Các lĩnh vực chuyên môn của chúng tôi là chìa khóa giúp bạn thành công

Với các cuộc đánh giá của mình, chúng tôi tạo ra sự an toàn hơn và chất lượng quy trình cao hơn trên tất cả các ngành. Công việc của chúng tôi bao gồm từ chứng nhận hệ thống quản lý cho đến thực hiện đánh giá liên quan đến thiết bị y tế, bảo mật thông tin hoặc tính bền vững.