валиден сертификат ISO 22000. Откакто стандартът е публикуван за първи път през 2005 г., броят на потребителите непрекъснато се увеличава всяка следваща година. Въпреки това, през изминалите оттогава 12 години предизвикателствата пред компаниите и очакванията на пазарите по отношение на безопасността на храните се промениха до такава степен, че се наложи преразглеждане на стандарта.

Цели на ревизията

С ревизията на стандарта ISO цели да:

  • да изясни някои ключови понятия, по-специално управлението на критичните контролни точки, задължителните оперативни програми (oPRP), управлението на риска, изтеглянето и изземването на продукти, както и комбинацията с външни мерки за контрол
  • да направи стандарта по-опростен и кратък
  • да се гарантира, че съдържанието е подходящо за всички участници във веригата за създаване на стойност и да се избегне ограничително съдържание
  • Осигуряване на приложимост за МСП
  • Повишаване на съвместимостта на ISO 22000 с други стандарти за системи за управление

ISO 22000:2018 - Какви са промените?

  • Въвеждане на структурата на високо ниво: Наред с наскоро ревизираните ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 , ISO 22000:2018 също възприема Структурата на високо ниво - единната основна структура за стандартите за системи за управление. Това ще направи ISO 22000 сравнително удобен за включване в интегрирани системи за управление.
  • Както е и в случаите с ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, ISO 22000:2018 застъпва подход, основан на риска. Стандартът прави разграничение между рисковете на оперативно ниво (HACCP подход) и, от друга страна, рисковете на ниво система за управление - т.е. рисковете, които оказват влияние върху способността на системата за управление да постигне своите цели.
  • Стандартът описва два отделни цикъла "Plan-Do-Check-Act": първият цикъл формира системата за управление като такава; вторият цикъл, който е вграден в първия, включва етапите на процеса, илюстрирани в точка 8 ("Действие"). Графиката по-долу показва двата цикъла и тяхното взаимодействие.

PDCA2-ISO-22000-Revision-v2 (1).jpg
Автор
Dr. Thijs Willaert

Д-р Тийс Вилаерт е ръководител на отдел "Маркетинг и комуникации" за сегментите "Устойчивост" и "Безопасност на храните". Той е и одитор за външния одит на докладите за устойчивост. Областите му на интерес включват управление на устойчивостта, устойчиви обществени поръчки и дигитализация на одитната среда.

Loading...