IQNET

Kể từ khi thành lập vào năm 1990, IQNET đã là mạng lưới các tổ chức chứng nhận quốc tế lớn nhất thế giới. Các chứng chỉ trên toàn thế giới được tổ chức tập trung và cung cấp thông qua các đối tác quốc gia của mạng lưới. Với hơn 300.000 chứng chỉ được phát hành, các đối tác của IQNet chiếm khoảng 1/4 thị trường thế giới. DQS là người sáng lập và là thành viên chính thức của IQNET.

Cùng với chứng chỉ DQS được phát hành, công nhận trên toàn thế giới, mỗi khách hàng của chúng tôi cũng nhận được chứng chỉ IQNET bổ sung.

Thông báo quan trọng về việc được nhận chứng chỉ IQNET của bạn

Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2021, chứng chỉ IQNet sẽ được cấp thông qua việc tải trực tiếp của khách hàng từ cơ sở dữ liệu IQNET và không còn bởi DQS nữa.

Việc xác định chứng chỉ của bạn yêu cầu nhập một tổ hợp liên kết cụ thể.

Vui lòng tiến hành như sau:

1.Vui lòng sao chép và dán:

https://database.iqnet-certification.com/certificate/dqshol/DQSreferenceno-DQSProductID

2. Thay thế phần in đậm, cuối cùng của liên kết sau bằng Số tham chiếu của bạn, Dấu gạch ngang -  và Chữ viết tắt thích hợp của ID sản phẩm DQS. (Vui lòng không để cách kí tự).

Ví dụ:
https://database.iqnet-certification.com/certificate/dqshol/50650303-qm15

Chúng tôi đã biên soạn tổng hợp về các từ viết tắt của ID sản phẩm cho bạn như sau:

Tiêu chuẩn : ISO 9001:2015 ⇒ DQSProductID: qm15

Tiêu chuẩn : ISO 14001:2015 ⇒ DQSProductID: um15

Tiêu chuẩn : ISO 50001:2018 ⇒ DQSProductID: emst18

Tiêu chuẩn: ISO 45001:2018 ⇒ DQSProductID: ohs18

Tiêu chuẩn: ISO/IEC 27001:2013 ⇒ DQSProductID: isms13

Tiêu chuẩn: ISO/IEC 27001:2017 ⇒ DQSProductID: isms17

Tiêu chuẩn: ISO/IEC 20000-1 ⇒ DQSProductID: sms11

Tiêu chuẩn: ISO/IEC 20000-1:2018 ⇒ DQSProductID: sms18

Tiêu chuẩn: ISO 37001:2016 ⇒ DQSProductID: abms

Tiêu chuẩn: ISO 22000:2018 ⇒ DQSProductID: fsms2018

Tiêu chuẩn: ISO 28000:2007 ⇒ DQSProductID: smsc

Liên kết sẽ có một ngày sau khi đăng ký chứng chỉ DQS tương ứng và dữ liệu khách hàng trong cơ sở dữ liệu công ty của chúng tôi. Các chứng chỉ IQNet hiện có đã được DQS cấp vẫn còn trong cơ sở dữ liệu DQS. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thêm bất kỳ chứng chỉ IQNet mới nào vào cơ sở dữ liệu của mình sau ngày 1 tháng 5 năm 2021.

Một lưu ý cuối cùng: trong tương lai, chứng chỉ IQNet sẽ không còn có chữ ký của giám đốc điều hành DQS.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Đội ngũ dịch vụ khách hàng DQS của bạn.