Bản ghi hội thảo

Bạn có từng gặp trường hợp có hội thảo trực tuyến rất thú vị nhưng bạn không thể tham dự không? Hay bạn thích xem hội thảo theo thời gian của bạn?

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy bản ghi hội thảo trực tuyến của DQS đã được diễn ra.

Hội thảo trực tuyến của DQS được trình bày bởi các diễn giả - chuyên gia, cung cấp kiến thức mới nhất bao gồm nhiều chủ đề và mối quan tâm từ thị trường. Sẽ tốt hơn nếu bạn có thể tham dự các hội thảo trực tiếp để có cơ hội trao đổi và đặt câu hỏi, nhưng nếu bạn không thể, chúng tôi ở đây để sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Chọn và xem hội thảo mới nhất mọi lúc, mọi nơi.