unparteilichkeit-ueber-uns-dqs-richterhammer auf holztisch mit waage und gesetzbuechern im hintergrund
Loading...

Tuyên bố về sự công bằng

Về nguyên tắc, chúng tôi thực hiện đánh giá một cách khách quan và trung lập theo chính sách tuân thủ nghiêm ngặt.

beschwerde-dqs-zwei arme eines menschen die vor einem lapop sitzen und etwas mit stift auf papier schreiben
Loading...

Thông báo về khiếu nại

Tập đoàn DQS cam kết xử lý hiệu quả và hướng tới khách hàng đối với các khiếu nại và khiếu kiện. Phản hồi từ khách hàng, bao gồm cả các khiếu nại, được coi là cơ hội để cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Vì lý do này, DQS Group quan tâm đến tất cả các phản hồi, bao gồm cả các khiếu nại.

verstossmelden-dqs-eine frau zeigt eindeutig mit ihrer hand stopp
Loading...

Thông báo về vi phạm

Tất cả nhân viên, đối tác kinh doanh và khách hàng, những người muốn báo cáo các vi phạm tiềm ẩn đối với các nguyên tắc nội bộ, yêu cầu pháp lý hoặc các nguyên tắc của Quy tắc Ứng xử, có thể gửi báo cáo cho Giám đốc Tuân thủ của DQS. Điều này bao gồm các báo cáo về hành vi có khả năng gây tổn hại, ví dụ: hành vi có thể dẫn đến thiệt hại tài sản hoặc uy tín của tập đoàn DQS. Báo cáo của bạn sẽ được bảo mật trong mọi trường hợp.