Dôležitá norma pre systémy riadenia hygieny v obalovom priemysle

Vďaka certifikácii podľa normy EN 15593 si výrobcovia obalových materiálov môžu nechať auditovať svoje riadenie hygieny podľa normy uznávanej v celej Európe. Certifikát ponúka možnosť otvoriť si nové trhy a zároveň zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti výrobkov.

Účinné odhaľovanie slabých miest

Zníženie rizika zodpovednosti počas výroby

Lepšia prevencia chýb výrobkov

Zaistená dôvera spotrebiteľov a maloobchodníkov

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

EN 15593 - medzinárodne uznávaná norma pre obalový priemysel

Norma EN 15593 bola vyvinutá ako európska alternatíva k britsko-kanadskej norme BRCGS Packaging ako medzinárodne platná norma pre riadenie hygieny v sektore obalov a prvýkrát bola uverejnená v roku 2008. Medzičasom sa certifikácia podľa normy EN 15593 stala štandardom pre európske spoločnosti v oblasti baliaceho priemyslu.

Certifikácia podľa normy EN 15593 sa môže vzťahovať na spoločnosti všetkých veľkostí a typov. Audit sa zameriava na riadenie hygieny v baliacich spoločnostiach s ohľadom na možnú fyzikálnu, chemickú alebo biologickú kontamináciu.
Štruktúra normy EN 15593 je založená na rovnakom modeli ako norma ISO 9001 a ďalšie normy ISO. Certifikácia podľa normy EN 15593 je platná tri roky a môže byť obnovená počas recertifikačného auditu.
Keďže norma EN 15593 bola vypracovaná na základe noriem ISO, je jednoduchšie ju kombinovať s príslušnými certifikátmi ISO.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Zielgruppe
Loading...

Ktoré spoločnosti by mali byť certifikované podľa normy EN 15593?

Norma EN 15593 sa vo všeobecnosti týka predovšetkým výrobcov primárnych obalov, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s potravinami.

Konkrétne by mali byť podľa normy EN 15593 certifikované tieto spoločnosti:

  • Výrobcovia obalov na potraviny (primárne obaly)
  • Výrobcovia surovín a komponentov na balenie potravín
  • dodávatelia pre výrobcov potravinových obalov
  • spoločnosti, ktoré prepravujú alebo skladujú obaly na potraviny
Zobraziť viac
Zobraziť menej
Gesetze
Loading...

Štruktúra a obsah normy EN 15593

Norma EN 15593 má s normami ISO 9001 a ISO 22000 spoločné zásady analýzy nebezpečenstiev a hodnotenia rizík.

Ústredné kapitoly normy EN 15593 zahŕňajú témy "Systém riadenia hygieny", "Analýza nebezpečenstva a hodnotenie rizika", ako aj "Zdroje kontaminácie" a "Požiadavky na zariadenie a personál".
V kapitole "Hygienický manažment" sa kontroluje zodpovednosť manažmentu, vysledovateľnosť výrobkov, ako aj monitorovanie výrobkov. Medzi možnými zdrojmi kontaminácie zohrávajú okrem biologických kontaminantov úlohu aj fyzikálne alebo chemické kontaminanty. V budovách sa okrem zariadení kontroluje aj vybavenie.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Business28.png
Loading...

Takto funguje certifikácia podľa normy EN 15593

V prvom kroku s nami prediskutujete vašu spoločnosť, váš systém riadenia a ciele certifikácie. Na základe toho okamžite dostanete podrobnú a transparentnú ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám.

Najmä pri väčších certifikačných projektoch je plánovacie stretnutie cennou príležitosťou na zoznámenie sa s audítorom, ako aj na vypracovanie individuálneho programu auditu pre všetky zúčastnené oblasti a pracoviská.
Predaudit tiež ponúka príležitosť vopred identifikovať potenciál na zlepšenie, ako aj silné stránky vášho systému manažérstva. Obe služby sú voliteľné.

Certifikačný audit sa začína analýzou systému (1. etapa auditu) a hodnotením vašej dokumentácie, cieľov, výsledkov preskúmania manažérstva a interných auditov. V tomto procese určíme, či je váš systém hygienického manažérstva dostatočne vyvinutý a pripravený na certifikáciu.
V ďalšom kroku (2. etapa auditu systému) váš audítor DQS posúdi účinnosť všetkých procesov riadenia na mieste. Na záverečnom stretnutí vám audítor poskytne podrobnú prezentáciu výsledkov a možného potenciálu zlepšenia pre vašu spoločnosť. V prípade potreby sa dohodnú akčné plány.

Po certifikačnom audite výsledky vyhodnotí nezávislá certifikačná komisia DQS. Dostanete správu o audite, ktorá dokumentuje výsledky auditu. Ak sú splnené všetky požiadavky normy, dostanete medzinárodne uznávaný certifikát.

Aby sme sa uistili, že vaša spoločnosť aj po certifikačnom audite spĺňa všetky dôležité kritériá normy, každoročne vykonávame dozorné audity. Tým poskytujeme kompetentnú podporu pre neustále zlepšovanie vášho systému manažérstva a obchodných procesov.

Certifikát je platný maximálne tri roky. Recertifikácia sa vykonáva v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím platnosti, aby sa zabezpečilo trvalé dodržiavanie platných požiadaviek normy. Po splnení požiadaviek sa vydá nový certifikát.

Banking13.png
Loading...

Koľko stojí certifikácia podľa normy EN 15593?

Náklady na certifikáciu podľa normy EN 15593 závisia okrem iného od veľkosti vašej spoločnosti a zložitosti jej procesov. Radi vám nezáväzne vypracujeme individuálnu ponuku pre vašu spoločnosť.

Business2.png
Loading...

Prečo by sa spoločnosti mali nechať certifikovať spoločnosťou DQS podľa normy EN 15593?

  • Všetky dôležité audity na certifikáciu obalových materiálov z jedného zdroja
  • Skúsení audítori s mnohými odbornými znalosťami v odvetví
  • Osobné kontakty na viac ako 80 miestach po celom svete
  • Profesionálna podpora a poradenstvo nad rámec auditu
Loading...

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Vaša miestna kontaktná osoba

Radi vám poskytneme ponuku na certifikáciu podľa normy EN 15593 na mieru.