Важен стандарт за системите за управление на хигиената в опаковъчната промишленост

Със сертифицирането по EN 15593 производителите на опаковъчни материали могат да проверят управлението на хигиената си в съответствие със стандарт, признат в цяла Европа. Сертификатът предлага възможност за откриване на нови пазари, като същевременно гарантира високо ниво на безопасност на продуктите.

Ефективно откриване на слабите места

Намалени рискове, свързани с отговорността по време на производството

Подобрена превенция на дефектите на продуктите

Осигурено доверие за потребителите и търговците на дребно

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

EN 15593 - международно признат стандарт за опаковъчната индустрия

Стандартът EN 15593 е разработен като европейска алтернатива на британско-канадския стандарт BRCGS Packaging като международно валиден стандарт за управление на хигиената в сектора на опаковките и е публикуван за първи път през 2008 г. Междувременно сертифицирането по EN 15593 се превърна в стандарт за европейските компании в опаковъчната индустрия.

Сертифицирането по EN 15593 може да се прилага за фирми от всякакъв размер и вид. Одитът се фокусира върху управлението на хигиената в опаковъчните компании по отношение на възможно физическо, химическо или биологично замърсяване.
Структурата на EN 15593 се основава на същия модел като ISO 9001 и други стандарти на ISO. Сертификацията по EN 15593 е валидна за три години и може да бъде подновена с ресертификационен одит.
Тъй като EN 15593 е разработен на базата на стандартите ISO, той по-лесно се комбинира със съответните ISO сертификации.

Вижте повече
Вижте по-малко
Zielgruppe
Loading...

Кои компании трябва да бъдат сертифицирани съгласно EN 15593?

Като цяло EN 15593 засяга предимно производителите на първични опаковки, които влизат в пряк контакт с храни.

По-конкретно, следните компании следва да бъдат сертифицирани съгласно EN 15593:

  • Производители на опаковки за храни (първични опаковки)
  • Производители на суровини и компоненти за опаковане на храни
  • Доставчици на производители на опаковки за храни
  • Дружества, които транспортират или съхраняват опаковки за храни
Вижте повече
Вижте по-малко
Gesetze
Loading...

Структура и съдържание на EN 15593

EN 15593 споделя принципите на анализ на опасностите и оценка на риска с ISO 9001 и ISO 22000.

Централните глави на EN 15593 обхващат темите "Система за управление на хигиената", "Анализ на опасностите и оценка на риска", както и "Източници на замърсяване" и "Изисквания към инсталацията и персонала".
В главата "Управление на хигиената" се одитират отговорността на ръководството, проследимостта на продуктите, както и мониторингът на продуктите. Сред възможните източници на замърсяване, освен биологичните, роля играят и физическите или химическите замърсители. В сградите освен съоръженията се одитира и оборудването.

Вижте повече
Вижте по-малко
Business28.png
Loading...

Ето как протича сертификацията по EN 15593

В първата стъпка обсъждате с нас Вашата компания, Вашата система за управление и целите на сертификацията. На тази основа незабавно ще получите подробна и прозрачна оферта, съобразена с Вашите индивидуални потребности.

Особено при по-големи сертификационни проекти, срещата за планиране е полезна възможност да се запознаете с Вашия одитор, както и да се разработи индивидуална програма за одит за всички участващи области и обекти.
Предварителният одит също така дава възможност предварително да се идентифицира потенциалът за подобрение, както и силните страни на Вашата система за управление. И двете услуги са по избор.

Сертификационният одит започва с анализ на системата (етап 1 на одита) и оценка на Вашата документация, целите, резултатите от прегледа на управлението и вътрешните одити. В този процес ние определяме дали Вашата система за управление на хигиената е достатъчно развита и готова за сертификация.
На следващия етап (етап 2 на одита на системата) Вашият одитор от DQS ще оцени ефективността на всички процеси на управление на място. На заключителната среща Вашият одитор ще Ви представи подробно резултатите и възможния потенциал за подобрение на Вашата компания. Ако е необходимо, ще бъдат договорени планове за коригиращи действия.

След сертификационния одит резултатите се оценяват от независимия сертификационен борд на DQS. Ще получите доклад от одита, в който са документирани резултатите от одита. Ако всички изисквания на стандарта са изпълнени, ще получите международно признат сертификат.

За да сме уверени, че Вашата компания продължава да отговаря на всички важни критерии на стандарта след сертификационния одит, ние провеждаме надзорни одити на годишна база. Това осигурява компетентна подкрепа за непрекъснатото подобряване на Вашата система за управление и бизнес процеси.

Сертификатът е валиден за максимален срок от три години. Ресертификацията се извършва своевременно преди изтичането на срока, за да се гарантира непрекъснато съответствие с приложимите изисквания на стандарта. При постигане на съответствие се издава нов сертификат.

Banking13.png
Loading...

Колко струва сертификацията по EN 15593?

Цената на сертифицирането по EN 15593 зависи, наред с други неща, от размера на Вашата компания и сложността на процесите. Ще се радваме да Ви изготвим индивидуална необвързваща оферта.

Business2.png
Loading...

Защо компаниите трябва да се сертифицират от DQS по EN 15593?

  • Всички важни одити за сертифициране на опаковъчни материали от един източник
  • Опитни одитори с голям опит в индустрията
  • Лични контакти на повече от 80 места по света
  • Професионална подкрепа и съвети, надхвърлящи рамките на одита
Loading...

Запитване за оферта

Вашето лице за контакт: Евгения Димитрова

Ще се радваме да Ви предоставим индивидуална оферта за сертифициране по EN 15593.