Fraktbrott är en av de största utmaningarna i försörjningskedjan för tillverkare av högvärdiga produkter med hög risk och deras logistikleverantörer. Varje år försvinner varor till ett värde av 8-10 miljarder euro under transitering enbart i Europa. För att det ska löna sig fokuserar välorganiserade brottslingar på märkesprodukter och varor av högt värde. Målen för sådana attacker är till exempel lastbilar, men även lager och fraktgårdar. Vilka möjligheter har potentiellt berörda parter med TAPA-standarderna att motverka denna verksamhet?

Loading...

I dag sker rån av lastbilslass huvudsakligen på uppdrag. Den främsta riskfaktorn här är människor. Praktiskt taget alla större rån bygger på insiderinformation. Därför har den internationella sammanslutningen TAPA ställt upp på att avsevärt minska sådana förluster i leveranskedjan.

Vad är TAPA?

TAPA (Transported Asset Protection Association) är en unik internationell sammanslutning för ökad säkerhet i leveranskedjan. Med mer än 600 medlemmar förenar TAPA många av världens ledande varumärkestillverkare samt deras logistik- och transportföretag. Den kombinerade årliga omsättningen är mer än 900 miljarder dollar.

Bland TAPA:s medlemmar finns internationella företag inom teknik-, läkemedels-, fordons-, kläd-, sko-, kosmetika-, hygien-, livsmedels-, dryckes-, möbel-, apparat- och metallindustrin samt deras logistikpartner.

TAPA-standarder - erkända över hela världen

TAPA har utvecklat globalt erkända standarder för säkerheten för högvärdigt gods i leveranskedjan. De tre standarderna bygger på ett systematiskt och riskbaserat tillvägagångssätt med en helhetssyn på försörjningskedjan. Deras viktigaste kännetecken är följande:

  • Toppmoderna säkerhetsförfaranden och teknik.
  • Intensiv utbildning och medvetenhet.
  • riktmärke
  • Nära samarbete med myndigheter.
  • Tidig identifiering av säkerhetsrisker.
  • Genomförande av säkerhetsåtgärder.
  • Kontinuerlig utveckling av säkerhetsstandarder.

Ett särskilt effektivt verktyg är den så kallade "Incident Information Service (IIS)". Denna tjänst samlar kontinuerligt in uppgifter om incidenter och gör dem tillgängliga för medlemmarna. Genom att använda den senaste informationen om fraktbrott kan farliga platser undvikas, varor kan skyddas under transporten och stulna varor kan rapporteras och lokaliseras.

"Statistik visar att TAPA-medlemmar - jämfört med andra företag - mätbart minskar överfall och fraktbrott. I genomsnitt med 48 %"

TAPA - Tre standarder för ökad säkerhet i leveranskedjan.

FSR - Krav på säkerhet för anläggningar

Säkerhetskraven för anläggningar (FSR) utgör minimistandarder. De gäller särskilt för säker lagring eller transportrelaterad tillfällig lagring under transport inom försörjningskedjan.

När TAPA utvecklade denna standard insåg man de stora skillnaderna i hur lagringstjänster tillhandahålls globalt, regionalt och till och med inom en organisation. FSR kan tillämpas på alla eller en del av de tjänster som tillhandahålls av en leverantör av logistiktjänster. Beroende på försörjningskedjans komplexitet och storlek kan TAPA:s standarder uppfyllas av en enda logistiktjänsteleverantör eller av flera tjänsteleverantörer och kvalificerade underleverantörer. Certifiering enligt TAPA är möjlig både för enskilda anläggningar och för flera anläggningar i ett nätverk.

De tre TAPA-säkerhetsstandarderna

Säkerhet inom transport och logistik med TAPA FSR, TAPA TSR och TAPA PSR.

TSR - Säkerhetskrav för lastbilstransporter

Trucking Security Requirements (TSR) fokuserar uteslutande på vägtransporter. TSR utgör minimistandarder för transport av produkter på väg inom en försörjningskedja.

TSR-riktlinjerna kan gälla följande:

  • Last som måste transporteras i enlighet med TAPA:s TSR-krav.
  • Leasade eller ägda fordon, släpvagnar eller containrar som används för att transportera gods på ett eller flera vägsegment.
  • Företagsdrivna eller underlevererade fordon, släpvagnar eller containrar som används för att transportera gods på ett eller flera vägsegment.

De viktigaste fördelarna med TAPA TSR-certifiering är genomförandet av säkerhetsåtgärder genom en riskbaserad strategi och den därmed sammanhängande systematiska minskningen av ansvarsrisker.

Båda dessa standarder har reviderats för att inkludera nya funktioner. De reviderade kraven på säkerhet för anläggningar (FSR 2020) och kraven på säkerhet för lastbilstransporter (TSR 2020) trädde i kraft den 1 juli 2020.

För ökad säkerhet i leveranskedjan

TAPA-standarderna är ett bra val när det gäller mer säkerhet för godstransporter. Vi klargör gärna vilken certifieringsinsats du kan förvänta dig i en gemensam diskussion.

KONTAKTA OSS.
Utan förpliktelser och kostnadsfritt.

PSR - Säkerhetskrav för parkering

Under 2018 publicerade TAPA kraven för parkeringssäkerhet (PSR). Målet är att motverka de ökande laststölderna på osäkrade parkeringsplatser och uppnå ökad lastsäkerhet.

Gods i vila är gods i riskzonen!

Thorsten Neumann VD och koncernchef TAPA EMEA

Dessutom är avsikten att öka antalet säkra parkeringsplatser. Detta är det enda sättet att skydda gods, fordon och förare. Med hjälp av verktyget Secure Parking Online kan medlemmarna identifiera säkra och certifierade platser och utifrån detta bestämma transportvägen längs de närmaste PSR-parkeringsplatserna.

Fyra frågor till Thorsten Neumann

En intervju med TAPA EMEA:s vd och ordförande Thorsten Neumann.

Loading...

Herr Neumann, de reviderade TSR- och FSR-standarderna trädde i kraft i mitten av 2020. Vilka är de viktigaste fördelarna och möjligheterna som de erbjuder företag och deras kunder?

Neumann: Vart tredje år revideras våra FSR- och TSR-standarder i grunden av ett globalt team med mer än 400 experter på grundval av den senaste tekniken och risksiffror från vår Incident Information Service (IIS). En så kallad kontrollstyrelse granskar sedan dessa standarder för att eliminera alla mindre fel och även felaktigheter. Balansen mellan teknik och människor är viktig i alla våra standarder, så definierade förfaranden, utbildning och policyer fortsätter att vara viktiga vid sidan av tekniken när det gäller att minska riskerna i leveranskedjan.
Den reviderade FSR-standarden gör det nu möjligt för organisationer med flera anläggningar att kombinera dem under ett TAPA-certifikat i en så kallad multi-site-certifiering. Den nya TSR-standarden tar nu också hänsyn till leveranser av skåpbilar på sista kilometern samt vägtransporter av sjöcontainrar och multimodala transporter. Det var viktigt för oss att täcka in även dessa delar av leveranskedjan med våra standarder.

Under tiden är det möjligt för operatörer av lastbilsparkeringar att också bli certifierade i enlighet med kraven för parkeringssäkerhet 2018. Vilken roll spelar säkra parkeringsplatser i försörjningskedjan och hur ser du på den nuvarande utvecklingen i din region?

Säkra parkeringsplatser spelar en viktig roll i leveranskedjan. De flesta rån sker när lastbilen stannar. Det är inte för inte som vi säger att "varor som vilar är varor som är i riskzonen". TAPA har varit aktiv på detta område i flera år. Vi försöker för närvarande få ett ömsesidigt erkännande med Europeiska kommissionens standard SSTPA (Study on safe and secure parking places for trucks) .
Vårt PSR-program har tidigare tagits emot mycket väl. På grund av de låga marginalerna för parkeringsplatser är det dock för närvarande inte lätt för parkeringsoperatörer att genomföra lämpliga säkerhetsåtgärder i enlighet med PSR-standarden. Följaktligen har grupper av så kallade ambassadörer inrättats i respektive regioner för att göra parkeringsoperatörer medvetna om hur viktig denna säkerhetsstandard är för våra medlemmar. Via Incident Information Service (ISS) och Secure Parking. Place Tool informeras TAPA:s medlemmar om var lämpliga säkra parkeringsplatser finns.

Vilket samband ser du mellan den nuvarande ökningen av laststölder och den nuvarande globala pandemin?

Leveranskedjan har varit relativt stabil under de senaste åren. Pandemin har dock förändrats mycket. Gränskontroller och vägspärrar har i vissa fall införts, flygplatser och hamnar har drabbats av avspärrningar och många små flygplatser har inte öppnat alls. Som en följd av detta har de stora flygplatserna konfronterats med ökade fraktvolymer, vilket har lett till en riskförskjutning och en ökning av fraktstölder. På grund av den ekonomiska skadan och den därmed sammanhängande ökningen av arbetslösheten i vissa delar av Europa har dessutom brottsligheten blivit mer accepterad.

Distributionen av vaccin kommer att ställa logistikföretag inför stora utmaningar. Särskilt läkemedelsprodukter har också varit måltavla för organiserad brottslighet gång på gång i det förflutna. Var ser du de största utmaningarna när det gäller säkerheten i leveranskedjan och vilket bidrag kan organisationer som är certifierade enligt TAPA-standarderna ge?

Ur min synvinkel är vaccindistribution den största utmaningen i logistikens historia. Det har aldrig funnits en så stor volym av en produktgrupp som måste transporteras över hela världen på så kort tid. Vaccin, med sitt höga varuvärde, är mycket attraktivt för organiserad brottslighet på grund av den höga marginal som kan uppnås på den svarta marknaden. Det måste stå klart för alla att en lastbil med ett Covid19-vaccin är värd flera miljoner euro.
Genom att tillämpa våra standarder kan organisationer minska sina risker så mycket som möjligt. De företag som har genomfört våra standarder på ett effektivt sätt har minskat sina förlustsiffror med så mycket som 80 procent. Detta är vad vår erfarenhet under de senaste 20 åren har visat oss. En framgång som talar för sig själv!

Tack så mycket, herr Neumann, för den intressanta intervjun!


TAPA - standarderna och vad DQS kan göra för dig

DQS är godkänt som "Independent Audit Body" (IAB) av TAPA för att utföra revisioner och certifieringar enligt standarderna FSR, TSR och PSR. Vid certifieringsrevisionen utvärderas säkerhetsrelevanta områden enligt tydliga kriterier. Om din organisation uppfyller alla krav får den ett certifikat från DQS med en giltighet på tre år. De utfärdade certifikaten registreras hos TAPA med ett spårningsnummer för att säkerställa spårbarhet och öppenhet.

audits-dqs-audit wuerfel nebeneinander auf tisch
Loading...

Options for TAPA certification

Har du några frågor? Kontakta oss.

Vi informerar dig gärna om olika standarder, insatser och certifieringsförfaranden - utan förpliktelser och kostnadsfritt.

Som en av de ledande certifierarna av ledningssystem och processer världen över håller vi reda på de aktuella utmaningarna på transportmarknaden och erbjuder lösningar för alla logistiksektorer. Ackrediteringar och godkännanden för alla viktiga standarder står för kompetens och tillförlitlighet över hela världen. Förutom de klassiska standarderna för ledningssystem som ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) eller ISO 50001 (energi) ligger fokus bland annat på de olika standarderna för logistikbranschen, även i kombination. Till exempel revisioner i enlighet med GDP-direktivet, Qualified Carrier, TAPA eller SQAS för kemikalietransporter.

DQS: Att helt enkelt utnyttja kvalitet.

Mer än 2 500 revisorer arbetar för DQS över hela världen. De delar alla samma förståelse och ambitionsnivå och imponerar med sin mångåriga praktiska erfarenhet samt sociala och metodologiska kompetens. På grund av det betydande tillämpningsområdet ser DQS strikt till att endast revisorer med branscherfarenhet och godkända av TAPA används i certifieringsprocessen.

Om du har några frågor till författaren, till innehållet eller till våra tjänster är du välkommen att skicka oss ett e-postmeddelande.

Författare
Andreas Voelkerding

Expert and project manager at DQS for the transport and logistics sector. Andreas Voelkerding is responsible for numerous industry-specific standards, including TAPA FSR/TSR/PSR, GDP and TfS. As an auditor, his many years of experience are in demand both nationally and internationally, especially in logistics, air and sea freight.

Loading...