Luật định mới (EU) 2017/745, được gọi là MDR được xuất bản vào ngày 05 /05/2017 và có hiệu lực áp dụng vào ngày 25/05/2021. Điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà sản xuất thiết bị y tế?

Trong bản ghi hội thảo miễn phí của chúng tôi , các chuyên gia DQS sẽ xem xét Quy định mới (MDR) thay thế Chỉ thị về thiết bị y tế - MDD 93/42/EEC trước đó và Chỉ thị thiết bị y tế có thể cấy ghép tích cực - AIMD 90/385/EEC. Hội thảo trực tuyến này, do Andreas Geringer trình bày, sẽ giới thiệu ngắn gọn cho bạn về các thủ tục và những trở ngại có thể xảy ra trên con đường đạt được thành thông chứng nhận.

 

Nội dung chính trong Hội thảo:

  • Những yêu cầu mới theo Chỉ thị MDR (EU) 2017/745.
  • Thông tin và yêu cầu của thiết bị trước đó.
  • Thời gian chuyển đổi và các bước tiếp theo của bạn

 

Thời lượng: 32:00 phút

Hướng dẫn nhận Bản ghi Hội thảo nhanh nhất

Điều đầu tiên bạn cần làm là đăng kí theo mẫu của chúng tôi
Sau khi hoàn thành đăng kí, bạn sẽ nhận được một email xác nhận địa chỉ chỉ email của bạn từ chúng tôiXin lưu ý: Chúng tôi không thể gửi bạn đường dẫn của buổi hội thảo nếu bạn không xác nhận địa chỉ email. 
Chúng tôi sẽ gửi bạn đường dẫn của bản ghi buổi hội thảo sau khi bạn xác nhận địa chỉ email